Valmistava opetus

Valmistava opetus maahanmuuttotaustaisille oppilaille

 

Kangasalan kaupungin alueella asuville perusopetusikäisille 7–16-vuotiaille oppilaille järjestetään valmistavaa opetusta. 1.–2. -luokkien valmistava opetus järjestetään integraationa yleisopetuksen ryhmissä oppilaan omassa lähikoulussa. 3.–6. lk. valmistava opetus järjestetään Suoraman koululla ja 7.–9. lk Pitkäjärven koululla omissa valmistavan opetuksen ryhmissä.

Valmistava opetus on tarkoitettu niille lapsille, jotka eivät puhu suomea tai joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito, jotta oppilas selviytyy suomen kielellä tutuissa arkisissa tilanteissa. Jokaiselle oppilaalle tehdään oma valmistavan opetuksen suunnitelma eli opinto-ohjelma. Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan perusopetukseen, oppilaan ikätasoa vastaaviin suomenkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan, oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. Integroinnin tavoitteena on edistää kotoutumista, opiskeluvalmiuksien ja suomen kielen taidon kehittymistä sekä laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Tavoitteena on lisäksi tutustua suomalaiseen kouluun ja kehittää oppilaan valmiuksia siirtyä perusopetukseen.  Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Opetusta on 24–26 tuntia viikossa. Valmistava opetus kestää tavallisesti vuoden, mutta aika on yksilöllisesti joustava.

Opiskelu on ilmaista ja koulussa tarjoillaan päivittäin ilmainen lämmin ateria. Oppilaat saavat kaikki tarvittavat koulukirjat, vihot ja kirjoitusvälineet ilmaiseksi koulusta. Kouluun tarvitaan oma reppu, penaali, sisäkengät ja liikuntavaatteet liikuntatunneille.

Oppilaat siirtyvät valmistavan opetuksen jälkeen oman alueensa kouluun. Kun opetus päättyy, oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuksiaan vastaava luokka-aste perusopetuksessa.

Valmistavaan opetukseen pitää ilmoittautua. Valmistavan opetuksen voi aloittaa myös kesken kouluvuoden. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä valmistavan opetuksen opettajaan.

Kesällä (kesäkuussa) voit olla yhteydessä toimistosihteeri Marjaana Paloseen p. 0401984581 tai marjaana.palonen@kangasala.fi. Opettajan yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

 

Preparatory education for immigrant pupils 

 

The city of Kangasala organizes preparatory education for 7–16-year-old children and adolescents living in Kangasala. For children in the 1st and 2nd grade the preparatory education is given at their nearest school. The preparatory education for grade levels 3–6 is given at Suoraman koulu (Suorama school) and for grade levels 7–9 at Pitkäjärven koulu (Pitkäjärvi school) in specific preparatory education groups.

The preparatory education is intended for children who do not speak Finnish and who do not yet possess adequate Finnish skills to study in a basic education group.

The purpose of preparatory education is to have the pupil learn basic Finnish language skills to build the necessary competencies to communicate in Finnish in everyday situations. A personal study plan is drafted for every pupil. During the preparatory education the pupils are integrated according to their personal study plan in the basic education groups of their peers where teaching is given in Finnish. The purpose of the integration is to enhance integration in the community, to develop their readiness for learning and their Finnish language skills and to learn different subjects.

In addition, the purpose is to become familiar with the Finnish school and to develop the preparedness to continue learning in a basic education group. Preparatory education is given for 6–10 year-old pupils the minimum 900 hours and for older pupils the minimum of 1000 hours. Pupils have 24–26 lessons per week. The preparatory education usually lasts one year, but this may vary.

Teaching is free of charge. A free hot meal is served daily at school. The pupils receive all necessary books, notebooks and stationary from the school. One only needs to bring a back bag, a pencil case, shoes for indoor use ja sports clothing for PE lessons.

After the preparatory education the pupils will transfer to the school in their catchment area. Their skills and competences are assessed and based on that the appropriate grade level is determined.

A child must be registered in the preparatory education. Enrollment is possible at any time of the year. During the school year please contact the teacher of the preparatory education to enroll a pupil (See contact information on this page). During school summer holidays in June-July please contact secretary Ms Marjaana Palonen p. 0401984581 tai marjaana.palonen@kangasala.fi

 

Подготовительное обучение школьников -иммигрантов 

 

Подготовительное обучение организовано для учащихся средней школы с 7 до 16 лет, проживающих в районе города Кангасала.

Для 1- и 2-го классов подготовительное обучение организовано, как интеграция в общеобразовательные группы в школе по месту жительства учащегося.

Для 3 – 6-х классов подготовительное обучение организовано в школе Суорама;

для 7 – 9-х классов – в своих подготовительных учебных группах в школе Питкяярви.

Подготовительное обучение предназначено для детей, которые не говорят по-фински или чьи знания финского языка еще недостаточны для обучения в общеобразовательном классе.

Целью подготовительного обучения является развитие основных языковых навыков, чтобы учащийся мог справляться со знакомыми повседневными ситуациями на финском языке.

Для каждого ученика составляется индивидуальная программа подготовительного обучения. Во время подготовительного обучения учащиеся интегрируются в базовое школьное образование, в учебные группы финского языка, соответствующие возрастному уровню учащегося  с учетом индивидуальной учебной программы. Целью подготовительного обучения является помощь в интеграции: подготовка к  учёбе, приобретение навыков финского языка, а также усвоение широкого круга знаний и различных школьных предметов.

Целью также является знакомство с финской школой и подготовка учащихся к переходу на базовое образование. Не менее 900 часов подготовительного обучения к базовому образованию отводится детям в возрасте 6–10 лет и не менее 1000 часов – тем, кто старше этого возраста. Количество учебных часов в школьной неделе составляет 24–26 часов. Подготовительное обучение обычно  рассчитано  на весь учебный год, но продолжительность при необходимости может быть изменена.

В школе учебный процесс бесплатный и каждый день предлагается бесплатное горячее питание. Ученики получают бесплатно в школе все необходимые учебники, тетради и письменные принадлежности. Для школы нужен свой рюкзак, пенал, сменная обувь и спортивная одежда для занятий физкультурой.

После подготовительного обучения ученики переходят в школу по месту жительства в своем районе. Когда подготовительное обучение заканчивается, учащемуся подбирается уровень класса средней школы, соответствующий его навыкам и способностям.

На подготовительный курс необходимо записаться. Для этого вы можете обратиться к преподавателю подготовительного обучения. Подготовительное обучение можно начать также и в середине учебного года.

Летом (июнь-июль) вы можете связаться с  Marjaana Palonen по телефону 0401984581 или

эл.почте: marjaana.palonen@kangasala.fi.