Voimassa olevat yleiskaavat


Yleiskaava indeksikartta, pdf

Kangasalla on voimassa seuraavat yleiskaavat:

13. Herttualan osayleiskaava, Val 19.8.2019. Osayleiskaava ohjaa kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti vaiheittain toteutuvaa asemakaavoitusta. Siinä ratkaistaan rakentamisalueiden ja viljelyyn jäävien peltoalueiden sijainti, eri toimintojen maankäyttötarpeet, työpaikkojen ja asumisen sekoittuneisuus, virkistys- ja ulkoilureittien sijainnit sekä liikenteen pääratkaisut. Osayleiskaavassa on otettu huomioon erityisesti rakentamisen vaikutukset Natura 2000-arvoihin.
Kaavakartta ja määräykset
Selostus


31. Kangasalan strateginen yleiskaava 2040
, Val 29.5.2017. Strategisella yleiskaavalla ohjataan kunnan maankäytön suuria linjoja ja määritellään kehittämisen painopisteitä. Strateginen yleiskaava on voimassa osayleiskaavojen rinnalla ja ohjaa osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista ja päivittämistä sekä muuta alueiden käytön suunnittelua.
Kaavakartta ja määräykset
Selostus
Edullisuusvyöhyketarkastelu

Tutustu strategiseen yleiskaavaan videolla: Katso video YouTubessa.


30. Pakkalan kyläyleiskaava
, Val 17.8.2015. Kyläyleiskaavalla ohjataan asuinrakentamista ja maatalouden harjoittamiseen liittyvää rakentamista Pakkalan ja Taustialan kyläalueilla.
Kaavakartta ja määräykset
Selostus

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 20.7.2017 pysyttänyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 6.7.2016.


16. Lamminrahkan osayleiskaava
, Val 19.1.2015. Kaavassa määritetään Lamminrahkan uuden asuin- ja työpaikka-alueen yhdyskuntarakenne korttelialueineen, kulkuväylineen ja virkistysalueineen. Kaava ohjaa alueen asemakaavoitusta ja muuta jatkosuunnittelua. Kaavalla turvataan alueen luontoarvoja.
Kaavakartta ja määräykset
Selostus

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 16.12.2015 pysyttänyt Kangasalan valtuuston päätöksen.


28. Suoraman osayleiskaava
, Val 19.10.2015. Osayleiskaavalla ohjataan täydennysrakentamista kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisesti Suoramalla, Lentolassa ja Kyötikkälässä.
Kaavakartta ja määräykset
Selostus


27. Vatialan osayleiskaava
, Val 8.12.2014. Osayleiskaavalla ohjataan täydennysrakentamista kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisesti Vatialassa, Lahdentien länsipuolella.
Kaavakartta ja määräykset
Selostus


25. Riun osayleiskaava
, Val 12.4.2010. Osayleiskaavalla ohjataan alueen asemakaavoitusta ja turvataan kulttuurimaisema- ja luontoarvoja.
Kaavakartta ja määräykset
Selostus


14. Keskustan osayleiskaava
, Val 13.9.2010. Keskustan osayleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta ja maankäyttöä Pikkolan, Kuohunlahden ja Huhmarin alueilla.
Kaavakartta ja määräykset.
Selostus

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 16.8.2011 pysyttänyt Kangasalan valtuuston päätöksen.


10. Tursolan osayleiskaava
, Val 12.2.2007. Osayleiskaavalla ohjataan alueen asemakaavoitusta, Kirkkoharjun virkistyskäyttöä ja turvataan kulttuurimaisema- ja luontoarvoja.
Kaavakartta ja määräykset .
Selostus


8. Hampun osayleiskaava
, Val 14.11.2005. Yleiskaavassa tarkastellaan seudullisen virkistysreitin laajuutta ja sijaintia sekä työpaikkarakentamiseen varattavia alueita Vatialantien ja radan välisellä alueella.
Kaavakartta ja määräykset.
Selostus


5. Suinulan-Havisevan osayleiskaava
, Val 10.1.2005. Kaava ohjaa Suinulan ja Onkijärven alueiden asemakaavoitusta ja Havisevan alueen kyläasutuksen maankäyttöä siten, että Haralanharjun valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien merkitys voidaan säilyttää.
Kaavakartta ja määräykset
Selostus
Maisema ja rakennetun ympäristön selvitys ja rakentamissuositukset


7. Lintuvesien osayleiskaava, HAO 1.7.2002. Kaava ohjaa maankäyttöä Jokioisten, Tiihalan ja Leivin kylissä ja maa- ja metsätalousalueilla. Herttualan pientaloalueen kaava kumottiin.
Kaavakartta ja määräykset.
Selostus


3. Rantaosayleiskaava
, Pir 21.12.2001. Kaava ohjaa ranta-alueiden maankäyttöä. Kaavan mukaisille lomarakennuspaikoille (RA) voidaan myöntää suoraan rakennuslupa.
Karttalehtijako ja määräykset.
Selostus


6. Sorolan osayleiskaava
, LH 8.4.1993 Kaava ohjaa asemakaavoitusta Mäntyveräjän alueella. Kaavalla turvataan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman avoimuus. Osayleiskaavan osittainen kumoaminen  VAL 13.10.2014 § 78
Kaavakartta ja havainnekuva.


2. Vehoniemen osayleiskaava
, SisM 27.4.1983. Kaava ohjaa virkistystä, suojelua ja soranottoa Vehoniemenharjussa. Kaava on oikeusvaikutukseton Vehoniemen ja Raikun kylien osalta.
Karttalehtijako ja määräykset.

Oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat:

1. Kangasalan yleiskaava, Val 10.12.1976. Kangasalan ensimmäinen yleiskaava on monin osin toteutunut. Kaava on voimassa edelleen maaseutualueilla, mutta sen ohjausvaikutus on vähäinen.

4. Kuohenmaan osayleiskaava, Val 21.2.1983. Kaava ohjaa kylärakentamista. Kaava on voimassa muualla kuin ranta-alueilla.

9. Taajamien osayleiskaava, Val 11.12.2000. Suunnitelma toimii kunnan strategisen suunnittelun välineenä ja ohjaa maankäyttöä ja tarkempaa kaavoitusta taajama-alueilla.

Kuhmalahden Kirkonkylän ja Pohjan osayleiskaavat, Val 11.11.1999. Suunnitelma toimii kunnan strategisen suunnittelun välineenä ja ohjaa maankäyttöä ja tarkempaa kaavoitusta taajama-alueilla.

Vireillä olevista yleiskaavoista löytyy tietoa kaavoituskatsauksesta sekä kaavoituksen sivulta kohdasta nähtävillä ja vireillä olevia yleiskaavoja.