Pysäköinti

Keskustan pysäköinti

Keskustan alueella on muutamia pysäköintialueita sekä kadunvarsipysäköintiä. Urheilutiellä on vapaata kadunvarsipysäköintiä ja kaksi pysäköintialuetta, joilla on vapaa pysäköinti. Myös Finnentien alussa on muutama kadunvarsipysäköintipaikka, jossa on vapaa pysäköinti. Muuten keskustan alueella pysäköintialueilla ja kadunvarsilla pysäköintiä on rajoitettu. Liikennemerkein on osoitettu pysäköintikiekon käyttövelvollisuus, aikarajoitus ja voimassaoloaika.

Kangasalan ensimmäinen pysäköintitalo P-kuohunparkki on avattu. Pysäköintitalossa on 330 autopaikkaa ja pysäköinti on ensimmäiset kolme tuntia ilmaista. Pysäköintitalon käyntiosoite on Kirkkojärventie 8 (kartalla).

 

Hyvä tietää pysäköinnistä

Ajoneuvoa, joka ei ole tosiasiallisesti liikennekäytössä, ei saa pysäköidä eikä säilyttää Kangasalan kaupungin katu- tai pysäköintialueilla.

Rakentamisen palvelualueelle voi tehdä virka-apupyynnön, jos kaupungin hallinnoimalla katu- tai muulla yleisellä alueella havaitaan pitkään käyttämättömänä ollut ajoneuvo. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella (romuajoneuvojen siirtokehotus 2018).

Kaupungin toimesta ajoneuvoon viedään siirtokehotus ja asiasta ilmoitetaan ajoneuvon omistajalle. Jos ajoneuvoa ei siirretä, rakentamisen palvelualue siirtää ajoneuvon Tarastenjärvelle. Samanaikaisesti pyritään siirtämään useampi ajoneuvo. Siirrosta julkaistaan kuulutus paikallislehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla. Omistaja voi lunastaa ajoneuvon Tarastenjärveltä maksamalla 266 euron siirto- ja säilytyskulut. Jos omistaja ei ilmaannu kuukauden kuluessa, ajoneuvo menee romutukseen.

 

Vammaisen pysäköintiluvalla pysäköinti

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se myönnetään vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönnetään vammaiselle, ei vammaista kuljettavalle henkilölle. Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan autossa tuulilasin sisäpuolelle. Vammaisen pysäköintiluvalla saa mm. pysäköidä:

  • Paikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • Alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä, silloin kun lähistöllä ei ole muuta sopivaa paikkaa eikä pysäköinti aiheuta vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle.

 

Maastopysäköinti

Maastopysäköintiä valvoo poliisin ohella myös Pysäköinninvalvonta. Poliisihallitus on ohjeistanut valtakunnallisesti pysäköinninvalvontaa maastoliikennelain soveltamisessa käytännössä. Maastoliikennelain 1 §:n 1 momentin mukaan tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle, muulle edulle tai yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa, sekä edistää liikenneturvallisuutta. Maastopysäköintiin tarvitaan aina maanomistajan lupa.

 

Pysäköinti tonttialueella

Tonttialueilla pysäköintijärjestelyistä vastaa aina tontin omistaja tai haltija. Pysäköinnin on tapahduttava tontin omistajan määrittelemien sääntöjen sekä liikennemerkkien mukaisesti. Mikäli tonttialueen pysäköintisäännöistä tarvitsee poiketa, tulee pysäköijän olla yhteydessä tontin omistajaan/haltijaan tai tämän edustajaan (esim. isännöinti/kiinteistönhuolto).

Pysäköinninvalvonta voi suorittaa valvontaa tonttialueella ainoastaan erilliseen pyyntöön tai valvontasopimukseen perustuen, jota laissa edellytetään ja toimii aina tontin omistajan kanssa määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.

 

Risteys-, suojatie- ja pysäkkisäännöt

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty jalkakäytävällä, pyörätiellä, suojatiellä sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä. Lisäksi pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty risteyksessä sekä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla.

Linja-autopysäkille ei saa pysäköidä, mutta pysäyttäminen on sallittu vain matkustajan ottamista tai jättämistä varten, jos se voi tapahtua linja-autoliikennettä estämättä.