Suunnittelutarve­ratkaisu ja ranta-alueen poikkeamislupa

lupapiste logo

 

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myös ennakkokyselyt mieluiten Lupapisteen kautta ns. neuvontapyyntönä (Kysy neuvoa -toiminto). Lisäohjeita Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapisteen sivuilta. Lisätietoja suunnittelutarveratkaisuista ja ranta-alueen poikkeamisluvista antaa yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen,
puh. 040 133 6469,  jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi.
Puhelinaika arkisin klo 12.00 – 13.00,
asiakastapaamiset toimistolle sovitaan tarvittaessa.

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Suunnittelutarveratkaisu:

Asemakaava-alueen ulkopuolella haja-asutusalueella rakentaminen saattaa vaatia erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Suunnittelutarveratkaisussa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Myös yksittäinen rakennushanke voi ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa (suunnittelutarveratkaisua). Myönteisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen hakijan on erikseen haettava rakennuslupaa.

Poikkeamislupa ja rakentaminen ranta-alueille:

Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueellakin silloin, kun aiotaan rakentaa määräysten vastaisesti. Kaupunki voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää oikeusvaikutteista kaavaa (asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena). Mikäli em. kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä. Poikkeamispäätöstä ei tarvita maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista varten, olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista varten eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista varten.

Suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeamislupaan tarvittavat asiakirjat Lupapisteessä:

• suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa hakee, ja se myönnetään sille, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä tai rakennuspaikkaa. Mikäli kiinteistön omistaja on luvan hakijana, ei hakemukseen tarvitse liittää lainhuutotodistusta. Muussa tapauksessa tarvitaan kauppakirja, vuokrasopimus tai muu vastaavaa asiakirja.
Jos hakija ei yksin omista rakennuspaikkaa, on hakemukseen liitettävä valtakirja muilta omistajilta. Jos kiinteistön omistaa yritys, on hakemukseen liitettävä kaupparekisteriote.

• asemapiirros pdf-tiedostona. Mittakaava taajama-alueella 1:500 ja maaseutualueella 1:500 tai 1:1000. Asemapiirroksesta tulee selvitä kiinteistön rajat, rajamitat, pyykit sekä purettavien, olemassa olevien ja uusien rakennusten sijainti, niiden kerrosala ja kerrosluku, tieliittymät, jätevesien käsittely, kiinteistön ja naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet.

• hakemuksen liitteiksi voi tapauskohtaisesti lisätä rakennuspiirustuksia, valokuvia tai muita liitteitä, jotka selventävät asiaa. Mikäli kyseessä on esimerkiksi varasto- tai pienteollisuusrakennuksen rakentaminen, on suositeltavaa liittää julkisivuluonnokset hakemukseen.

• arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut sähköiseen hakemuslomakkeeseen.

• selvitys naapurien kuulemisesta. Naapureita ovat viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajat tai haltijat (myös maantien vastapäisten kiinteistöjen omistajat). Selvityksen voi tehdä tästä linkistä avautuvalle lomakkeelle: naapurienkuuleminen  ja skannaamalla lomakkeen hakemuksen liitteeksi tai sähköisesti Lupapisteen kautta naapurienkuuleminen.

• mikäli kiinteistö rajoittuu maantiehen, tulee ELY -keskusta kuulla naapurina. ELY -keskuksen Liikenne- ja infrastruktuurin (L) vastuualue antaa naapurin kuulemislausunnot tienpitäjän (Väyläviraston) maanteiden osalta. Ohjeet ELY -keskuksen naapurin kuulemislausuntoon löydät täältä.

• mikäli rakentaminen edellyttää uutta liittymää maantielle tai liittymän käyttötarkoituksen muuttamista, tarvitaan liittymälupa ELY -keskukselta. Liittymälupa haetaan vasta myönteisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen jälkeen. Ohjeet liittymäluvan hakemiseen löydät täältä.

Perittävät maksut:

Kaupungin myönteinen ratkaisu maksaa 600 euroa rakennuspaikkaa kohti ja kielteinen 300 euroa.
Poisvedetyt hakemukset:
– valmistelu kesken 150 euroa
-päätösehdotusvaihe 250 euroa

Mikäli hakija niin haluaa, voi kaupunki kuulla naapurit, jolloin veloitus on 60 euroa / kuultava naapurikiinteistö. Kaupunki varaa heille vähintään 7 vrk aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi varataan postin kulkuun 7 vrk. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kaupungin toimesta kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan Sydän-Hämeen Lehdessä tai Kangasalan Sanomissa. Lehti-ilmoituskulut peritään hakijalta täysimääräisenä.

Hakemuskohtaisen harkinnan perusteella kaupunki voi teettää hakijan kustannuksella
Maanmittauslaitoksella ns. emätilatarkastelun rakennusoikeuden mitoituksen selvittämiseksi, poikkileikkausajankohta on 1.7.1959 tai 1.1.1960.

Lisää tietoa rakentamisen määräyksistä ja luvista löytyy kaupungin rakennusjärjestyksestä sekä Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta.

Lisätietoa suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisluvasta antaa yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469
Ota yhteyttä puhelimitse sekä tarvittaessa asiakastapaamiset toimistolla.