Ruutana – Tarastenjärvi – Asema osayleiskaava, kaava nro 26


 

OSAYLEISKAAVAA VARTEN LAADITAAN SELVITYKSIÄ KEVÄÄN JA KESÄN 2024 AIKANA

Ruutana-Tarastenjärvi-Asema-osayleiskaava-alueella on käynnissä usean kaavaa varten tarvittavan selvityksen laatiminen. Selvityksillä kartoitetaan kaava-alueen luontoarvoja, kulttuuriympäristöarvoja ja arkeologisia arvoja. Selvityksissä kartoitetaan arvokkaat kohteet tai alueet ja arvioidaan niiden nykytilanne.

Kevään kesän aikana laaditaan seuraavia selvityksiä: luonto- ja liito-oravaselvityksen täydentäminen sekä tarkemmat lajiselvitykset: viitasammakkoselvitys, lepakkoselvitys sekä tummaverkko- ja sudenkorentoselvitys. Lisäksi on käynnissä arkeologisen selvityksen ja kulttuuriympäristöselvityksen laatiminen.

Tiedote kevään ja kesän 2024 aikana laadittavista selvityksistä

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA KEHITYSKUVAT OLIVAT NÄHTÄVILLÄ 18.12.2023 – 26.1.2024 VÄLISENÄ AIKANA

Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla yhteensovitetaan erilaisia toimintoja ja kuvataan tulevaisuuden tavoitetilaa. Keskeisiä tavoitteita ovat valtatie 9:n ympäristön ja elinkeinotoimintojen alueiden kehittäminen, asumisen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä pohjoisen 2-kehävyöhykkeen kehittäminen laajempana kokonaisuutena. Kaavatyön tavoitteiden havainnollistamiseksi on laadittu kolme kehityskuvavaihtoehtoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kehityskuvat olivat nähtävillä 18.–22.12.2023 ja 2.–26.1.2024 välisen ajan. Kaavaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 10.1.2024 Ruutanan koululla. Kehityskuvista ja OAS:sta oli mahdollista antaa palautetta karttapohjaisen palautepalvelun kautta nähtävilläoloaikana. Lisäksi nähtävilläoloaikana järjestettiin karttapohjainen osalliskysely. Kyselyn avulla kerättiin asukkailta ja muilta osallisilta tietoa kaava-alueen nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista, muun muassa asumisesta, palveluista, liikkumisesta ja virkistysmahdollisuuksista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kehityskuvat, 17.10.2023

 

Seuraa kaavatyön etenemistä sähköpostilistalta:
Voit ilmoittautua osayleiskaavan sähköpostilistalle osoitteessa kaavoitus(at)kangasala.fi. Sähköpostilistalla tiedotetaan kaavan etenemisestä ja ajankohtaisista asioista.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa alueen yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Alueen osayleiskaavoitus on tarpeellista, koska nykyiset kaavat eivät riittävällä tavalla ohjaa alueen kehittämistavoitteiden toteuttamiseen; valtatie 9:n ympäristön ja elinkeinoalueiden kehittämiseen, asutuksen ja lähijunaliikenteen kehittämiseen sekä pohjoisen 2-kehään tukeutuvan vyöhykkeen kehittämiseen.

Ruutanan osayleiskaava tuli suppeampana alueena vireille vuonna 2009, jonka jälkeen kaavaluonnokset olivat nähtävillä 2009 ja 2011 oli nähtävillä kaavaehdotus. Ruutanan osayleiskaavan työstämistä ei ole tämän jälkeen jatkettu. Nyt Ruutana-Tarastenjärvi-Asema-osayleiskaavan aluetta on laajennettu etelään Kangasalan Asemalle saakka sekä idän suuntaan käsittämään Korvenperäntien länsipuolisen alueen ja Suinulan eritasoliittymäalueen.

Selvitykset ja aiemmat kaava-aineistot

Tampereen kaupunkiseudun asema- ja seisakepaikat -nykytila ja potentiaali: seudullinen tilannekuva 2023
Tampereen kaupunkiseudun ratakapasiteettiselvitys 2023
Kangasalan Ruutanan seisakkeen aluevaraustarkastelut 2022
Tulevaisuuden lähijunaliikenteen mahdollisuudet ja maankäytön edellytykset Kangasalla 2020

Aiemmat Ruutanan osayleiskaavan selvitykset:
Vatialantien jatkeen meluselvitys
liikenteellisten vaikutusten arviointi
hulevesiselvitys raportti
hulevesiselvitys valuma-alueet
hulevesiselvitys tulvareitit
hulevesiselvitys hulevesien hallinnan alueet
Luontoselvitys, liite 1 Arvokas eläinlajisto, liite 2 Arvokkaat luontotyypit ja kasvillisuus, liite 3 Ekologiset yhteydet, liite 4 Luontoympäristöön perustuvat maankäyttösuositukset
Selvitys rakennetusta ympäristöstä, liite 1 Suojelukohteet, liite 2 Rakennusinventointitilanne 2009, liite 3 Rakennetun ympäristön tyypit, liite 4 Kohdekartta
Muinaisjäännösinventointi ja lisäys muinaisjäännösinventointiin

Aiemmat Ruutanan osayleiskaavan kaava-aineistot 2009-2011:
Raportti 5. Osayleiskaavaehdotuksen selostus, 14.12.2010
Osayleiskaavaehdotuksen kaavakartta ja merkinnät ja määräykset, 14.12.2010
Raportti 4.  luonnoksen palauteraportti
Raportti 3.  luonnos
Osayleiskaavaluonnosten kaavakartat: vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2
Osayleiskaavaluonnosten määräykset
Raportti 2. Lähtöaineisto
Raportti 1. Osayleiskaavan tavoitteet ja tavoitekartta


Lisätietoja osayleiskaavasta antaa

kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi

kaavasuunnittelija Ani Vihervaara
puh. 040 595 2234, ani.vihervaara(at)kangasala.fi