Suunnittelutarve­ratkaisu ja haja-asutusalueen poikkeamislupa

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myös ennakkokyselyt mieluiten Lupapisteen kautta ns. neuvontapyyntönä (Kysy neuvoa -toiminto). Lisäohjeita Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapisteen sivuilta. Lisätietoja suunnittelutarveratkaisuista ja haja-asutusalueen poikkeamisluvista antaa suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen,
puh. 040 133 6469,  jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi.
Puhelinaika arkisin klo 12.00 – 13.00,
asiakastapaamiset toimistolle sovitaan tarvittaessa.

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Suunnittelutarveratkaisu:

Esimerkiksi omakotitalon, teollisuusrakennuksen tai suuren varastorakennuksen rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle voi edellyttää suunnittelutarvelupaa.

Suunnittelutarveluvassa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Suunnittelutarvelupaa ei tarvita seuraavissa tilanteissa: asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen, olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen tai olemassa olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen rakentaminen.

Myönteisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen hakijan on erikseen haettava rakennuslupaa.

 

Poikkeamislupa:

Poikkeamislupa tarvitaan yleis- tai asemakaavan määräyksistä tai rakennusjärjestyksen määräyksistä poikettaessa tai rakennettaessa kaavoittamattomalle ranta-alueelle.

Poikkeamista ei saa myöntää, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön tavoitteiden saavuttamista tai johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen hakijan on erikseen haettava rakennuslupaa.

 

Hakemuksen jättäminen ja luvan käsittely:

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve kannattaa selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ennakkokyselyt on helpointa lähettää sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta ns. neuvontapyyntönä (Kysy neuvoa -toiminto).

Suunnittelutarve – ja poikkeamisluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lisäohjeita Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapisteen sivuilta.

 

Suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeamislupaan tarvittavat asiakirjat Lupapisteessä:

• jos hakija ei ole kiinteistön omistaja (omistusoikeutta ei ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin), tarvitaan hakemuksen liitteeksi selvitys rakennuspaikan hallinnasta, esimerkiksi kauppakirja, vuokrasopimus tai muu vastaavaa asiakirja. Jos hakija ei yksin omista rakennuspaikkaa, on hakemukseen liitettävä valtakirja muilta omistajilta. Jos kiinteistön omistaa yritys, on hakemukseen liitettävä kaupparekisteriote.

• asemapiirros pdf-tiedostona. Mittakaava taajama-alueella 1:500 ja maaseutualueella 1:500 tai 1:1000. Asemapiirroksesta tulee selvitä kiinteistön rajat, rajamitat, pyykit sekä purettavien, olemassa olevien ja uusien rakennusten sijainti, niiden kerrosala ja kerrosluku, tieliittymät, jätevesien käsittely, kiinteistön ja naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet.

• hakemuksen liitteiksi voi tapauskohtaisesti lisätä rakennuspiirustuksia, valokuvia tai muita liitteitä, jotka selventävät asiaa. Mikäli kyseessä on esimerkiksi varasto- tai pienteollisuusrakennuksen rakentaminen, on suositeltavaa liittää julkisivuluonnokset hakemukseen.

• arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut sähköiseen hakemuslomakkeeseen.

• selvitys naapurien kuulemisesta. Naapureita ovat pääsääntöisesti viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajat tai haltijat (myös maantien vastapäisten kiinteistöjen omistajat). Selvityksen voi tehdä tästä linkistä avautuvalle lomakkeelle: naapurienkuuleminen  ja skannaamalla lomakkeen hakemuksen liitteeksi. Kuulemisen voi tehdä myös sähköisesti Lupapisteen kautta.

• mikäli rakentaminen edellyttää uutta liittymää maantielle tai liittymän käyttötarkoituksen muuttamista, tarvitaan liittymälupa ELY -keskukselta. Liittymälupa haetaan vasta myönteisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen jälkeen. Ohjeet liittymäluvan hakemiseen löydät täältä.

Lisää tietoa rakentamisen määräyksistä ja luvista löytyy kaupungin rakennusjärjestyksestä sekä Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta.

Suunnittelutarveluvat ja haja-asutusalueen poikkeamisluvat valmistelee suunniteluarkkitehti tai kaavasuunnittelija ja päätöksen asiasta tekee viranomaislautakunta. Hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa ja käsittelyaika on noin 5-7 kk riippuen haettavan luvan laajuudesta ja tarvittavasta selvitystyöstä.

 

Päätös ja siitä perittävät maksut:

Päätös suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamislupaan annetaan julkipanon jälkeen. Päätös toimitetaan sähköisenä Lupapisteeseen. Päätös sisältää perustelut ja siihen voidaan liittää ehtoja. Hakijan on haettava rakennuslupaa päätöksessä määrätyn ajan kuluessa (enintään 2 vuotta). Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös ei itsessään anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §):

 • Myönteinen päätös 600 €
 • Kielteinen päätös 300 €
 • Peruttu hakemus,
  • kun valmistelu on kesken 150 €
  • kun päätösehdotus on valmisteltu 250 €
 • Viranomaisen toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen, ks. jäljempänä


Poikkeamispäätös (MRL 171 § ja 174 §):

 • poikkeamispäätös rakennuspaikkaa kohti 600 €
 • yksittäisestä kaavamääräyksestä tai muusta määräyksestä annettu poikkeamispäätös 400 €
 • kielteinen poikkeamispäätös 300 €
 • päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai päätöksessä asetetun määräajan muuttaminen 300 €
 • Viranomaisen toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen, ks. jäljempänä

 

Viranomaisen toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen (MRL 173 §):

 • maksu kuultavaa kiinteistöä kohti 60 €
 • mikäli hakemuksen johdosta joudutaan julkaisemaan kuulutukset sanomalehdessä, peritään kuulutuskustannukset hakijalta täysimääräisinä

 

Muutoksenhaku suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamispäätökseen:

Suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamista koskevasta päätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

 

Lisätietoa suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisluvasta antaa

kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi, puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi (poissa 29.6.2024-6.1.2025)