Lapsen hyvinvointi ja terveys

Kangasalan kaupungin varhaiskasvatus on yhtenä osapuolena laatimassa ja toteuttamassa  kaupungin hyvinvointisuunnitelma. Varhaiskasvatus on mukana muiden eri toimijoiden kanssa tekemässä yhteistä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttaminen kuuluu koko henkilöstölle. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. Lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin keskittyvä toiminta edistää lapsen hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia voidaan edistää lapsen positiivista kehitystä. Kangasalla huoltajat, varhaiskasvatus ja neuvola tekevät yhteistyötä lapsen laajojen 18 kuukauden ikäisten tarkastuksessa ja 4-vuotistarkastuksen yhteydessä.

Lasten ruokailu varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa tutustutaan monipuolisesti eri ruokalajeihin ja opetellaan omatoimista ruokailua sekä hyviä pöytätapoja. Varhaiskasvatuspäivän aikana ateriat muodostavat tärkeän osan lapsen päivittäisestä ravinnonsaannista, joka täydentyy kotona tarjottavalla ruoalla. Kaupungin varhaiskasvatuksessa ruokakasvatus on yksi painopistealue. Varhaiskasvatuksen ateriasuositukset on hyvä perusta monipuoliselle toiminnalle. Kaupungin Ateriapalvelu on varhaiskasvatuksen yhteistyökumppani.

Liikunta varhaiskasvatuksessa

Liikkuminen ja leikkiminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja oppia. Lapsi oppii leikin ja liikkumisen avulla itsestään, ympäristöstään ja toisista ihmisistä. Liikkumisen kautta lapsi oppii myös välttämättömät motoriset perustaidot, joiden avulla hän pystyy selviytymään arjen eri tilanteissa. Terveyden ja hyvinvoinnin sekä kokonaisvaltaisen kehityksen ja oppimisen tueksi lapsi tarvitsee päivittäistä monipuolista liikkumista.

Varhaiskasvatuksen rooli lasten liikkumisen mahdollistamisessa on suuri. Lapset viettävät varhaiskasvatuksen parissa useita tunteja viikossa. Varhaiskasvattajilla on paljon tietoutta lapsen kehityksestä ja tarpeista. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen liikkumista ja motorisien taitojen kehittymistä voidaan tukea hyvin varhaiskasvatuksen arjessa.

Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntakasvatussuunnitelmassa varhaiskasvatuksessa toteutettavaa liikuntaa kuvataan tarkemmin.

Lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Lääkehoitosuunnitelma tehdään pitkäaikaissairautta sairastaville ja sitä kautta säännöllistä lääkitystä tarvitseville lapsille esim. diabetes, epilepsia, astma. Lapsen lääkehoidon suunnitelma tehdään ennen hoidon aloittamista yhteistyössä lapsen huoltajien, varhaiskasvatusyksikön johdon, lapsen hoidosta vastaavan lääkärin, tai lääkärin valtuuttaman muun terveydenhuollon henkilökunnan ja lääkehoitoa toteuttavan varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Suunnitelma liitetään lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatus-/ esiopetus suunnitelmaan. Lapsen lääkehoidon suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet huomioidaan tarvittaessa yksikön omassa turvallisuussuunnitelmassa. Lisäksi huolehditaan siitä, että jokainen yksikön aikuinen osaa antaa lapselle hätätilanteessa ensiapua.