Ruutanan osayleiskaava, kaava nro 26

Kartta kaava-alueesta

Tavoitteita yleiskaavan laatimiselle tarkistetaan tarkistetaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään vuonna 2022.
Tarkastellaan Ruutanan alueen laajentamisen vaihtoehtoja ja osayleiskaava-alueen rajausta sekä päivitetään tiedot mm. luontoarvoista ja virkistystarpeista.

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 14.2.-15.3.2011.

Raportti 5. Osayleiskaavaehdotuksen selostus, 14.12.2010
Osayleiskaavaehdotuksen kaavakartta ja merkinnät ja määräykset, 14.12.2010
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 24.4.2012

Muut aineistot 2009-2010:

Vatialantien jatkeen meluselvitys
liikenteellisten vaikutusten arviointi
hulevesiselvitys raportti
hulevesiselvitys valuma-alueet
hulevesiselvitys tulvareitit
hulevesiselvitys hulevesien hallinnan alueet

Raportti 4.  luonnoksen palauteraportti

Raportti 3.  luonnos

Osayleiskaavaluonnosten kaavakartat: vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2
Osayleiskaavaluonnosten määräykset
Luontoselvitys, liite 1 Arvokas eläinlajisto, liite 2 Arvokkaat luontotyypit ja kasvillisuus, liite 3 Ekologiset yhteydet, liite 4 Luontoympäristöön perustuvat maankäyttösuositukset

Selvitys rakennetusta ympäristöstä, liite 1 Suojelukohteet, liite 2 Rakennusinventointitilanne 2009, liite 3 Rakennetun ympäristön tyypit, liite 4 Kohdekartta

Muinaisjäännösinventointi ja lisäys muinaisjäännösinventointiin

Maisemaselvitys

Raportti 2. Lähtöaineisto
Raportti 1. Osayleiskaavan tavoitteet ja tavoitekartta

Lisätietoja osayleiskaavasta antaa

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi