Tasa-arvo

Kangasalan kunnan koulujen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suoraman koulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman keskeinen tavoite on tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttaminen kaikkeen koulun toimintaan sekä työ- ja opiskeluympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Suunnitelmassa tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvon lisäksi ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä valintoja, opiskella ja tulla kohdelluksi ja palkituksi ilman asenteellisia ja rakenteellisia rajoituksia.

Kangasalan kunnan kouluissa teetetään koulun oppilaille tasa-arvokysely lukuvuonna 2016-2017. Sen jälkeen kysely teetetään tarvittaessa tai vähintään kolmen vuoden välein. Kysely muokataan eri ikätasoille soveltuvaksi Opetushallituksen tasa-arvokyselyn pohjalta. Ennen kyselyä opettajat käyvät pohjustukseksi keskusteluja luokissa oppilaiden kanssa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoihin liittyen.

Henkilökunnan kanssa käydään keskusteluja käytänteistä ja arvioidaan, miten opetusmateriaalien sisältöjen arvioinnilla voidaan edistää ja tukea tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

1. Rehtorin toimesta kouluyhteisön jäsenet tehdään tietoiseksi siitä, että koululla noudatetaan ja edistetään tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden periaatteita. Lukuvuoden alussa oppilaiden ja henkilökunnan kanssa käydään keskusteluja aiheesta ja arvioidaan yhdessä kouluyhteisön kanssa koulun käytänteitä.

2. Kiusaamisen havainnut henkilö puuttuu kiusaamiseen jämäkästi. Huomioitavaa on, että sukupuoleen kohdistuvaan häirintään ja loukkaavaan nimittelyyn tulee olla nollatoleranssi. Oppilaskunta on aktiivisessa roolissa kehittämässä toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyssä ja positiivisen hengen luomiseksi yhdessä koulun henkilökunnan kanssa.

3. Kaikkia kouluyhteisöön kuuluvia henkilöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Koululla tulee olla samat säännöt ja seuraamukset riippumatta siitä kumpaa sukupuolta henkilö edustaa.

4. Oppilaita tuetaan ja kannustetaan yhdenvertaisesti opinnoissa sekä valinnoissa, heidän vahvuuksiensa mukaisesti, ei perinteisten sukupuoliroolien periaatteella. Koulussa huolehditaan hyvästä ja yhdenvertaisesta tiedottamisesta.

5. Kiinnitetään huomiota, että oppilaat jaetaan ryhmiin pääsääntöisesti muun kuin sukupuolen perusteella.

6. Huomioidaan tasapuolisuus palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Valitaan oppimateriaaleja, jotka edistävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

7. Tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan oppilaita, henkilökuntaa ja huoltajia.

8. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista arvioidaan koulussa säännöllisesti.