Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen ja yhteisöllisyyden rakentuminen. Yhteistyö alkaa perheen ensimmäisestä kohtaamisesta. Huoltajille tarjotaan monipuolisia tapoja vaikuttaa ja olla osallisina varhaiskasvatukseen. Kangasalan varhaiskasvatuksessa järjestetään vanhempainiltoja, joissa käydään vuoropuhelua ja käytetään osallistavia menetelmiä. Vanhempainilloissa käsitellään edellisen vuoden asiakaspalautteen tuloksia. Perheille järjestetään tapahtumia, joiden avulla mahdollistetaan yhteisöllisyyden kasvu ja huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksen arkeen ja juhlaan. Varhaiskasvatuksessa edesautetaan huoltajien omien ryhmien tai yhdistysten syntymistä ja toimitaan niiden kanssa kiinteässä yhteistyössä.

Hyvä yhteistyö edellyttää luottamuksellisten suhteiden rakentumista henkilöstön ja huoltajien välille. Tätä tuetaan turvaamalla mahdollisuuksien mukaan pitkäkestoiset suhteet perheiden ja kasvatushenkilöstön välillä.

Toimiva tiedonkulku on osa hyvää yhteistyötä. Lapsiryhmien tiedottamisesta vastaa kasvatushenkilöstö. Perheitä tiedotetaan menneestä ja tulevasta toiminnasta. Vanhempien kanssa keskustellaan lapsen päivittäiset kuulumiset tuonti- ja hakutilanteessa. Hyviä tiedottamisen välineitä päiväkodeissa ovat kuukausi- tai viikkokirjeet, jotka lähetetään sähköisesti. Yksikön yhteisestä tiedottamisesta vastaa esimies. Perhepäivähoidon asioista tiedotetaan arjen kohtaamisissa suullisesti sekä esimiehen kautta erilaisin tiedottein. Yksityiset perhepäivähoitajat vastaavat omasta tiedottamisestaan.