Yksityistieavustukset

Kangasalan kaupunki jakaa vuosittain avustusta oman kaupunkinsa yksityistierekisteriin merkityille tiekunnille kunnossapitoon sekä perusparantamiseen. Kaupunki päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (YksTL 84 §).

Kunnossapito

Kunnossapitoavustusta haetaan osoitteesta Viranomaislautakunta / tiejaosto PL 50, 36201 Kangasala, vuoden 2019 hakuaika 18.3.-30.4.2019 klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen maksamisen ehtona on, että tilitys kunnossapidon menoista edelliseltä tilikaudelta toimitetaan tiejaostolle allekirjoituksin ja nimenselvennöksin varustettuna 30.6. mennessä.

Tilityskaavakkeen sijaan voi toimittaa tiekunnan hyväksytyn taseen ja tuloslaskelman asianmukaisin allekirjoituksin.

Jos tiekunta hakee avustusta ensimmäistä kertaa tai jos tien vaikutuspiirin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin on tullut muutoksia, avustus-hakemukseen on liitettävä kartta, johon merkitään tien vaikutuspiirissä oleva vakituinen asutus tai sen muutos. Jos asutuskartta on ollut jo aiemmin hakemuksen liitteenä, eikä siihen ole tullut muutoksia, ei karttaa tarvitse esittää.

Yksityistiet on jaettu eri kunnossapitoluokkiin tien liikenteellisen merkityksen mukaan. Yleiseen läpiajoon tarkoitettu vakituisen asutuksen tie on ylintä luokkaa. Tie, joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ja, jonka kautta kuljetaan muille pysyvän asutuksen teille, on seuraavan tärkeysluokan tie ja tie jossa on pysyvää asutusta, mutta ei palvele pääsytienä muille asutusteille on viimeistä avustettavaa luokkaa. Tien eri osilla voi olla eri kunnossapitoluokka. Avustusta ei myönnetä pelkästään lomaliikennettä palvelevalle tielle tai tienosalle, eikä maa- tai metsätalouskäytössä olevalle yksityistielle tai tienosalle. Avustukseen vaikuttaa tien kunnossapitoluokka sekä käytetyn matkan pituus kutakin määriteltyä luokkaa kohden. Alle 100 euron kunnossapidon avustuksia ei makseta.

Mikäli tiekunnalle on kertynyt säästöjä enemmän kuin vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat, ei avustusta myönnetä, ellei tiekunta esitä perusteluita rahan tulevasta käyttötarkoituksesta ja -ajasta.

Perusparantamisen avustaminen

Perusparannusavustusta myönnetään tiejaoston harkinnan mukaan.

Hakuaika perusparantamisen avustukselle on sama kuin kunnossapidollekin.

Ajankohdista on pidettävä ehdottomasti kiinni.

Parannustoimenpiteen tulee olla huomattava ja asialliseen suunnitelmaan perustuva. Pelkkä murskeenajo ei ole tien perusparantamista.

Myönnetty perusparantamisen avustus on käytettävä hakemukseen liitettyyn karttaan esitettyihin toimenpiteisiin sen myöntämisvuonna. Ilman karttaliitettä ei hakemusta käsitellä.

Avustus maksetaan tiekunnalle, kun työ on tehty ja tilitys sekä alkuperäiset kuitit tehdystä työstä on esitetty tiejaostolle kuitenkin viimeistään 31.10. Mikäli korjauskohteet muuttuvat avustuksen myöntämisen jälkeen, tulee muutoksista ilmoittaa tiejaoston sihteerille.

Valtionavustuskelpoisten yksityisteiden tulee hakea myös valtionavustusta kyseiselle korjaukselle. Kunnan avustus valtion myöntäessä myös perusparantamiseen avustusta, lasketaan tiekunnalle maksettavaksi jäävästä osuudesta.

Lopullinen avustusprosentti perusparantamiseen määräytyy vasta kun selviää hakemusten määrä ja avustettavien korjausten kiireellisyys. Lopullinen avustus lasketaan tiekuntien esittämistä toteutuneista kustannuksista päätöksen mukaisen prosenttimäärän mukaan, kuitenkin enintään tiekunnalle myönnetty summa.

Jos kustannusarviosta avustusprosentin mukaan laskettu avustuksen määrä jää alle 500 euron, ei avustusta myönnetä. Tai jos avustus on myönnetty, mutta toteutuneista kustannuksista avustusprosentin mukaan laskettu avustuksen määrä jää alle 500 euron, ei avustusta makseta. Tiekunnalla pitää olla perusparantamisessa myös oma rahallinen panostus.

Perusparannuksista jäävän määrärahan käytöstä päätetään 31.10.2019 jälkeen.

Tiejaosto suorittaa kahtena erillisenä päivänä syksyllä katselmuskierroksia teillä, joille avustuksia on myönnetty. Kierroksesta voi tulla tiekunnalle ilmoitus etukäteen tai niitä tehdään ns. pistokoeluontoisesti.