Aloittaminen

Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Varhaiskasvatusyksiköstä otetaan yhteyttä huoltajiin ja sovitaan alkukeskustelusta. Pääpaino keskustelussa on huoltajien ajatusten kuulemisessa. Huoltajilla on mahdollisuus tutustua keskustelun yhteydessä yksikköön ilman lasta. Tämän jälkeen varataan tarvittava määrä tutustumiskäyntejä lapsen kanssa. Tiivis yhteistyö vanhempien ja työntekijöiden välillä helpottaa lapsen turvallista varhaiskasvatuksen aloitusta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. On tärkeää, että lapsen huoltajan ja henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista sekä ryhmässä toimimisesta yhdistyvät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään 2-3 kuukauden päästä varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Keskustelun käy Kangasalla päiväkodeissa pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen opettaja. Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut tuen aikana käy varhaiskasvatuksen opettaja. Lapselle laaditun varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan oppimissuunnitelma. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa toteutetaan esiopetuksen oppimissuunnitelmaa. Avoimessa varhaiskasvatuksessa käydään lapsen varhaiskasvatuskeskusteluja vain, jos lapsella on tuen tarvetta.

Lapsi on mahdollisuuksien mukaan keskustelussa mukana. Lapsen äänen tuo esiin yhteisen keskustelun lisäksi mm. haastattelut, lapsen työt ja valokuvat sekä muu dokumentaatio. Keskustelun pohjalta kirjataan muistio.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan kerran vuodessa.