Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta.

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito 1.1.2019 alkaen

Pöytäkirjat 31.12.2018 saakka

Kokouksen jälkeen sivuilla julkaistaan tarkastettu pöytäkirja. Kuntalain mukaan päätöksen katsotaan syntyneen vasta sitten, kun pöytäkirja on tarkastettu. Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 § 3 mom).

Pöytäkirjojen nähtävilläpito 1.8.2021 alkaen

Valtuuston tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla valtuuston kokouskutsussa ilmoitettuna aikana, yleensä valtuuston kokousta seuraavana perjantaina.

Kaupunginhallituksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu,  kokousviikon perjantaina. Mikäli ko. päivä on aatto- tai pyhäpäivä, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla lautakunnan päättämänä aikana, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Liitteet

Huomaa, että itse pykälätekstistä ilmenee onko kysymyksessä liite vai oheismateriaali (oheismateriaalia ei julkaista).

Yhteistoimintasopimusten mukaisten toimielinten pöytäkirjat

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan, Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan, Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Valkeakosken koulutus- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Valkeakosken kaupungin verkkosivuilla