Saarenmaan osayleiskaava, kaava nro 36

Kangasalan ja Tampereen rajalle, tulevan kehä 2:n varrelle, suunnitellaan työpaikka-aluetta ja myöhemmin rakennettavaa asutusta.
Työpaikka-alue sijoittuu Tampereen puolella olevan Ruskon yritysalueen jatkeeksi.

 

SAARENMAAN OSAYLEISKAAVA HYVÄKSYTTY JA HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTY VALITUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUTEEN

Valtuusto hyväksyi Saarenmaan osayleiskaavan kokouksessaan 13.6.2022. Hyväksymispäätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole tullut voimaan.

Hyväksytyn kaavan aineistot:
Osayleiskaavakartta
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus

Palauteraportti, maanomistajien kuuleminen hyväksymisvaiheessa tehdyistä muutoksista
Listaus kaavakarttaan, kaavamääräyksiin ja kaavaselostukseen tehdyistä muutoksista kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen

 

Toimenpiderajoitus Saarenmaan alueella on voimassa kaavasta tehdyn valituksen käsittelyn aikana, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman
Elinympäristölautakunta on päättänyt 29.4.2020 § 77, että maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesti Saarenmaan alueelle määrätään saman lain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. Toimenpiderajoitus koskee osaa vireillä olevan Saarenmaan osayleiskaavan alueesta.
toimenpiderajoituskartta
Toimenpiderajoituksen pöytäkirja, elinympäristölautakunta 29.4.2020 § 77

 

Kaavan aiemmat vaiheet:

Saarenmaan osayleiskaavan kaavaehdotuksesta saatu palaute (lausunnot ja muistutukset) on koostettu palauteraportiksi. Palauteraportti käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 25.5.2021 ja kaupunginhallituksessa 31.5.2021. Palauteraporttiin on kirjattu kaupungin vastaukset saatuun palautteeseen. Seuraavaksi kaava on etenemässä hyväksymisvaiheeseen. Ennen hyväksymis-
käsittelyä kaavaan on tehty vähäisiä korjauksia ja täydennyksiä. Tehtyjen
muutosten johdosta on kuultu kaava-alueen yksityisiä maanomistajia ennen hyväksymiskäsittelyä helmi-maaliskuussa 2022.

Ehdotusvaiheen palauteraportti 31.5.2021


EHDOTUSVAIHE

Saarenmaan osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 26.8.–24.9.2020 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti. Kaavoitus järjesti kaavoittajan vastaanottotilaisuuden kirjaston Harjula-salissa 1.9.2020. Mahdolliset muistutukset kaavasta kaavaehdotuksesta tuli toimittaa nähtävilläoloaikana.

Ehdotus Osayleiskaavakartta
Ehdotus Kaavamerkinnät ja -määräykset
Ehdotus Selostus

Ehdotusvaiheessa tehtyjä selvityksiä on lisätty Selvityksiin tälle sivulle.

Saarenmaan 1. yritysalueen asemakaavoitus ja Kuuselantien Kaukajärven ranta-alueen asemakaavoitus ovat tulleet vireille. Liikenteen rauhoittamisen ratkaisuja Kuuselantiellä pohditaan asemakaavoituksen yhteydessä.

 

Lisätietoja yleiskaavasta antavat:

kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi

 

Toimenpiderajoitus Saarenmaan alueella
Elinympäristölautakunta on päättänyt 29.4.2020 § 77, että maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesti Saarenmaan alueelle määrätään saman lain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. Toimenpiderajoitus koskee osaa vireillä olevan Saarenmaan osayleiskaavan alueesta.
toimenpiderajoituskartta

OAS, päivitetty 14.4.2020

Saarenmaan osayleiskaavan valmisteluaineistosta eli luonnoksista saatu palaute (lausunnot ja mielipiteet) on koostettu raportiksi. Raportti käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 9.4.2019 ja kaupunginhallituksessa 23.4.2019. Ehdotusvaiheessa palautteeseen on kirjattu kaavoittajan vastaukset.

Valmisteluvaiheen palauteraportti ja vastaukset 16.6.2020
Valmisteluvaiheen palauteraportti 9.4.2019

 

Selvityksiä:

Liikennetarkastelut 2020 ja liikennetarkastelun täydennys 2022
Kustannustarkastelut 2020

Tampereen 2-kehä (mt309) välillä Rusko-Lentola, Kangasala. Raportteja 17/2020
Piirustukset: Y1-1 Yleiskartta plv 0-3000, Y2-2 Suunnitelmakartta plv 1400-2800, Y2-3 Suunnitelmakartta plv 2800-4200, Y2-4 Suunnitelmakartta plv 4200-5600,
Y2-5 Suunnitelmakartta plv 5600-6500, Y3-1 S7 Kanjonin silta, Y4 Melualuekartat, Y5-1 maaperäkartta plv0-1400, Y5-2 maaperäkartta plv1400-2800, Y5-3 maaperäkartta plv2800-4200, Y5-4 maaperäkartta plv4200-5600, Y5-5 maaperäkartta plv5600-6500

Ilmastovaikutukset Saarenmaan oyk 2020

Geotekninen tarkastelu 2020

Hulevesiselvitys raportti 2020, Nykytilakartta 2020, Suunnitelmakartta 2020

Natura-tarveharkinta, Raportti, päivitetty 14.6.2021

Mäkelän läntisen liito-oravametsän tarkistus 2019

Liito-oravaselvitys 2019

www.seuturatikka.fi

Liikennemäärät KAVL 2040, 2018: KAVL 2040 SaarenmaaAKAVL 2040 SaarenmaaA suuntautuminenKAVL 2040 SaarenmaaA suuntautuminen osuus, KAVL 2040 laaja SaarenmaaA, KAVL 2040 laaja SaarenmaaA suuntautuminen, KAVL 2040 laaja SaarenmaaA suuntautuminen osuus, KAVL 2040 SaarenmaaB, KAVL 2040 SaarenmaaB suuntautuminen, KAVL 2040 SaarenmaaB suuntautuminen osuus, KAVL 2040 laaja SaarenmaaB, KAVL 2040 laaja SaarenmaaB suuntautuminen, KAVL 2040 laaja SaarenmaaB suuntautuminen osuus

Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys, Kangasalan kaupunki, 2018

Saarenmaan kulttuuriympäristöselvitys 1909-2018, Kangasalan kaupunki, 2018

Saarenmaan kaavaluonnosten hulevesitarkastelu ja nykytilatarkastelu, Ramboll, 2018

Saarenmaan osayleiskaavahankkeen suunnittelualueen arkeologinen inventointi, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2018

Saarenmaa-Rusko kaavoitus, rakennemallien massatarkasteluselvitys kohdistuen liikkumisverkkoon, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018

Saarenmaa-Rusko asemakaavan luontoselvitys, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2017

Saarenmaa-Rusko rakennettavuusselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2017

Saarenmaa-Rusko Oyk, Kangasala, kiviaineksen laatu- ja ympäristöominaisuudet, Ramboll, 2017

 

VALMISTELUAINEISTO

Saarenmaan osayleiskaavasta oli nähtävillä kaksi erilaista luonnosta, joista kerätään palautetta jatkotyöhön. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa on tarkoitus asemakaavoittaa yritysalueita jatkaen Ruskon aluerakennetta Kangasalan puolelle ja myöhemmin asuinalueita Saarenmaantien varteen. Kaava-alue on kooltaan noin 1200 hehtaaria, alue täsmentyy ehdotusvaiheessa.

Saarenmaan osayleiskaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä
17.–21.12.2018 ja 2.–31.1.2019
Selostus
Luonnos VE A, Saarenmaan osayleiskaava
Luonnos VE B, Saarenmaan osayleiskaava

Kaupungin kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden tiistaina 8.1.2019 klo 17.30 – 19.30 Liuksialan koululla, Ahulinjärventie 21

Avoin keskustelutilaisuus Saarenmaan Osayleiskaavasta pidettiin14.6. klo 17.00 pääkirjaston Harjula-salissa. Tilaisuudessa keskusteltiin Saarenmaan uuden yritysalueen ja kaupunginosan kaavaratkaisuista. Tampereen Ruskon ja Lentolan välille rakennetaan tulevaisuudessa uusi kehätie, jonka varrelle tavoitellaan teollisuuspainotteisia työpaikkoja, mutta myös uutta asumista. Kaavatyön pohjaksi on laadittu kaksi vaihtoehtoista maankäytön rakennemallia. Tilaisuudessa esiteltiin kaavoitushankkeen taustoja, kartoitettiin osallistujien tavoitteita ja kommentoitiin rakennemalleja.

36 Yleiskaavan rakennemallivaihtoehdot, 12.6.2018
36 Rakennemallivaiheen selostus, 12.6.2018

Yleiskaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 14.5.-12.6.2018. Sitä päivitetään tarpeen mukaan kaavatyön aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 2018

Saarenmaa-Ruskon kehityskuvaraportti, 2017
Saarenmaa-Ruskon kehityskuvavaihtoehdot – Vaikutustenarviointi, 2017
Kangasalan strateginen yleiskaava 2040 kaavakartta ja määräykset, selostus, 2017
Tampereen kaupunkiseudun 2- kehä kehittämisselvitys, 2003

 

Lisätietoja yleiskaavasta antavat:

kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi