Kaavan käsittely

asemakaavaprosessi


Kaavaluonnos ja luonnosvaiheen kuuleminen

Kaavaa valmisteltaessa tiedotetaan suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista niin, että alueen maanomistajilla, asukkailla, alueella työssä käyvillä tai muilla joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua valmisteluun. Myös viranomaisilla ja sellaisilla yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua. Mielipiteensä voivat tässä yhteydessä lausua myös muut kaupungin jäsenet.

Valmisteluvaiheen tiedottaminen voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipiteensä määräajassa, järjestämällä esittelytilaisuus tai pienissä suunnittelukohteissa jollakin muulla sopivaksi katsottavalla tavalla, esim. kirjeitse.

Laaja-alaisista suunnitelmista voidaan järjestää yleisötilaisuuksia mielipiteiden kuulemiseksi kaksivaiheisesti, ensin ennen suunnittelun käynnistämistä ja toisen kerran luonnoksen valmistuttua.


Kaavaehdotus ja sen käsittely

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen suunnittelija valmistelee kaavaehdotuksen. Elinvoimalautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaavaehdotus on pidettävä virallisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutuksiltaan vähäistä asemakaavan muutosta on pidettävä nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Kaavaehdotuksen nähtäville panosta ilmoitetaan Kangasalan Sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla. Kuulemiskirje lähetetään ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille sekä niille asukkaille ja maanomistajille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Nähtävillä oloaikana ehdotuksesta voidaan jättää kirjallisia muistutuksia, jotka käsitellään elinvoimalautakunnassa nähtävillä olon jälkeen. Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto, mikäli muistuttaja on sitä pyytänyt ja jättänyt osoitteensa.

Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy elinvoimalautakunta, muut kaavat viedään valtuuston hyväksyttäviksi. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voidaan valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Yleiskaava

Maan käyttö- ja rakennuslain 35 §:n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Taajama-alueiden strategista kehittämistä ohjataan valtuustokausittain tarkistettavalla taajamien osayleiskaavalla. Muiden alueiden maankäyttöä ohjataan oikeusvaikutteisilla yleiskaavoilla, joita ovat mm. Vehoniemen, Sorolan, lintuvesien ja rantojen osayleiskaavat.

Käynnissä olevista yleiskaavoitushankkeista kerrotaan kaavoituskatsauksessa ja nähtävillä ja vireillä olevia yleiskaavoja -sivulla.


Asemakaava

Maan käyttö- ja rakennuslain 50 §:n mukaan asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä ja rakentamista varten. Sillä osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olojen, maisema- ja taajamakuvan, hyvän rakentamistavan ja olevan rakennuskannan käytön edistämisen kannalta.

Käynnissä olevista asemakaavoitushankkeista kerrotaan yleispiirteisesti kaavoituskatsauksessa ja tarkemmin kustakin hankkeesta laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kaavamuutoshakemus, jolla voidaan hakea asemakaavan muuttamista sellaisissa tapauksissa, joissa rakennusoikeuden määrä ei ylitä 500 kerrosneliömetriä.