Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksimuutos on tehty viimeksi 1.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.8.2021 alkaen. Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 16.3.2021 Kangasalan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2021 alkaen enintään 288 euroa. Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavan sisaruksen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.  Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Tulorajat, jonka ylittävästä osasta menee 10,7 prosentin maksu 1.8.2021 alkaen:

Perheen koko,
henkilöä
Tuloraja,

euroa/kuukausi

Korkeimman maksun tuloraja
euroa/kuukausi
2 2798 5485
3 3610 6297
4 4099 6786
5 4588 7275
6 5075 7762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia 1.8.2021 alkaen.

Tarkempaa tietoa saa Kangasalan kaupungin Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen. 

Esimerkki:  Perheessä on vanhemmat ja kaksi lasta, jotka ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perheen bruttotulot ovat 5300 euroa/kk.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: 10,7 % x (5300-4099) = 129 euroa/kk nuorimmasta. Vanhemman lapsen maksu on 40 % 129 eurosta eli 51 euroa/kk. Perheen kahden lapsen asiakasmaksu on yhteensä 180 euroa/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään lain mukaan.

Voit laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta myös sähköisen asioinnin sivulla. Laskuri laskee arvion kokoaikaisesta asiakasmaksusta. Ohjelma ei huomioi Kangasalan kaupungissa voimassa olevia asiakasmaksuohjeita.

 

Hoitoaikaperusteiset asiakasmaksut

Asiakasmaksu määräytyy huoltajan etukäteen ilmoittaman varhaiskasvatusajan sekä lapsen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Lapsen varhaiskasvatusajan voi minimissään varata pääsääntöisesti viideksi kuukaudeksi.

Lapsen varhaiskasvatusaika on pyrittävä jakamaan mahdollisuuksien mukaan tasaisesti viikoittain koko kuukauden ajalle. Esiopetus 4 tuntia/päivä on lapselle maksuton. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika määräytyy hoitoaikaperusteisesti.

Huoltajien tulee kirjata lasten varhaiskasvatusajat Päikky-huoltajaliittymän kautta viimeistään edellisenä maanantaina. Sovittuja varhaiskasvatusaikoja ei voi muuttaa sairaus- ja muiden poissaolojen esim. arkipyhien vuoksi esim. sairauspoissaolot eivät vähennä etukäteen ilmoitettuja varhaiskasvatusaikoja.

Alla olevasta taulukosta näkyy hoitoaikaportaat:

Keskimääräinen kokonaisaika/viikko
(voi jakaantua eri päiville)
Kokonaisaika/kk Asiakasmaksu kokoaikaisesta  kuukausimaksusta
Enintään 20 h Enintään 85 h 50 %
21-28 h 85-120 h 70 %
29-35 h 121-150 h 85 %
36 h – 151 h – 100 %
Yli 50 h (tarvittaessa) Ilta- ja vuorohoito (maksimi 210 h) 100 %

Varhaiskasvatusajan muuttuminen ilmoitetaan Varhaiskasvatusaika- ja maksumuutoslomakkeella. Lisätietoja muutoksen hakemisesta saat täältä.

 

Tulorekisterin käyttö varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

Kangasalan kaupungilla on käyttöoikeus palkka-, eläke ja etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä. Valtiovarainministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat ohjeistaneet loppuvuodesta 2020, että kunta ei voi käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämisessä ilman asiakkaalta saatua suostumusta.

Tulorekisteri mahdollistaa tulojen tarkistamisen niin, ettei huoltajien tarvitse toimittaa tulotietoja liitteinä.

Tulorekisteristä ei vielä saada kaikkia tulotietoja, joten ao. tulotiedot tulee toimittaa

  • aikuiskoulutustuet, apurahat
  • elatustuet
  • pääoma-, korko-, osinko- ja metsätulot
  • opiskelutodistus
  • yrittäjän tuloselvitys (tuloslaskelma)

Tulot tarkistetaan asiakkuuden alkaessa ja tulojen muuttuessa. Huoltajan/huoltajien tulee itse ilmoittaa muutoksista ko. kuukauden loppuun mennessä.

Suostumus tulorekisterin käyttöoikeuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa