Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein, joten seuraava indeksitarkastukset tehdään 1.8.2024 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tuli muutoksia 1.3.2023 alkaen, joten Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi 31.1.2023 Kangasalan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on edelleen ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.3.2023 alkaen

Perheen koko

henkilöä

Tuloraja, jonka alittuessa ei peritä asiakasmaksua
euroa/kk
Tuloraja, josta alkaen korkein asiakasmaksu
euroa/kk
2

3

4

5

6

3874,00

4998,00

5675,00

6353,00

7028,00

6626,00

7750,00

8427,00

9105,00

9780,00

Tarkempaa tietoa Kangasalan kaupungin Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen.

Esimerkki:  Perheessä on vanhemmat ja kaksi lasta, jotka ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perheen bruttotulot ovat 7200 euroa/kk.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: 10,7 % x (7200-5675) = 163 euroa/kk nuorimmasta. Vanhemman lapsen maksu on 40 % 163 eurosta eli 65 euroa/kk. Perheen kahden lapsen asiakasmaksu on yhteensä 228 euroa/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään lain mukaan.

Voit laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta myös sähköisen asioinnin sivulla. Laskuri laskee arvion kokoaikaisesta asiakasmaksusta. Ohjelma ei huomioi Kangasalan kaupungissa voimassa olevia asiakasmaksuohjeita.

 

Hoitoaikaperusteiset asiakasmaksut

Asiakasmaksu määräytyy huoltajan etukäteen ilmoittaman varhaiskasvatusajan sekä lapsen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Lapsen varhaiskasvatusajan voi minimissään varata pääsääntöisesti viideksi kuukaudeksi.

Lapsen varhaiskasvatusaika on pyrittävä jakamaan mahdollisuuksien mukaan tasaisesti viikoittain koko kuukauden ajalle. Esiopetus 4 tuntia/päivä on lapselle maksuton. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika määräytyy hoitoaikaperusteisesti.

Huoltajien tulee kirjata lasten varhaiskasvatusajat Päikky-huoltajaliittymän kautta viimeistään edellisenä maanantaina. Sovittuja varhaiskasvatusaikoja ei voi muuttaa sairaus- ja muiden poissaolojen esim. arkipyhien vuoksi esim. sairauspoissaolot eivät vähennä etukäteen ilmoitettuja varhaiskasvatusaikoja.

Alla olevasta taulukosta näkyy hoitoaikaportaat:

Keskimääräinen kokonaisaika/viikko
(voi jakaantua eri päiville)
Kokonaisaika/kk Asiakasmaksu kokoaikaisesta  kuukausimaksusta
Enintään 20 h Enintään 85 h 50 %
21-28 h 86-120 h 85 %
29-35 h 121-150 h 90 %
36 h – 151 h – 100 %
Yli 50 h (tarvittaessa) Ilta- ja vuorohoito (maksimi 210 h) 100 %

Varhaiskasvatusajan muuttuminen ilmoitetaan Varhaiskasvatusaika- ja maksumuutoslomakkeella. Lisätietoja muutoksen hakemisesta saat täältä.

 

Tulorekisterin käyttö varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

Kangasalan kaupungilla on käyttöoikeus palkka-, eläke ja etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä. Valtiovarainministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat ohjeistaneet loppuvuodesta 2020, että kunta ei voi käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämisessä ilman asiakkaalta saatua suostumusta.

Tulorekisteri mahdollistaa tulojen tarkistamisen niin, ettei huoltajien tarvitse toimittaa tulotietoja liitteinä.

Tulorekisteristä ei vielä saada kaikkia tulotietoja, joten ao. tulotiedot tulee toimittaa

  • aikuiskoulutustuet, apurahat
  • elatustuet
  • pääoma-, korko-, osinko- ja metsätulot
  • opiskelutodistus
  • yrittäjän tuloselvitys (tuloslaskelma)

Tulot tarkistetaan asiakkuuden alkaessa ja tulojen muuttuessa. Huoltajan/huoltajien tulee itse ilmoittaa muutoksista ko. kuukauden loppuun mennessä.

Suostumus tulorekisterin käyttöoikeuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa