Luvat

Kangasalan kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lupa-asiat käsittelee viranomaislautakunta. Käsiteltäviä lupia ovat mm. ympäristöluvat, maa-ainesluvat sekä maastoliikennelain mukaiset luvat.

Lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä ympäristönsuojeluyksikköön. Lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Hakemuksista tulee toimittaa myös paperiset versiot 2 kpl.

Linkki lupapisteeseen

 

Ympäristölupa

Toiminnat, joihin tarvitaan ympäristölupa, on lueteltu ympäristönsuojelulaissa.

Toimi näin
Ympäristölupa haetaan Kangasalan viranomaislautakunnalta Lupapiste.fi -palvelun kautta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta. Lupaviranomaisten toimivalta selviää ympäristönsuojeluasetuksesta (1-2 §:t).

 

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Toimi näin
Lupaa haetaan Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnalta.

Lupaa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Lisäksi hakemus ottamissuunnitelmineen tulee toimittaa paperisena kahtena (2) kappaleena. Mikäli toiminta sisältää louhintaa ja murskausta, vaatii se myös ympäristöluvan, jota on haettava yhtä aikaa maa-ainesluvan kanssa.

 

Maastoliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Maastoa on myös jään peittämä vesialue.

Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Toimi näin
Lupaa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Vesiliikennelain mukainen lupa

Kaikilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa tarvitaan, jos tapahtuma järjestetään toistuvasti tai säännöllisesti. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa tai jos alue on kaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Toimi näin
Lupaa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

 

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesi- ja viemäriverkkoihin. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon. Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen taloudellista ja asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä ja lisäksi kiinteistön jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Toimi näin
Vapautusta haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta.