Joustava perusopetus (JOPO)

JoPo eli joustava perusopetus on työpainotteinen tapa 9. luokan suorittamiseksi. JoPo-opiskelun tavoitteena on lujittaa oppilaan opiskelumotivaatiota, vahvistaa itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja, löytää työssäopiskelun ja toiminnallisen opiskelun kautta mieluisia opiskelualoja ja parantaa mahdollisuuksia päästä haluttuun jatko-opiskelupaikkaan. JoPo-luokassa on oppilaita kaikilta Kangasalan yläkouluilta, ja se sijaitsee Pikkolassa. Luokalla opiskelee enintään 16 oppilasta, ja pääsääntöisesti heitä opettaa kaikissa oppiaineissa kaksi opettajaa.

Oppilasvalinnassa painotetaan omaa motivaatiota tehdä muutos, taito- ja taideaineiden osaamista, säännöllistä koulunkäyntiä, käytöstaitoja ja sosiaalisia valmiuksia.

Opiskelussa painottuvat itsenäinen työskentely, toiminnalliset työtavat ja oman vastuun ottaminen oppimisesta. Tavoitteena on löytää kullekin ominainen tapa oppia. JoPo-luokalla oppilas saa henkilökohtaista tukea ja ohjausta opiskeluunsa enemmän kuin yleisopetuksessa. Koti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä JoPo-oppilaan koulunkäynnin eteen. JoPo-toiminta on määritelty tehostetuksi tueksi: kaikille JoPo-luokan oppilaille tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Kun koulu sujuu ja oppilas on opinnoissaan ajan tasalla, hän pääsee töihin. Näitä yhden-kahden viikon mittaisia työjaksoja on lukuvuoden aikana neljä. Lähtökohtaisesti oppilas etsii ja hakee omatoimisesti harjoittelupaikan. Opettajat ovat kuitenkin tarvittaessa tukena. Työharjoittelujaksot oppimistehtävineen kuuluvat olennaisesti JoPo-opiskeluun ja ovat osa oppilaan oppiaineiden arviointia.

Jopo-luokalle on hakijoita enemmän kuin pystytään ottamaan, joten luokalle ei jouduta, vaan sinne päästään. Oppilas voidaan myös siirtää pois JoPo-luokasta, jos hän ei osoita sitoutuvansa JoPo-luokan toimintatapoihin ja tavoitteisiin tai hän häiritsee omalla toiminnallaan muiden opiskelua.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä JoPo-luokasta, ota yhteyttä!