Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu huolehtii osaltaan terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän elinympäristön turvaamisesta. Sen tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat. Ympäristönsuojelusta saa tietoa, neuvoja ja ohjeita esim. luonnonsuojelualueista sekä jätehuoltoon ja vesiensuojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi ympäristönsuojelu on mukana erilaisissa projekteissa ja selvitysten laadinnassa.

Kangasalan viranomaislautakunta toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelu neuvoo asiakkaita ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisimpiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Siirry Ympäristöasioiden asiakaspalvelun sivuille linkistä.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säädösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävistä valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa kuvataan tämän lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö.