Loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi

Loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi

Kangasalan vahvuus on erilaisten asumismahdollisuuksien monipuolisuus. Loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutos pysyväksi asunnoksi on osa tätä kokonaisuutta.

Kaupunki on määritellyt asemakaavan ulkopuolella olevat alueet ja ranta-alueet, joilla muutos on edullisinta ja järkevintä, huomioon on otettu myös alueen palveluiden saatavuus.

Suunnitelmia tehtäessä on hyvä muistaa, että loma-asuntoalueilla toimitaan lähtökohtaisesti loma-asunnoille määriteltyjen neliömäärien mukaan myös silloin kun käyttötarkoitus muutetaan vakituiseksi asumiseksi.

Liitekartassa on värikoodeilla osoitettu alueet, joilla muutos on mahdollinen joko suoralla rakennusluvalla (vihreä alue), poikkeusluvalla ja sen jälkeen rakennusluvalla (keltainen alue) ja alueet joilla muutos ei lähtökohtaisesti ole mahdollista (punainen alue). Kartassa violetilla merkityt alueet ovat ranta-asemakaava alueita.

Käyttötarkoituksen muutoksen vaatimaa rakennuslupaa ja/tai poikkeuslupaa, kuten muitakin rakentamisen lupia, voi hakea tontin/rakennuspaikan omistaja tai haltija tai omistajan valtakirjalla valtuutettu henkilö. Kaikki luvat haetaan sähköisesti lupapisteen kautta.

Alueet joilla on voimassa oleva asemakaava tai ranta-asemakaava rakentamista ohjaavat kaavamääräykset.

Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Tarvittaessa voit olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja kaavoitukseen tekemällä neuvontapyynnön Lupapisteen kautta www.lupapiste.fi

 

 • Liitekartan vihreät alueet

Strategisen yleiskaavan suotuisat alueet joilla ei ole voimassa olevaa kaavaa. Käyttötarkoituksen muutosta vakituiseksi asunnoksi on mahdollista hakea suoralla rakennusluvalla, mikäli alla olevat ehdot täyttyvät:

 • rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 2000 m2
 • rakennuspaikka liitetään keskitettyyn jätevesiverkostoon tai jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot
 • rakennuspaikalle on olemassa pelastusajoneuvoille soveltuva tieyhteys
 • asunto on rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen ennen käyttötarkoituksen muutosta

Rakennuslupa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi ja hakemusta varten tarvitaan:

 • Pätevä suunnittelija (todistus ja cv)
 • Piirustukset (asemapiirros ja pääpiirustukset)
 • Energiaselvitys (energiatodistus ja tasauslaskelma)
 • Jätevesisuunnitelma tai vesi- ja viemäriliitoslausunto
 • Selvitys naapurien kuulemisesta
 • Mahdolliset muut muutostyöt ja niihin liittyvät suunnitelmat (esim laajennukset)

 

 • Liitekartan keltaiset alueet

Maaseutukaavan RA/AP-korttelit joilla on loma-asunto, lisäksi erikoistapauksia kuten vireillä olevat kaavat. Käyttötarkoituksen muutosta vakituiseksi asunnoksi on mahdollista hakea poikkeusluvalla, mikäli poikkeamisen ehdot täyttyvät.

Kaupunki voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeuslupa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi ja hakemusta varten tarvitaan:

 • Asemapiirros (pdf-muodossa)
 • Tapauskohtaisesti muita piirustuksia, valokuvia tms.
 • Arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut sähköiseen hakemuslomakkeeseen
 • Selvitys naapurien kuulemisesta

Myönteisen poikkeuslupapäätöksen saamisen jälkeen tulee hakea rakennuslupa käyttötarkoituksen muutokselle. Hallinto-oikeuden leimalla varustettu poikkeamispäätös liitetään hakemuksen liitteisiin.

 

 • Liitekartan punaiset alueet

Ranta-asemakaava-alueet ja muut ranta-alueet joilla on olemassa olevia loma-asuntoja. Käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi ei tällä alueella ole lähtökohtaisesti mahdollista. Poikkeuksena on tontilla jo olemassa oleva vakituisen asumisen rakennus joka puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi tai vanha rakennus remontoidaan asumiskäyttöön. Mahdollisuus käyttötarkoituksen muutokselle ratkaistaan viime kädessä poikkeusluvalla.

Linkkejä:

Rakennusjärjestys

Naapurienkuuleminen

Tarvitaanko suunnitteluratkaisu vai poikkeamispäätös

Rakennusvalvonnan-taksat