Suunnittelutarve­ratkaisu ja ranta-alueen poikkeamislupa

 

Olemme siirtyneet suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupa -asioissa sähköiseen lupakäsittelyyn ja ottaneet käyttöön Lupapiste.fi -palvelun 1.9.2017. Jatkossa kaikki lupahakemukset ja neuvontapyynnöt käsitellään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Lisäohjeita luvan hakemiseen ja Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapiste.fi -sivuilta. Pikaohjeet luvan hakemiseen löytyy täältä. Tarvittaessa lisätietoa voi kysyä yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partaselta,
puh. 040 133 6469

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve rakennustarkastajalta, kaavoitusarkkitehdiltä tai yleiskaavasuunnittelijalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueellakin silloin, kun aiotaan rakentaa määräysten vastaisesti.

Kaupunki voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeamislupaan tarvittavat asiakirjat Lupapisteessä:

• suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa hakee, ja se myönnetään sille, joka omistaa tai hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään lainhuutotodistusta (ei kuitenkaan kolmea kuukautta vanhempaa) tai kauppakirjaa, vuokrasopimusta tai muuta vastaavaa asiakirjaa. Lupahakemukseen riittää asiakirjan jäljennös. Jos hakija ei yksin omista rakennuspaikkaa, on hakemukseen liitettävä valtakirja muilta omistajilta. Jos kiinteistön omistaa yritys, on hakemukseen liitettävä kaupparekisteriote.

• asemapiirros pdf-tiedostona. Mittakaava taajama-alueella 1:500 ja maaseutualueella 1:500 tai 1:1000. Asemapiirroksesta tulee selvitä kiinteistön rajat, rajamitat, pyykit sekä purettavien, olemassa olevien ja uusien rakennusten sijainti, niiden kerrosala ja kerrosluku, tieliittymät, jätevesien käsittely, kiinteistön ja naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet.

• hakemuksen liitteiksi voi tapauskohtaisesti lisätä rakennuspiirustuksia, valokuvia tai muita liitteitä, jotka selventävät asiaa. Mikäli kyseessä on esimerkiksi varasto- tai pienteollisuusrakennuksen rakentaminen, on suositeltavaa liittää julkisivuluonnokset hakemukseen.

• arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut sähköiseen hakemuslomakkeeseen.

• selvitys naapurien kuulemisesta. Naapureita ovat viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajat tai haltijat. Selvityksen voi tehdä tästä linkistä avautuvalle lomakkeelle: naapurienkuuleminen  ja skannaamalla lomakkeen hakemuksen liitteeksi tai sähköisesti Lupapisteen kautta naapurienkuuleminen.

Perittävät maksut:

Kaupungin myönteinen ratkaisu maksaa 600 euroa rakennuspaikkaa kohti ja kielteinen 300 euroa.
Poisvedetyt hakemukset:
– valmistelu kesken 150 euroa
-päätösehdotusvaihe 250 euroa

Mikäli hakija niin haluaa, voi kaupunki kuulla naapurit, jolloin veloitus on 60 euroa / kuultava naapurikiinteistö. Kaupunki varaa heille vähintään 7 vrk aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi varataan postin kulkuun 7 vrk. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kaupungin toimesta kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan Sydän-Hämeen Lehdessä tai Kangasalan Sanomissa. Lehti-ilmoituskulut peritään hakijalta täysimääräisenä.

Hakemuskohtaisen harkinnan perusteella kaupunki voi teettää hakijan kustannuksella
Maanmittauslaitoksella ns. emätilatarkastelun rakennusoikeuden mitoituksen selvittämiseksi, poikkileikkausajankohta on 1.7.1959 tai 1.1.1960.

Lisää tietoa rakentamisen luvista löytyy kaupungin rakennusjärjestyksestä sekä Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta.

Lisätietoa suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisluvasta antaa yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469