Ruutana – Tarastenjärvi – Asema osayleiskaava, kaava nro 26

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa alueen yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Alueen osayleiskaavoitus on tarpeellista, koska nykyiset kaavat eivät riittävällä tavalla ohjaa alueen kehittämistavoitteiden toteuttamiseen; valtatie 9:n ympäristön ja elinkeinoalueiden kehittämiseen, asutuksen ja lähijunaliikenteen kehittämiseen sekä pohjoisen 2-kehään tukeutuvan vyöhykkeen kehittämiseen.

Ruutanan osayleiskaava tuli suppeampana alueena vireille vuonna 2009, jonka jälkeen kaavaluonnokset olivat nähtävillä 2009 ja 2011 oli nähtävillä kaavaehdotus. Ruutanan osayleiskaavan työstämistä ei ole tämän jälkeen jatkettu. Nyt Ruutana-Tarastenjärvi-Asema-osayleiskaavan aluetta on laajennettu etelään Kangasalan Asemalle saakka sekä idän suuntaan käsittämään Korvenperäntien länsipuolisen alueen ja Suinulan eritasoliittymäalueen.

 

ALOITUSVAIHE: OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ KEHITYSKUVAT

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 17.10.2023 ja kaupunginhallituksessa 23.10.2023. Seuraavaksi se asetetaan nähtäville. Nähtäville tulemisen tarkka aikataulu ratkeaa myöhemmin. Nähtävillä olon yhteydessä järjestetään esittelytilaisuus sekä karttapohjainen osalliskysely. Nähtävilläolosta, esittelytilaisuuden ajankohdasta ja osalliskyselystä julkaistaan erillinen kuulutus ja linkki kyselyyn lisätään verkkosivulle. Lisäksi on mahdollista jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kehityskuvista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin kaavahankkeen vaiheista, aikataulusta, tiedottamisesta ja osallistumismahdollisuuksista suunnitteluun. Lisäksi oas:ssa esitellään osayleiskaavan tavoitteet ja tavoitteita konkretisoivat kehityskuvat sekä tuodaan esiin osayleiskaavatyön yhteydessä laadittavia selvityksiä ja arvioitavia vaikutuksia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kehityskuvat, 17.10.2023

Seuraa kaavatyön etenemistä sähköpostilistalta:
Voit ilmoittautua osayleiskaavan sähköpostilistalle osoitteessa kaavoitus(at)kangasala.fi. Sähköpostilistalla tiedotetaan kaavan etenemisestä ja ajankohtaisista asioista.

 

Vanhemmat selvitykset ja kaava-aineistot

Aiemmat Ruutanan osayleiskaavan selvitykset:
Vatialantien jatkeen meluselvitys
liikenteellisten vaikutusten arviointi
hulevesiselvitys raportti
hulevesiselvitys valuma-alueet
hulevesiselvitys tulvareitit
hulevesiselvitys hulevesien hallinnan alueet
Luontoselvitys, liite 1 Arvokas eläinlajisto, liite 2 Arvokkaat luontotyypit ja kasvillisuus, liite 3 Ekologiset yhteydet, liite 4 Luontoympäristöön perustuvat maankäyttösuositukset
Selvitys rakennetusta ympäristöstä, liite 1 Suojelukohteet, liite 2 Rakennusinventointitilanne 2009, liite 3 Rakennetun ympäristön tyypit, liite 4 Kohdekartta
Muinaisjäännösinventointi ja lisäys muinaisjäännösinventointiin

Aiemmat Ruutanan osayleiskaavan kaava-aineistot 2009-2011:
Raportti 5. Osayleiskaavaehdotuksen selostus, 14.12.2010
Osayleiskaavaehdotuksen kaavakartta ja merkinnät ja määräykset, 14.12.2010
Raportti 4.  luonnoksen palauteraportti
Raportti 3.  luonnos
Osayleiskaavaluonnosten kaavakartat: vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2
Osayleiskaavaluonnosten määräykset
Raportti 2. Lähtöaineisto
Raportti 1. Osayleiskaavan tavoitteet ja tavoitekartta


Lisätietoja osayleiskaavasta antaa

kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi

kaavasuunnittelija Ani Vihervaara
puh. 040 595 2234, ani.vihervaara(at)kangasala.fi