Yksityistien tiekunta

Tiekunnan perustaminen

Tiekunnan perustaminen voi tapahtua joko maanmittausinsinöörin johdolla pidettävässä tietoimituksessa tai kaupungin tielautakunnan (tiejaoston) toimituksessa. Yksityistielain 52 §:n mukaan tielautakunta voi ennestään olevan tien osalta sille tehdyn esityksen johdosta tai sen omasta aloitteestaan päättää tiekunnan perustamisesta vastaavilla perusteilla kuin maanmittausinsinöörin tietoimituksessakin. Edellytyksenä tiekunnan perustamiseksi siten on , että tiekuntaa pidetään tarpeellisena tieosakkaiden lukumäärän, tienpidon asianmukaisen hoitamisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä.

Useimmiten tiekunnan perustamisen toteuttaa kunnan tielautakunta. Aivan keskeinen edellytys kuitenkin on, että tie on ns. ennestään oleva tie eli se on rasitteena aikanaan perustettu. Sopimusteille, omille teille taikka ylipäätään teille, joiden oikeudet eivät ole kunnossa, tielautakunta ei voi perustaa tiekuntaa, vaan silloin se perustetaan tarvittaessa maanmittausinsinöörin johdolla suoritettavassa tietoimituksessa.

Täältä saat hakukaavakkeen tiekunnan perustamiseen. Toimita hakukaavake osoitteeseen: Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan tiejaosto, PL 50, 36201 Kangasala. Hakemuksen mukaan olisi hyvä liittää myös karttaliite, johon on merkitty ne tienosat, joihin tiekunta on tarkoitus perustaa.

Tieoikeus

Tieoikeus on rasitteen luontoinen pysyvä käyttöoikeus, joka on voimassa muun kiinteistöön olevan oikeuden estämättä. Jos kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten on tärkeätä saada kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa viimeksi tarkoitetulle kiinteistölle, on kiinteistöstä luovutettava laissa erikseen säädetyssä tietoimituksessa määrättävä alue käytettäväksi tietarkoituksiin. Yksityistielaki 2. luku.

Tieosakkaat

Yksityistielain 22 §:n mukaan jokainen, joka on saanut oikeuden tiehen tai jonka omistama kiinteistö kokonaan tai osaksi on sillä, tien vaikutuspiiriksi katsottavalla alueella, jolta tai jolle tapahtuviin kuljetuksiin tietä tarvitaan tai voidaan käyttää, on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan tekemään ja pitämään kunnossa tietä. Laissa lähemmin määritellään kenelle tieoikeus voidaan myöntää, josta puolestaan seuraa tieosakkuus.

Tieosakkuus ei välttämättä ole vapaaehtoista, osakkuuteen voidaan tietyin perustein myös määrätä. Ennestään olevan tien tienpitoon ei voida kuitenkaan velvoittaa tieosakkaana osallistumaan sitä, joka aikaisemmin ei ole tieosakas, niin kauan kuin tietä ei käytetä hänen kiinteistöään varten.

Tieosakkuudesta päätetään tien perustamisen yhteydessä maanmittausinsinöörin johdolla pidettävässä tietoimituksessa, muutoin pääsääntöisesti tiekunnassa taikka tielautakunnan toimituksessa.

Tiekunnan asema

Tiekunta on tien asioista ylin päättävä elin. Yksityistielain 64 §:n mukaan tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa, joka on vuosittain pidettävä kesäkuun loppuun mennessä, jollei toisin ole kokousajankohdasta päätetty.

Tiekunnan päällimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä on pitää tie sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia. Tämä hoidetaan ns. yksikköjaon perusteella eli osakkaalle jaetaan yksiköt lähtökohtaisesti edellä mainitun hyödyn perusteella.

Tiekunnan kokous

Tiekunnan on pidettävä vuosikokous kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua, jolleivät tieosakkaat toisin päätä, sekä muita kokouksia tarpeen mukaan.
Tieosakkaat voivat kuitenkin päättää, ettei vuosikokousta pidetä kaikkina vuosina lainkaan, mutta Kangasalla niiden yksityisteiden, jotka hakevat ja saavat kunnan kunnossapitoavustusta tulee pitää vuosikokous vuosittain tilityksen vuoksi.

Tiekunnan kokouksessa erityisesti päätettävistä asioista on määräykset yksityistielain 64 §:ssä , koollekutsumisesta on säädetty yksityistielain 65 §:ssä ja äänestämisestä yksityistielain 66 §:ssä.
Esimerkki tiekunnan kokouskutsusta

Tiekunnan toimielimet

Tiekunnan toimitsijamies tai sen hoitokunnan jäsenet sekä näiden varamiehet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Mainittuihin tehtäviin voidaan valita muukin kuin tieosakas. Älköön ketään kuitenkaan valittako tehtävään ilman hänen suostumustaan, sanoo yksityistielain 58 §.
Hoitokunta valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla.

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävistä on tarkemmin kerrottu yksityistielain 67 §:ssä.