Yksityistien tiekunta

Tiekunnan perustaminen

Muuttuneen yksityistielain myötä muuttui myös tiekuntien perustaminen. Perustamisasiassa voitte kääntyä Maanmittauslaitoksen puoleen. Maanmittauslaitoksen kirjaamo, Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki. Postiosoite: PL 84, 00521 Helsinki. Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15. Puhelin: 029 530 1115.

https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu

Tieosakkaat

Yksityistielain 34 §:n mukaan yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus alkaa, kun tieoikeus perustetaan ja päättyy, kun tieoikeus lakkaa.

Tiekunnan asema

Tiekunta on tien asioista ylin päättävä elin. Yksityistielain 58 §:n mukaan tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa, joka on vuosittain pidettävä kesäkuun loppuun mennessä, jollei toisin ole kokousajankohdasta päätetty.

Tiekunnan päällimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä on pitää tie sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia. Tämä hoidetaan ns. yksikköjaon perusteella eli osakkaalle jaetaan yksiköt lähtökohtaisesti edellä mainitun hyödyn perusteella.

Tiekunnan kokous

Tiekunnan on pidettävä vuosikokous kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua, jolleivät tieosakkaat toisin päätä, sekä muita kokouksia tarpeen mukaan.
Tieosakkaat voivat kuitenkin päättää, ettei vuosikokousta pidetä kaikkina vuosina lainkaan, mutta Kangasalla niiden yksityisteiden, jotka hakevat ja saavat kunnan kunnossapitoavustusta tulee pitää vuosikokous vuosittain tilityksen vuoksi.

Tiekunnan kokouksessa erityisesti päätettävistä asioista on määräykset yksityistielain 58 §:ssä, koollekutsumisesta on säädetty yksityistielain 61 §:ssä ja äänestämisestä yksityistielain 59 §:ssä.
Esimerkki tiekunnan kokouskutsusta

Tiekunnan toimielimet

Tiekunnan toimitsijamies tai sen hoitokunnan jäsenet sekä näiden varamiehet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Mainittuihin tehtäviin voidaan valita muukin kuin tieosakas. valittavalta on hankittava suostumus, sanoo yksityistielain 53 §.
Hoitokunta valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ellei tiekunta ole heitä valinnut. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet varsinaisista jäsenistä henkilökohtaisesti tai varajäsenen edustaman ovat paikalla.

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävistä on tarkemmin kerrottu yksityistielain 56 §:ssä.