Kulttuuriympäristö

Mikä on kulttuuriympäristö?

Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaama ympäristö, jonka lähtökohtana on ollut luonnon asettamat vaatimukset. Luonto on ollut määräävä tekijä asuinpaikkojen ja elinkeinojen muodostumiselle. Vuosisatojen kuluessa on ihminen muokannut ympäristöä omia tarpeitaan vastaavaksi. Kulttuuriympäristö kertoo oman alueensa historiasta ja kulttuuriperinteestä, jotka liittyvät rakentamistapaan ja elinkeinoihin eri aikakausina. Kulttuurihistorian kautta on muodostunut jokaisen alueen oma identiteetti.

Kulttuuriympäristö muodostuu kulttuuri- ja perinnemaisemista, muinaisjäännöksistä sekä rakennetusta ympäristöstä. Muinaisjäännöksiä ovat mm. esikristillisen ajan haudat ja kalmistot, asuinpaikat, uhrilähteet ja -puut, muinaislinnat ja vallit sekä huomattavien kulkuteiden ja siltojen jäännökset. Kiinteät muinaisjäänteet ovat Suomessa lain suojaamia. Perinnemaisema eli perinnebiotooppi on vanhojen maankäyttömuotojen, pääasiassa perinteisen karjatalouden muovaama ympäristö ja eliöyhteisö kuten esim. niitty, aho, hakamaa, metsälaidun ja kaskimetsä. Rakennettua ympäristöä ovat rakennukset, rakenteet, pihapiirit, tiet, sillat, kanavat ja kadut jne. Kulttuurimaisema muodostuu rakennetusta ympäristöstä ja ihmisen muokkaamasta luonnosta, kuten mm. viljely-kaupunki- tai järvimaisema, jossa näkyy ihmisen jälki.

Kulttuuriympäristö on jatkuvasti muuttuva, mutta säilyttääkseen vetovoimaisuuden, historiallisen syvyyden ja arvokkaat ominaispiirteensä, luontotyyppeineen sekä kasvi- ja eläinlajeineen, sen hoitaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Kulttuuriympäristöä ei ole tarkoitus museoida, vaan kehittää sitä edelleen suunnitelmallisesti ja käyttää sitä alueiden voimavarana. On tärkeää, että otamme kulttuuriympäristömme huomioon toimissamme, talojen, teiden ja aitojen rakentamisessa, pihojen ja puutarhojen suunnittelussa ja muissa maisemanhoitotoimenpiteissä.

Kangasalan kulttuuriympäristö

Kangasalan kulttuurimaisemissa on paljon symbolimerkityksiä. Kangasalan luonnonkauneus on tullut tunnetuksi Topeliuksen Kesäpäivä Kangasalla -laulusta. Leimaa antavin piirre maisemassa on tasaiselta savikolta nouseva, osin vesistöihin rajoittuva harjujono. Kauniista järvimaisemistaan tunnetulla Kangasalla on laskettu olevan yli sata järveä.

Kangasalla sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti merkittäviksi luokitellut rakennetut kulttuuriympäristöt:
Kangasalan kirkko, kartanot ja suurtilat
Kangasalan näkötornit
Vatialan siunauskappeli

Alueelliset vastuumuseot hoitavat valtaosan RKY-kohteiden asiantuntijatehtävistä. Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto vastaa valtion rakennusperinnöstä, kirkollisista kulttuuriympäristöistä ja rakennusperintölailla suojelluista kohteista. Museovirasto lausuu myös valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevista maakuntakaavaehdotuksista.

 

Kangasalla on tehty kulttuuriympäristöohjelma vuonna 2004: Kulttuuriympäristö ohjelma 2004