Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja

Pdf -muodossa olevat aineistot vaativat Acrobat Reader -ohjelman.
Jos sinulla ei ole Acrobat Readeria, voit ladata sen täältä.

Kaavat ovat nähtävillä Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13.

Lisäksi vireillä on useampia sisällöltään pienempiä kaavahankkeita. Näistä saa tietoa kaavoituksesta.

Sähköpostilla kaavoista voi jättää mielipiteitä ja muistutuksia osoitteella kaavoitus(at)kangasala.fi
kaavoitus@kangasala.fi.

 

Vääränkalliontien asemakaavan muutos, 892
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Vääränkalliontiellä Lentolan korttelissa 676 on nähtävillä 27.–28.6.2024 ja 29.7.–26.8.2024.
892 kaavaselostusluonnos, liite 1, liite 2
892 kaavaluonnos
892 havainnekuvaluonnos
892 havainnekuvaluonnos ilma

Tavoitteena on Kuussalonpuistoon sijoittuvan ekologisen käytävän vahvistaminen ja tontin vähäisen tehostamisen mahdollistaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vääränkalliontiellä Lentolan korttelissa 676 oli nähtävillä 12.10.-10.11.2023.
892 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ani Vihervaara
puh. 040 595 2234, ani.vihervaara(at)kangasala.fi

 

Eerolantien asemakaavan muutos, 904
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Eerolantiellä Vatialan korttelin 1007 tontilla 5 on nähtävillä 27.–28.6.2024 ja 29.7.–26.8.2024.
904 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
904 kaavaselostusluonnos
904 kaavaluonnos
904 havainnekuvaluonnos
904 havainnekuvaluonnos ilma

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle soveltuvaa täydennysrakentamista sekä rakennuskannan muutosta. Kaava-alueelle muodostetaan yksi uusi tontti, jolle mahdollistetaan pientalon rakentuminen.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Vällintien asemakaavan muutos, 905
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vällintiellä Vatialan kortteleissa 804, 808, 809 ja korttelin 807 osassa sekä niihin liittyvillä katu-, virkistys- ja suojaviheralueilla on nähtävillä 27.–28.6.2024 ja 29.7.–26.8.2024.
905 osallisumis- ja arviointisuunnitelma

Keskeisinä tavoitteina on kehittää Lentolaa monipuolisena kaupan, palvelujen ja asumisen sekoittuneena alueena. Asemakaavamuutoksessa muutetaan asuinkerrostalojen korttelialue ja osa liikerakennusten korttelialueesta liike- ja palvelurakennusten korttelialueeksi sekä osoitetaan Vällintien ja Horsmakujan risteykseen uusi asuinrakentamisen korttelialue. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan myös kaavamuutosalueen pohjoispuolella kulkevan viheryhteyden säilyttäminen sekä Lumoava Kangasala- ympäristö ja taideohjelmassa Lentolaan osoitetut tavoitteet.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Kivisalon ranta-asemakaava, 73
Kuhmalahden Kivisalon ranta-asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 27.–28.6.2024 ja 29.7.–26.8.2024.
73 kaavaselostusehdotus
73 kaavaselostuksen liitteet
73 kaavaehdotus

Tavoitteena on osoittaa ranta-asemakaava-alueelle kolme rakennuspaikkaa.

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 28.3.–26.4.2024.
73 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 21.2.2024
73 Kaavaselostusluonnos
73 kaavaselostuksen liitteet
73 kaavaluonnos

73 Liito-oravaselvitys
73 Luontoselvitys

Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 9.3.–11.4.2023.
73 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Hakoistentien asemakaavan muutos, 897
Asemakaavan muutosehdotus Hakoistentiellä Keskustan korttelin 93 osassa on nähtävillä 30.5.–28.6.2024.
897 kaavaselostusehdotus
897 kaavaehdotus
897 havainnekuvaehdotus
897 havainnekuvaehdotus ilma

Tavoitteena on rakennuspaikkojen lisääminen pientalovaltaisella asuntoalueella.

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelin 93 osassa oli nähtävillä18.1.-16.2.2024.
897 kaavaselostusluonnos
897 kaavaluonnos Ve1
897 kaavaluonnos Ve2
897 havainnekuvaluonnos Ve1
897 havainnekuvaluonnos Ve2
897 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
897 havainnekuvaluonnos ilma Ve2

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.10.-10.11.2023.
897 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Asemantien asemakaavan muutos, 900
Asemakaavan muutosehdotus Asemantiellä Aseman korttelin 5020 osassa on nähtävillä 30.5.–28.6.2024.
900 kaavaselostusehdotus
900 kaavaehdotus
900 havainnekuvaehdotus

Keskeisinä tavoitteina on jakaa asemakaavatontti 11 kahteen osaan sekä päivittää asemakaava muilta osin vastaamaan todellista tilannetta.

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Asemantiellä Aseman korttelin 5020 osassa oli nähtävillä 28.3.–26.4.2024.
900 kaavaselostusluonnos
900 kaavaluonnos
900 havainnekuvaluonnos

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemantiellä Aseman korttelin 5020 osassa oli nähtävillä18.1.-16.2.2024.
900 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Tietäjänkadun asemakaavan muutos, 882
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Lamminrahkan kortteleissa 1510, 1511 ja 1526 sekä Tietäjänkadun katualueella ja viheralueella, kaava 882, oli nähtävillä 13.5.–11.6.2024.
882 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 12.4.2024
882 kaavaselostusluonnos
882 kaavaluonnos

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisin asumisen ja toimitilarakennusten korttelialueiksi kaavoitetun alueen muuttaminen kaupan ja asumisen alueeksi.

Asemakaavan muutos Lamminrahkan kortteleissa 1510, 1511 ja 1526 sekä Tietäjänkadun katualueella ja viheralueella. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.9.–14.10.2022.

Laaditut selvitykset:
Tie- ja raideliikennemeluselvitys Lamminrahkan eteläosan asemakaava nro 785
Kangasalan kaupan selvitys loppuraportti
Lamminrahkan kaupallinen selvitys
Lamminrahkan Liito-oravaselvitys 2020
Ojala-Lamminrahka liikennetarkastelu

Lisätietoja asemakaavasta antaa Lamminrahkan projektipäällikkö Tea Jylhä,
puh. 040 133 6329, tea.jylha(at)kangasala.fi

 

Nummitien asemakaavan muutos, 901
Asemakaavan muutosehdotus Nummitiellä Lentolan korttelin 650 tonteilla 6 ja 7, kaava 901.
oli nähtävillä 13.5.–11.6.2024.
901 kaavaselostusehdotus
901 kaavaehdotus
901 havainnekuvaehdotus
901 havainnekuvaehdotus ilma
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle soveltuvaa täydennysrakentamista sekä rakennuskannan muutosta. Kaava-alueelle muodostetaan yksi uusi tontti, jolle mahdollistetaan pientalon rakentuminen.

Nummitien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Lentolan korttelin 650 tonteilla 6 ja 7 oli nähtävillä 7.3.–5.4.2024.
901 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
901 kaavaselostusluonnos
901 kaavaluonnos
901 havainnekuvaluonnos
901 havainnekuvaluonnos ilma

Tavoitteina ovat uusien rakennuspaikkojen muodostaminen erillispientalojen korttelialueella, täydennysrakentamisen ohjaaminen ympäristöönsä sopivaksi ja Suoraman osayleiskaavassa osoitetun ekologisen käytävän tukeminen.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Kulkustien asemakaava ja asemakaavanmuutos, 883
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Kulkustiellä Vatialan korttelissa 1232 sekä siihen liittyvillä katu- ja lähivirkistysalueilla oli nähtävillä 18.4.-17.5.2024.
883 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 2.4.2024
883 kaavaselostusluonnos
883 kaavaluonnos Ve1
883 kaavaluonnos Ve2
883 havainnekuvaluonnos Ve1
883 havainnekuvaluonnos Ve2
883 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
883 havainnekuvaluonnos ilma Ve2

883 Rakennettavuusselvitys, liite1 Pohjatutkimuskartta, liite2 Leikkaukset A-A ja B-B
883 Liito-oravaraportti, 2021

Tavoitteena on mahdollistaa pientalojen rakentuminen olemassa oleviin palveluihin tukeutuvalla ja joukkoliikenteellä saavutettavalla alueella.

Asemakaava ja asemakaavanmuutos Kulkustiellä Vatialassa. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 21.10.–19.11.2021
883 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Laulurastaantien asemakaavan muutos, 899
Asemakaavan muutosehdotus Laulurastaantiellä Lentolan korttelin 619 osassa oli nähtävillä 18.4.-17.5.2024.
899 kaavaselostusehdotus
899 kaavaehdotus
899 havainnekuvaehdotus
899 havainnekuvaehdotus ilma

Tavoitteena on mahdollistaa uusi rakennuspaikka pientalolle ja talousrakennukselle erillispientalojen korttelialueella sekä ohjata täydennysrakentaminen olemassa olevaan ympäristöön sopivaksi.

Laulurastaantien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Lentolan korttelin 619 osassa oli nähtävillä15.2.-15.3.2024.
899 kaavaselostusluonnos
899 kaavaluonnos
899 havainnekuvaluonnos
899 havainnekuvaluonnos ilma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Laulurastaantiellä Lentolan korttelin 619 osassa oli nähtävillä 7.12.–22.12.2023 ja 2.–15.1.2024.
899 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Kangasalantien asemakaavan muutos, 860
Asemakaavan muutosehdotus Kangasalantiellä Vatialassa ja Ilkossa katualueella sekä siihen liittyvillä virkistys-, suojaviher- ja torialueilla oli nähtävillä 28.3.–26.4.2024.
860 kaavaelostusehdotus
860 kaavaehdotus

860 meluselvitys

Tavoitteena on Kangasalantien osien muuttaminen hallinnollisesti valtion tiestä Kangasalan kaupungin katualueeksi.

Kangasalantien osien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Liutussa ja Nattarissa oli nähtävillä 18.1.-16.2.2024.
860 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 9.10.2023
860 kaavaselostusluonnos
860 kaavaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Vatialantien jatkeen eteläosan asemakaava, 842
Vatialantien jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Aseman korttelin 5023 osassa, kortteleissa 5600–5601 sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueilla oli nähtävillä 28.3.–26.4.2024.
842 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 12.3.2024
842 kaavaselostusluonnos
842 kaavaluonnos Ve1
842 kaavaluonnos Ve2
842 havainnekuvaluonnos Ve1
842 havainnekuvaluonnos Ve2
842 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
842 havainnekuvaluonnos ilma Ve2

Laaditut selvitykset:
842 Alustava rakennettavuusselvitys
842 Luontoselvitys
842 Liikennemeluselvitys
842 Katu ja vesihuollon tekninen selvitys

Tavoitteena on mahdollistaa jo kaavoitetun, mutta toistaiseksi rakentamattoman Vatialantien jatkeen liikenneyhteyteen liittyvää maankäyttöä. Tavoitteena on osoittaa asumista Asemantien, Karjasillantien ja Karjasillankujan tuntumaan sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työpaikkatontteja Vatialantien jatkeen varteen.

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 12.1.–10.2.2023.
842 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ani Vihervaara
puh. 040 595 2234, ani.vihervaara(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Haapatiellä, 902
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Haapatiellä Ruutanan korttelin 7027 tontilla 5 oli nähtävillä 28.3.–26.4.2024.
902 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
902 kaavaselostusluonnos
902 kaavaluonnos
902 havainnekuvaluonnos
902 havainnekuvaluonnos ilma

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan suunnittelualueelle lisärakentamista, joka soveltuu luontevasti olemassa olevaan rakennettuun- ja luonnonympäristöön. Kaavamuutoksessa noudatetaan Lokomon alueen visuaalista kaavaa.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Suinulan Mäkikylän asemakaava, 437
Asemakaavan valmisteluaineisto Suinulan Mäkikylän alueella kortteleissa 8100–8109 sekä niihin liittyvillä lähivirkistys- ja katualueilla oli nähtävillä 7.3.–5.4.2024.
437 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 13.2.2024
437 kaavaselostusluonnos
437 kaavaluonnos
437 havainnekuvaluonnos
437 havainnekuvaluonnos ilma

Asemakaavan keskeinen tavoite on mahdollistaa taajama-alueen kehittäminen ja täydentäminen sekä osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten.

Laaditut selvitykset:
437 Tärinä- ja runkomeluselvitys
437 Liikennemeluselvitys
437 Luontoselvitys
437 Rakennetun kulttuuriymparistön selvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 12.1.–10.2.2023.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi

 

Ilkontien asemakaavan muutos, 875
Asemakaavan muutosehdotus Ilkontiellä Ilkon korttelin 987 osassa sekä siihen liittyvällä puisto- ja suojaviheralueella oli nähtävillä 18.1.-16.2.2024.
875 kaavaelostusehdotus
875 kaavaehdotus
875 havainnekuvaehdotus

Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen kurssikeskusalueen muuttaminen pääasiassa asuinkäyttöön. Lähtökohtana kaavasuunnittelussa on arvokas kulttuuriympäristö rakennuksineen, lampineen, metsäalueineen ja kivirakenteineen. Alueelle osoitetaan korttelialueet asuin- ja liikerakennuksille, asuinkerrostaloille, pysäköinnille sekä yleisille rakennuksille.

Laaditut selvitykset:
875 Hulevesiselvitys
875 Ilkon lammen hydrogeologinen selvitys liitteineen
875 Toimet Ilkon lammen säilyttämiseksi
875 Kooste yleisöltä kerätystä palautteesta luonnon ja kulttuurin päivänä 24.9.2023
875 Kulttuuriympäristöselvitys
875 Ilkontien asemakaavan luontoselvitys
875 Luonnoksen palautekoonti
875 Yleiskaavallinen tarkastelu

Kaavaluonnoksesta järjestettiin Internetselaimen välityksellä seurattava
Teams-yleisötilaisuus keskiviikkona 25.8.2021 klo 18-19.30.

Tilaisuuteen oli mahdollista toimittaa kysymyksiä etukäteen sähköpostitse.

Yleisötilaisuuden ohjelma ja osallistumisohjeet

Lisäksi järjestettiin kaavoittajan vastaanottotilaisuudet Kangasalan teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13, 3.9.2021 klo 10–16 sekä 6.9.2021 ja 7.9.2021 klo 16.30–19. Vastaanottoajat olivat 30 min mittaisia ja vastaanottoon tuli varata aika etukäteen kaavoituksen toimistosihteeriltä, puh. 040 133 6631.

Ilkontien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ilkon kurssikeskusalueella korttelissa 987 osa sekä siihen liittyvällä puisto- ja suojaviheralueella (Ilkontie),
oli nähtävillä 19.8.–17.9.2021.
875 kaavaselostusluonnos
875 kaavaluonnos
875 havainnekuvaluonnos

Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen kurssikeskusalueen muuttaminen pääasiassa asuinkäyttöön. Keskeisiä huomioitavia teemoja ovat kulttuuriympäristö ja luonnonympäristö.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
18.2.–19.3.2021
875 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Rekolantien asemakaava ja asemakaavan muutos, 888
Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus Riun korttelin 4009 osassa ja siihen liittyvillä katu- sekä viher- ja erityisalueilla oli nähtävillä 18.1.-16.2.2024.
888 kaavaselostusehdotus
888 kaavaehdotus
888 havainnekuvaehdotus
888 valokuvasovitus suunnittelualueen eteläpuolelta
888 valokuvasovitus Pikonlinnantieltä
888 näkymä suunnittelualueen eteläpuolelta

888 palauteraportti
888 asumisterveyteen liittyvä lausunto
888 lepakkopotentiaalin selvitys

Tavoitteena on mahdollistaa luonnonläheisen ja pienimittakaavaisen sekä maiseman arvot ja luontoarvot huomioivan asuinrakentamisen mahdollistaminen olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen. Kaavamuutos ja kaava-alueen laajennus korvaa entisen Rekolan vanhainkodin alueen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueen asuinrakennusten korttelialueilla ja virkistysalueilla.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 31.7.-29.8.2023.
888 kaavaselostusluonnos
888 kaavaluonnos
888 havainnekuvaluonnos
888 näkymä suunnittelualueen eteläpuolelta

888 Hulevesiselvitys
888 Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman selvitys

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.9.–14.10.2022.
888 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu,
puh. 040 729 0779, eero.aliklaavu(at)kangasala.fi.

 

Vaarinniemen ranta-asemakaava, 72
Vaarinniemen ranta-asemakaavan valmisteluaineisto Sahalahdella, oli nähtävillä 18.1.–16.2.2024.
72 kaavaselostusluonnos
72 kaavaselostuksen liitteet
72 kaavaluonnos

72 Liito-oravaselvitys
72 Luontoselvitys

Tavoitteena on osoittaa ranta-asemakaava-alueelle loma-asumista.

Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 27.4.–26.5.2023.
72 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Aakkulantie asemakaavan muutos, 891
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Aakkulantiellä Keskustan korttelin 411 osassa oli nähtävillä 7.12.–22.12.2023 ja 2.–15.1.2024.
891 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on keskustan elävyyden tukeminen mahdollistamalla kaupan ja palvelujen toimintojen sijoittuminen sujuvasti eri kulkumuodoilla saavutettavissa olevalle sijainnille.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ani Vihervaara
puh. 040 595 2234, ani.vihervaara(at)kangasala.fi

 

Rekiäläntien asemakaavan muutos, 863
Rekiäläntien asemakaavan muutosehdotus sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rekiäläntiellä Keskustan kaupunginosassa korttelin 315
osassa ja katualueella oli nähtävillä 12.10.-10.11.2023.
863 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 11.9.2023
863 kaavaselostusehdotus
863 kaavaehdotus
863 havainnekuvaehdotus

Laaditut selvitykset:
863 Meluselvitys
863 Hulevesiselvitys

Tavoitteena on tarkistaa asumiselle osoitetun asemakaavakorttelin tehokkuutta ja kaupunkikuvaa määritteleviä kaavamääräyksiä.

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelin 315 osassa, oli nähtävillä 9.6.–1.7. ja 1.–8.8.2022.
863 kaavaselostusluonnos
863 kaavaluonnos
863 havainnekuvaluonnos

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
15.6.–3.7.2020 ja 27.7.–13.8.2020

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Raatalantien asemakaava, 876
Raatalantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Vatialan korttelin 1111 osassa, kortteleissa 1113 ja 1114 sekä niihin liittyvillä katualueilla oli nähtävillä 12.10.-10.11.2023.
876 kaavaselostusluonnos
876 kaavaluonnos Ve1
876 kaavaluonnos Ve2
876 havainnekuvaluonnos Ve1
876 havainnekuvaluonnos Ve2
876 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
876 havainnekuvaluonnos ilma Ve2

Laaditut selvitykset:
876 Liikennemeluselvitys

Asemakaava täydentää taajamarakennetta ja liikenneverkostoa sekä mahdollistaa ympäristöön yleiskaavassa osoitettujen aluevarausten asemakaavoittamisen tulevaisuudessa. Asemakaavalla mahdollistetaan palveluverkon täydentäminen, tuetaan joukkoliikenteen kehittämistä, kestävän liikkumisen mahdollisuuksia ja Vatialantien liikenteen rauhoittamista.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) liitteineen (alustavat luonnokset) oli nähtävillä
17.5.–15.6.2021
876 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
876 osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
p. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Sepänjärventien asemakaavan muutos, 896
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Sepänjärventiellä Huutijärven korttelin 3134 tontilla 3 oli nähtävillä 14.9.-13.10.2023.
896 kaavaselostusluonnos
896 kaavaluonnos Ve1
896 kaavaluonnos Ve2
896 havainnekuvaluonnos Ve1
896 havainnekuvaluonnos Ve2
896 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
896 havainnekuvaluonnos ilma Ve2

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin jakaminen kahteen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen uutta asuinrakennusta varten.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 1.–30.6.2023.
896 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Suntinmäen kaakkoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos, 885
Suntinmäen kaakkoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus sekä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.9.–13.10.2023.
885 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 22.8.2023
885 kaavaselostusehdotus
885 kaavaehdotus
885 havainnekuvaehdotus

Asemakaava mahdollistaa pientaloalueen täydennysrakentamista sekä rakennuskannan muutoksia. Lisäksi asemakaavalla osoitetaan virkistys-, suojaviher- ja liikennealueita sekä tarkennuksia Liuksialan koulun asemakaavoitettua opetustoimintaa ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialuetta koskien.

Laaditut selvitykset:
885 rakennettavuusselvitys
885 meluselvitys
885 luontoselvitys
885 kulttuurimaisemakatsaus
885 arkeologinen tarkkuusinventointi
885 hulevesiselvitys
885 Liuksialan koulualueen inventointilomake
885 meluselvitys Natura
885 Natura-arvioinnin tarveharkinta

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ranta-Koivistossa oli nähtävillä 15.9.–14.10.2022.
885 kaavaselostusluonnos
885 kaavaluonnos Ve1
885 kaavaluonnos Ve2
885 havainnekuvaluonnos Ve1
885 havainnekuvaluonnos Ve2

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 7.4.–6.5.2022.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi

 

Kunnantien asemakaavan muutos, 843
Kunnantien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelin 113 osassa sekä siihen liittyvillä katualueilla oli nähtävillä 10.11.-9.12.2022.
843 kaavaselostusluonnos
843 kaavaluonnos Ve1
843 kaavaluonnos Ve2
843 kaavaluonnos Ve3
843 havainnekuvaluonnos Ve1
843 havainnekuvaluonnos Ve2
843 havainnekuvaluonnos Ve3
843 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
843 havainnekuvaluonnos ilma Ve2
843 havainnekuvaluonnos ilma Ve3
843 katujulkisivut luonnos Ve1
843 katujulkisivut luonnos Ve2
843 katujulkisivut luonnos Ve3
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2021

Kaavoitus on valmistellut suunnittelualueelle kolme luonnosvaihtoehtoa. Kaupunkikuvallisesti päädyttiin hakemaan ratkaisuja, jotka rajaisivat ja jäsentäisivät alueen nykyistä katutilaa säilyttäen kuitenkin Kangasalle ominaisen harjumaiseman roolin kaupunkikuvassa. Kaavan luonnosvaihtoehdoissa on esitetty toisistaan poikkeavat toteutukset asukasmäärän, toimitilojen laajuuden, pinnoittamattoman maanpinnan osan, kaupunkikuvan ja maiseman osalta.

Kangasalan kaupunki järjesti kaavoista yleisötilaisuuden Kangasalan pääkirjaston Harjula-salissa, os. Keskusaukio 2, 15.11.2022. Tilaisuus alkoi kahvituksella klo 16.45 ja jatkui aineistojen esittelyllä klo 17.00 päättyen klo 18.30.
Yleisötilaisuudessa esiteltyä visualisointiaineistoa

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
843 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu,
puh. 040 729 0779, eero.aliklaavu(at)kangasala.fi.

 

Asemakaavan muutos Kuohunharjuntiellä, 852
Kuohunharjuntien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelin 107 osassa sekä siihen liittyvillä katualueilla oli nähtävillä 10.11.-9.12.2022.
852 kaavaselostusluonnos
852 kaavaluonnos Ve1
852 kaavaluonnos Ve2
852 kaavaluonnos Ve3
852 havainnekuvaluonnos Ve1
852 havainnekuvaluonnos Ve2
852 havainnekuvaluonnos Ve3
852 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
852 havainnekuvaluonnos ilma Ve2
852 havainnekuvaluonnos ilma Ve3
852 katujulkisivu luonnos ve1
852 katujulkisivu luonnos ve2
852 katujulkisivu luonnos ve3
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2021

Kaavoitus on valmistellut suunnittelualueelle kolme luonnosvaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa kaupungintalon ja sen arvojen säilymistä ohjataan suojelumerkinnällä, koko kortteli osoitetaan rakentamiselle ja korttelialueen rajausta tarkennetaan Urheilutien ja Kunnantien osalta. Vaihtoehdoissa on esitetty toisistaan poikkeavat toteutukset asukasmäärän, toimitilojen lisääntymisen, virastotalon säilyttämisen, pinnoittamattoman maanpinnan osan ja kaupunkikuvan osalta.

Kangasalan kaupunki järjesti kaavoista yleisötilaisuuden Kangasalan pääkirjaston Harjula-salissa, os. Keskusaukio 2, 15.11.2022. Tilaisuus alkoi kahvituksella klo 16.45 ja jatkui aineistojen esittelyllä klo 17.00 päättyen klo 18.30.
Yleisötilaisuudessa esiteltyä visualisointiaineistoa

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.6.–2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021.
852 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu,
puh. 040 729 0779, eero.aliklaavu(at)kangasala.fi.

 

Herttualan alueen asemakaava, 713
Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville Herttualan alueen 1. asemakaavan Keskustassa, kaava 713, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Valmisteluaineiston nähtäville asettamisen jälkeen Herttualan alueelle on valmistunut osayleiskaava ja koko kaupungin strateginen yleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarpeen tarkistaa mm. suunnittelualueen rajauksen ja asemakaavan tavoitteiden osalta.  Asemakaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 9.6.–1.7. ja 1.–8.8.2022.
713 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksella tavoitellaan monipuolista asuinrakennuskantaa ja mahdollistetaan myös pienissä määrin lähipalveluita.

Herttualan alueen asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 20.10.-18.11.2014.
713 kaavaselostus
713 kaavaluonnos VE A
713 kaavaluonnos VE B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa keskiviikkona 22.10.2014 entisessä Herttualan päiväkodissa, os. Herttualantie 140.

713 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013
713 Arkeologinen selvitys Herttuala 2013
713 Herttualan alustavan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset 2006
713 Vt12 Kangasalan Kirkkojärvi 2005
713 LOYK raportti luontoselvitykset 1997

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Kisarannan asemakaava, 887
Vireille on tullut Kisarannan asemakaava Huutijärvellä. Asemakaavan osallistumis-
ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 5.5.–3.6.2022.
887 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on mahdollistaa alueen palvelutarjonnan monipuolistuminen ja matkailutoiminnan kehittyminen. Asemakaavalla ohjataan alueen rakentumista ja varataan tarvittavat alueet eri käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi


Katajatien asemakaavan muutos
, 783
Katajatien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelissa 75a (Katajatie), oli nähtävillä 19.8.–17.9.2021.
783 kaavaselostusluonnos
783 kaavaluonnos
783 havainnekuvaluonnos
783 havainnekuvaluonnos ilma

Tavoitteena on mahdollistaa osayleiskaavan mukainen kerrostaloalueen täydennysrakentaminen. Keskeinen huomioitava teema on rakennuksen sopeutuminen lähimiljööseen ja harjumaisemaan.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.4.–14.5.2021
783 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Ruutanan asemakaavan muutos ja laajennus, 822
Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville Ruutanan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen (Ruutanan keskusta) osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 17.6.–2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021.
822 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on mahdollistaa Ruutanan keskeisen solmukohdan kehittäminen olevia palveluita ja joukkoliikennettä hyödyntämällä. Tavoitteena on aiempaa tehokkaampi asuntorakentamisen ja palveluiden lisääminen Ruutanan keskustassa. Asemakaavamuutoksen rajausta on laajennettu rautatien ympäristössä.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ruutanan kortteleissa 7003 osa, 7007, 7028 osa, 7101 osa, 7202, 7203 osa, 7204 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja liikennealueilla (Ruutanan keskusta), oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
822 kaavaselostus
822 kaavaluonnos
822 havainnekuvaluonnos

 

Asemakaavan muutos Viputiellä, 858
Kangasalan elinympäristölautakunta on päätöksellään 17.05.2022 hyväksynyt asemakaavan määräyksineen.
Hyväksymispäätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
858 kaavaselostus
858 kaava
858 havainne
858 havainne ilma
Asemakaavan muutosehdotus Viputiellä keskustan korttelissa 315 osa (Viputie), oli nähtävillä 17.5.–15.6.2021
858 kaavaselostusehdotus
858 asemakaavaehdotus
858 havainnekuvaehdotus
858 havainnekuvaehdotus ilma

 

Kuuselantien asemakaava Saarenmaan alueella, 861
Kuuselantien asemakaava Saarenmaan alueella on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 18.3.-16.4.2021
861 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on tutkia Kuuselantien ympäristön ja kulkureittien kehittämismahdollisuudet. Asemakaavoituksessa tutkitaan mahdollisuus tuoda uusi kulkuväylä ranta-asutuksen eteläpuolelta ja samalla täydentää asutusta houkuttelevalla paikalla. Toiveita on myös Kuuselantien vapaa-ajan asuntojen osoittamisesta vakituiselle asumiselle.

 

Saarenmaan yritysalueen 1. asemakaava, 878
Saarenmaan yritysalueen 1. asemakaava on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
oli nähtävillä 18.3.–16.4.2021
878 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan laatimisen keskeinen tavoite on yritystonttien ja erityisesti teollisuuspainotteisten tonttien lisääminen. Tällä vastataan tonttikysyntään. Laajan mittakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkiseudun aluerakennetta.

 

Asemakaavan muutos Huutijärvellä, 816
Asemakaavan muutosehdotus Huutijärven kortteleissa 3119 ja 3120 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Huutijärven entinen ammattikoulu),
oli nähtävillä 13.8.-11.9.2020.
816 kaavaselostusehdotus
816 kaavaehdotus
816 havainnekuvaehdotus

Huutijärven entisen ammattikoulun alueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 1.–30.4.2020
816 kaavaselostusluonnos
816 kaavaluonnos

Kaavalla on tarkoitus sallia asumista alueelle ja maakuntakaavan mukaisesti laajentaa Kangasalan täydentyvää taajamaa etelään.

Kaavoitus kerää valmisteluvaiheen nähtävilläolon ajan ajatuksia koskien sekä yleisesti Huutijärveä että erityisesti kaavamuutosaluetta.
Kysely löytyy Internetistä osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/8340/.
Tämän kevyemmän palautekanavan lisäksi on mahdollista jättää luonnosaineistosta kaavoitukselle perinteiseen tapaan kirjallista palautetta.

Asemakaavan muutos Huutijärven ammattikoulun alueella (Sahalahdentie). Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.–18.3.2020.
816 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Toimenpiderajoitus Saarenmaan alueella
Toimenpiderajoitus koskee osaa vireillä olevan Saarenmaan osayleiskaavan alueesta.
Toimenpiderajoitus oli nähtävillä 7.5.-15.6.2020.
toimenpiderajoituskartta

 

Kaarina Maununtyttären tie
Kaarina Maununtyttären tien (kaava 859) osan muuttaminen hallinnollisesti valtion tiestä Kangasalan kaupungin katualueeksi.  Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen eikä sillä ole merkittävää vaikutusta esimerkiksi liittymien sijaintiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.4.-5.5.2020.
859 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vaivaissaaren ranta-asemakaava, 67
Rantaosayleiskaavan muutos Vesijärven Vaivaissaaressa, oli nähtävillä
11.2.-12.3.2019.
67 kaavaselostus
67 kaavaluonnos
67 kaavaselostuksen liite

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Särkijärven rannalla oleva rakentamaton lomarakennuspaikka kiinteistön 211-459-5-130 alueelta Vaivaissaareen kiinteistön 211-459-5-178 alueelle. Poistettava lomarakennuspaikka merkitään maa- ja metsä-talousvaltaiseksi alueeksi.

 

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN VESANIEMEN UIMARANNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Vesaniemen alueelle laaditaan kehittämissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa Vesaniemen saavutettavuutta, lisätä alueen ympärivuotisia toimintoja ja selkiyttää sen näkymiä ja jäsentelyä. Alueella voivat toimia edelleen entiset ja uudet seurat ja yhdistykset, ravintoloitsijat, matkailu- ja hyvinvointialan yritykset ja välineiden vuokraajat, joiden kommentteja erityisesti kaivataan.
Vuorovaikutustilaisuus pidettiin tiistaina 27.11.2018 klo 17-19 Kangasala-talon valtuustosalissa.


Kortekummun pohjoisosan asemakaava, 811
Kortekummun asemakaavan laajennuksen valmisteluaineisto oli nähtävillä
10.9.-9.10.2018,
811 kaavaselostus
811 kaavaluonnos
811 luontoselvitys

Tavoitteena on laajentaa Kortekummun pientaloaluetta pohjoiseen Tursolan osayleiskaavan mukaisesti.
Keskustelutilaisuus oli keskiviikkona 12.9.2018
klo 17-19 Tursolan koululla, Asemantie 142.

 

Aholaidan ja Palosaaren ranta-asemakaava, 65
Aholaidan ranta-asemakaavaehdotus sekä Köyrän ja Palon ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 24.4.-23.5.2017.
65 kaavaselostus 15.2.2017, 65 liite 1, 65 liite 2, 65 liite 3, 65 liite 4, 65 liite 5, 65 liite 6, 65 liite 8 ja 65 liite 9.
65 kaavaehdotus
9.10.2017 VAL § 122. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

65 hyväksyttävä kaava
65 kaavaselostus 25.8.2017

 

Hakkarin asemakaava, 761
Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Asemantien pohjoispuolelle, Kortekankaan ja Vaarinmaan asemakaavojen rajaamalle alueelle.
Hakkarin asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.11.-7.12.2016.
761 kaavaselostus
761 kaavarunkoluonnos Ansarintie
761 kaavarunkoluonnos Heittomäentie
Havainnekuvaluonnokset:
761 Ansaritie etelästä, 761 Heittomäentie etelästä
761 Ansaritie idästä, 761 Heittomäentie idästä
761 Heittomäentien näkymä aukiolle

761 luontoselvitys

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden torstaina 10.11.2016 klo 17.30 Tursolan koulun ruokalassa, os. Asemantie 142.

761 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tursolan osayleiskaavan selvitykset:
761 hulevesiselvitys
761 liikenneselvitys
761 luonto ja virkistysselvitys
761 rakennusinventointi

 

Kuohunlahden asemakaavan muutos, 711
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Kuohunlahden kortteleissa
3000 ja 3015 sekä niihin liittyvällä katualueella (terveyskeskus),
oli nähtävillä 28.1.-26.2.2013.
711 kaavaselostus
711 kaavaluonnos
711 havainnekuvaluonnos
711 havainnekuvaluonnos ilma

Keskusterveysaseman laajentaminen noin kaksinkertaiseksi nykyisestä.
Terveyskeskuksen ja Alatien välille on myös tavoitteena rakentaa kerros-
ja rivitalokortteli.

 

Kivihuhdin asemakaava, 663
Kivihuhdin asemakaavan valmisteluaineisto Suinulan kortteleissa 8050-8055 sekä niihin liittyvillä liikenne-, rautatie-, maa- ja metsätalous- sekä katualueilla.

663 kaavaselostus
663 kaavaluonnos A ja B
663 havainnekuvaluonnos A ja B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 20.11.2012.

 

Kuhmalahden Pento-ojan asemakaava, 697
Kuhmalahden kirkonkylän Pento-ojan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto.
697 kaavaselostus
697 kaavaluonnos
697 kaavaluonnos määräykset

Asemakaavan valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.10.2012.

 

Asemakaavan muutos Lentolan liikealue, 591
Lentolan liikealueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto
Mäkirinteentien alueella Liutun ja Nattarin kortteleissa 972 osa,
977, 978 osa, 800 osa, 801-803, 806 ja 807 sekä niihin liittyvillä virkistys-,
katu- ja erityisalueilla oli nähtävillä 16.1.-14.2.2012.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on alueen liiketoiminnan kehittä-
minen ja liikennejärjestelyjen selkeyttäminen.
591 kaavaselostus
591 kaavaluonnos
591 havainnekuvaluonnos

 

Halimajärven luoteisen alueen asemakaava, 631
Asemakaava laaditaan Halimajärven luoteispuolelle uimarannasta Halimajärventien molemmille puolille tien koillispäähän.
631 kaavaselostus
631 kaavaluonnos
631 havainnekuvaluonnos