Tontinjakopalvelu

TONTINJAKOPALVELU

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme tontinjakomahdollisuuksista, periaatekuvien, esimerkkitapausten ja toteuttamismahdollisuuksien pohjalta.

Esite tontinjaot Kangasalla
Kangasalan kaupunki tarjoaa kiinteistönomistajille mahdollisuutta jakaa omakotitonttinsa useammaksi pienemmäksi tontiksi seuraavin edellytyksin:

–       Tontti sijaitsee joukkoliikenteen laatukäytävän alueella (ks.kartta tiivistettävät alueet)

–       Tontin tai sen lähiympäristön asemakaava on hyväksytty yli 8 vuotta sitten (ks. kartta)

Poikkeuksena tästä alueet, jotka keskeisen sijaintinsa vuoksi sopivat vielä tehokkaampaan eli rivitalo- tai kerrostalorakentamiseen. Palvelu ei myöskään kohdistu asemakaavoittamattomille rakennuspaikoille.

Riippuen tontin olosuhteista, nauhataajaman alueella on mahdollista toteuttaa jopa 300­–500 m2 tontteja. Tontinjaon yhteydessä kullekin tontille määritellään uusi rakennusoikeus.

Jos pohdit mahdollisuutta jakaa tonttisi, ota yhteyttä kaupungin kaavoituksen tontinjakopalveluun (tontinjako(ät)kangasala.fi) tai täytä asemakaavamuutoshakemus.

Voit hakea asemakaavan muutosta uuden tontin muodostamiseksi myös yhdessä naapurikiinteistön omistajien kanssa, jos omalla tontillasi ei ole riittävästi tilaa. Tällöin kaavamuutoksen kustannukset jakautuvat hakijoille rakennusoikeuksien suhteessa.

Tontinjakomahdollisuuksista järjestettiin tiedotustilaisuuksia:
Keskustassa Harjula salissa torstaina 22.11.2018
Vatialassa Pitkäjärven koululla torstaina 29.11.2018
Suoramalla  Suoraman koululla torstaina 13.12.2018

 

TONTINJAON KUSTANNUKSET

KAUPUNGIN PERIMÄT MAKSUT

Kaupunginhallituksen päätöksen (19.2.2018 § 41) mukaisesti tontin jakaminen kahtia on vähäinen asemakaavan muutos, josta peritään kustannuksina 4 000 €, ja jakaminen useampaan osaan on vähäistä suurempi asemakaavan muutos, josta peritään kustannuksina    6 000 €.

Jos asemakaavan muutoksen jälkeen tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeuden määrä ylittää 500 m2, laatii kaupunki kiinteistönomistajan kanssa maankäyttösopimuksen. Käynnissä olevan tontinjakoprojektin puitteissa kaupunki myöntää 50 % alennuksen maapoliittisen ohjelman mukaisesta korvauksesta.

 

LISÄKSI

Muutoksen hakijalta peritään kuulutuskustannuksina kuulutuskertaa kohti 200 €.

Jos muutoksen hakijan omistamalla alueella sijaitsee asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitettuja alueita, kuten katu- tai puistoaluetta, kunta lunastaa alueet ilman korvausta

Hakijan on suoritettava asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta perittävä kiinteä palkkio kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksenlaadinnan käynnistymistä ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi. Menettelyä noudatetaan myös milloin on kysymys maankäyttösopimuksen soveltamisesta. Jos hakija peruu muutoshakemuksen, ei ennakkoon perittyä maksua palauteta.

Mikäli muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, palkkiot ja kuulutuskustannukset jaetaan heidän välillään rakennusoikeuksien mukaisessa suhteessa.

Koska veloitusperusteen edellytyksenä on pääasiassa yksityisen edun toteutuminen, ei palkkiota ja kuulutuskustannuksia peritä ja ennakkosuoritus palautetaan hakijalle, mikäli muutosta ei hyväksytä.

 

MUUT KUSTANNUKSET

Jos jaettava tontti lohkotaan myytäväksi, perii Maanmittauslaitos toimituksista omat kulunsa. Esimerkiksi 28.3.2018 hinnaston mukaan enintään 1000 m2 pinta-alan lohkomisen toimitusmaksu on 850 € ja lainhuudatus 119 €/kiinteistö. Ajantasaiset hinnat tulee tarkistaa Maanmittauslaitoksen hinnastosta.

Kiinteistöveron suuruus riippuu kiinteistön käytöstä, joten tontinjako voi aiheuttaa korotuksen kiinteistöveroon. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero Kangasalla vuonna 2018 on 0,43 %, kun taas rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero on 2 %. Jos lohkottava tontti myydään, saattaa siitä joutua lisäksi maksamaan myyntivoittoveroa. Verotukseen liittyvät asiat on syytä tarkistaa etukäteen Verohallinnosta.