Rakennustyön aloittamisen edellytykset

 

Uudisrakennustyömaan aloittamisen ja aloituskokouksesta sopimisen edellytyksenä on, että

  • kohteelle on myönnetty rakennuslupa
  • kohteelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja
  • kohteelle on hyväksytty kvv-työnjohtaja vastaamaan ulkopuolisten viemäreiden asennuksesta ( usein pätevä maanrakennustyönjohtaja kelpuutetaan vastaamaan ulkopuolisten viemäreiden asennuksesta )
  • kohteen pohjatutkimus ja pohjarakennussuunnitelma on virallistettu, jos niitä on ko. kohteen rakennusluvan ehdoissa edellytetty
  • kohteen rakennesuunnitelmat vähintään perustusten osalta on virallistettu
  • kohteen vesi- ja viemärisuunnitelmat on vähintään pohjaviemäreiden osalta virallistettu.

Luvan myöntämisen jälkeen, ennen kuin lupa on lainvoimainen ( viranhaltijapäätöksistä 14 vrk; lautakunnan tai jaoston päätöksistä 30 vrk. ) on aloituskokouksessa sovitulla tavalla mahdollista puiden kaataminen, maan kaivuu, paalutus, louhiminen tai muu näihin verrattava toimenpide, mikäli kohteen naapurit ovat ilmoittaneet naapurikuulemisessa, että heillä ei ole huomautettavaa lupaasiakirjoista.

Perustusten valutyöt voidaan aloittaa, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Lupaviranomainen voi vakuutta vastaan perustellusta syystä antaa lupapäätöksen yhteydessä luvan rakennustyön suorittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta. Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää. Aloittamisoikeutta vakuutta vastaan ei voi käyttää purkamislupaan, suunnittelutarveratkaisuun eikä poikkeamispäätökseen. Vaikka suunnittelutarveratkaisu tehtäisiin rakennusluvan yhteydessä, ei siihen silloinkaan voida antaa aloittamisoikeutta. Ennakkoaloituslupia vakuutta vastaan ei ole perinteisesti myöskään myönnetty pienehköille rakennushankkeille, koska viranhaltijapäätösten lyhyt lainvoimaisuusaika jo luonnostaan kuluu ko. kohteiden valmistelevissa töissä, kuten maanrakennustöissä ja perustusrakenteiden muotti- ja raudoitustöissä.