Luvat

Kangasalan kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lupa-asiat ratkaisee viranomaislautakunta. Käsiteltäviä lupia ovat mm. ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja maastoliikennelain mukaiset luvat. Lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Linkki lupapisteeseen

 

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta määrätään ympäristönsuojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa. Kangasalan kaupungin alueella ympäristölupa-asian ratkaisee toiminnan laajuudesta riippuen joko Kangasalan kaupungin viranomaislautakunta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Uuden ympäristölupahakemuksen tekemistä vaativat myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen tai määräaikaisen luvan uudistaminen. Luvan käsittelyprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Ympäristölupa-asian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristölupaa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupa-asian käsittelyn sujuvoittamiseksi, ota tarvittaessa yhteyttä Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluun ennen hakemuksen jättämistä.

Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineksen ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Mikäli ottamishanke sisältää myös kiviaineksen louhimista ja/tai murskausta vähintään 50 päivää, tarvitsee toiminta myös ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Sekä maa-aines- että ympäristölupaa edellyttävissä hankkeissa voidaan soveltaa lupien yhteiskäsittelyä, jolloin lupa-asiat voidaan ratkaista samalla päätöksellä. Yhteislupaa haetaan yhdellä lupahakemuksella. Lupa-asian ratkaisee Kangasalan kaupungin viranomaislautakunta. Lupa myönnetään määräajaksi.

Luvan käsittelyprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lupa-asian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Maa-aineslupaa sekä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupahakemuksen maa-ainesten ottamissuunnitelma tulee toimittaa ympäristönsuojeluun paperisena kahtena kappaleena. Lupa-asian käsittelyn sujuvoittamiseksi, ota tarvittaessa yhteyttä Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluun ennen hakemuksen jättämistä.

Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen (ns. kotitarveottaminen). Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai esimerkiksi kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveottamisessa maa-ainesten käyttötarkoituksen ja määrän tulee olla tavanomaisia. Sopimukseen perustuva ottaminen toisen maalta ei ole kotitarveottamista, eikä otettuja maa-aineksia myöskään saa myydä esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle. Kotitarveottajalla on velvollisuus tehdä Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluun ilmoitus kotitarveottamisesta, kun maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 k-m3. Kotitarveottamista koskeva ilmoitus tulee jättää Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Maanalaisen öljysäiliön käytöstä poistaminen

Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaan käytöstä poistettu maanalainen lämmitysöljysäiliö tulee lähtökohtaisesti poistaa maaperästä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen edellä mainitusta poistamisvelvollisuudesta, mikäli säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Poikkeamishakemukset käsitellään sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Oikea hakemus löytyy oheisen polun kautta: Ympäristöön vaikuttava toiminta -> Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen -> Käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää öljysäiliön tarkastuspöytäkirja ja asemapiirros, josta selviää öljysäiliön sijainti kiinteistöllä. Öljysäiliötarkastustyön saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioima tarkastaja (Julkinen rekisteri (Tukes) – Toiminnanharjoittajarekisteri). Asian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisestä vapautuksen, jos vesihuoltolaissa määritetyt kriteerit täyttyvät. Lisäksi kiinteistöllä tulee olla käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jätevedet tulee käsitellä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Vapautusta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Asian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle taikka yksityiselle edulle. Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie, ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteelle. Maastoa on myös jään peittämä vesialue.

Maastoliikennelain mukaista lupaa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa, tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Kaikilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa tarvitaan, jos tapahtuma järjestetään toistuvasti tai säännöllisesti. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai kalastukselle. Lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa, tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Vesiliikennelain mukaista lupaa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee Pirkanmaan ELY-keskus. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.