Ohjaus ja valvonta

Yksityistä varhaiskasvatusta säätelevät lait velvoittavat kuntaa valvomaan yksityistä varhaiskasvatusta. Käytännössä valvonnasta huolehtivat kasvatus- ja opetustoimialan viranomaiset yhdessä aluepelastuslaitoksen ja ympäristövalvonnan kanssa. Palvelujen tuottajalla on vastuu valvoa ja kehittää omaa toimintaansa siten että se vastaa varhaiskasvatuslain tavoitteita. Palvelujen tuottaja laatii omavalvontasuunnitelman.

Valvonnan tavoitteena on ohjauksen, neuvonnan ja seurannan avulla ylläpitää ja kehittää yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tarjontaa ja laatua, sekä vahvistaa yksityistä varhaiskasvatusta varteenotettavana vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle.

Yksityistä varhaiskasvatusta valvotaan, ohjataan ja seurataan suunnitelmallisesti valvonta- ja ohjausasiakirjoilla, työkäynneillä, dokumentoinnilla sekä järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvova viranomainen on varhaiskasvatuslaissa määritelty kunnan toimielin, tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Kangasalan kaupungissa valvontaviranomaisina toimivat pääasiassa varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen aluejohtaja ja  päiväkodinjohtaja.

Yksityinen varhaiskasvatus on asiakkaan valitsema palvelumuoto, jonka laadun valvonnassa asiakkaalla on tärkeä rooli.

Tampereen kaupunkiseudun yksityisen varhaiskasvatuksen käsikirjaan Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) ovat koonneet yhdessä hyödyllistä tietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta huoltajille ja palveluntuottajille. Käsikirjasta löytyvät myös palveluntuottajille tarkoitetut valvonnan lomakkeet.