Jätteet ja jätehuolto

Kiinteistön jätehuolto

Jätehuollon järjestämisestä Kangasalan kaupungin alueella huolehtii Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Lisätietoa jätteiden lajittelusta, keräyksestä ja jätteenkäsittelykeskuksista löytyy Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta.

Kangasalla sijaitsevat Rinki-ekopisteet ja jäteasemat löydät oheisesta linkistä kierrätys.info-sivulta.

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Kiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä kaupungin järjestämään jätteen kuljetukseen. Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka päättää jätelain mukaisista jätehuollon viranomaisasioista toimialueellaan.

Oheisesta linkistä löytyvien alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta löydät tietoa jätehuollon järjestämiseen liittyvistä viranomaisasioista ja velvoitteista. Sivuilta löytyvän sähköisen asiointipalvelun kautta voit asioida seuraavissa asioissa:

  • Jätemaksumuistutukset ja jätemaksun kohtuullistaminen
  • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
  • Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen
  • Lietesäiliön tyhjennysten keskeyttäminen
  • Aluejätepisteen käyttöoikeus
  • Kompostointi-ilmoitus
  • Ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä
  • Kantovesi-ilmoitus / ilmoitus, että rakennuksessa syntyville jätevesille ei ole lietesäiliötä

Roskaaminen ja jätelain valvonta

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Roskaantuneen alueen ensisijainen puhdistamisvelvollisuus on roskaantumisen aiheuttajalla ja toissijainen velvollisuus roskaantuneen alueen haltijalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Kangasalan ympäristönsuojelu valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä ja roskaamisasioita. Ympäristönsuojelu ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.