Oppilashuolto

Terveydenhoitaja

Koulumme terveydenhoitajana toimii Lisa Ronni. Hän on koululla tiistaisin ja perjantaisin.

Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse 050 5208909 tai Wilman kautta. Terveydenhoitaja on parhaiten tavoitettavissa puhelinaikana klo 12–13

Terveydenhoitaja aloittaa avovastaanoton pitämisen huoneessaan (ylin kerros) tiistaisin ja perjantaisin klo 11-11:30. 

Avovastaanotto sopii lyhyen asian hoitamiseen esim. rokotus, iho-ongelmat, haavat, terveyshuoli, terveysneuvonta ym.

Avovastaanotolle ei tarvitse varata aikaa, vaan oveni eteen voi vain ilmestyä tänä aikana!

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen ja vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen. Käytännössä kuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan/opiskelijan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin sekä ryhmien kanssa työskentelyä. Lisäksi kuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan/opiskelijan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppilaat/opiskelijat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Liuksialan koulun koulukuraattori

Outi Pätsi 

outi.patsi@kangasala.fi

p. 050 3876164

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tarkoituksena on oppilaiden hyvän oppimisen, psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä näiden edellytyksiä lisäävä toiminta oppilaitosyhteisössä. Yhteydenotot koulupsykologiin liittyvät usein oppimisvaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin tai tunne-elämän ja vuorovaikutuksen solmukohtiin.

Koulupsykologit ovat mukana oppimisen ja tunne-elämän vaikeuksien tunnistamisessa, lieventämisessä ja ehkäisemisessä. Koulupsykologin työ sisältää oppilaan mielenterveyden, oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä arvioinnissa on tiivis yhteistyö huoltajien ja koulun kanssa. Koulupsykologi kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppimiseen liittyvissä ongelmissa koulupsykologin puoleen voi kääntyä silloin, kun koulun laajoista tukitoimista huolimatta herää kysymys siitä, mistä lapsen oppimisen vaikeuksissa on kyse. Tutkimuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti oman koulun erityisopettajien arvion pohjalta ja ohjaamana koulupsykologia konsultoiden. Koulupsykologi arvioi tutkimuksen tarpeen ja päättää oman ammatillisen arvionsa perusteella tutkimusten tekemisestä. Muissa kuin oppimiseen liittyvissä asioissa voi perhe olla myös suoraan yhteydessä koulupsykologiin. Koulupsykologi ohjaa tarvittaessa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden tai lisätuen piiriin.

Yhteyden koulupsykologiin saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä. Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tapaamiset toteutuvat pääasiassa kouluilla koulupäivän aikana.

Koulupsykologin keskeisiä tehtäviä ovat:

  • tuki- ja ohjauskeskustelut oppilaiden kanssa
  • opetushenkilöstön ja vanhempien konsultointi ja neuvonta
  • oppimisvaikeustutkimukset ja oppimisen tuen suunnittelu
  • moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö

 

Koulupsykologin yhteystiedot:

Aino-Maija Kuusela

Puh. 044 481 3240