Ilmoitukset

Useat ympäristön tilaan vaikuttavat toimet vaativat ilmoituksen tekemistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelu käsittelee erilaisia ilmoituksia mm. meluun, maatalouden ympäristönsuojeluun ja rekisteröinteihin liittyen. Ilmoitukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Lupapisteen logo ja linkki verkkosivulle

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään tarkemmin, minkälaisista toiminnoista ilmoitus tulee ainakin tehdä. Yksityishenkilöiltä ei edellytetä meluilmoitusta omaan talouteen liittyvistä toiminnoista.

Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava. Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta. Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia. Ilmoitusasian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitusmenettelyn piirissä ovat mm. osa eläinsuojista, eräät elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot, eräät kemikaalivarastot, vähäiset ampumaradat, sahalaitokset, varikot sekä kiinteät eläintarhat ja huvipuistot. Ilmoitusmenettelyn tarpeesta määrätään tarkemmin ympäristönsuojelulaissa. Ilmoitus on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, josta viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen. Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta. Ilmoitusasian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Tiettyjen ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröitäviä toimintoja ovat mm. keskisuuret energiantuotantolaitokset (polttoaineteho alle 50 MW), nestemäisten polttoaineiden jakelu, asfaltin valmistaminen sekä betoniasemat ja betonituotetehtaat. Lisäksi rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, joissa käytetään orgaanisia liuottimia. Mikäli edellä mainittu toiminto sijoittuu pohjavesialueelle, tulee toiminnalle hakea ympäristölupa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnanharjoittaja noudattaa toiminnassaan toimialakohtaisen valtioneuvoston asetuksen mukaisia vaatimuksia.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos, ja 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta. Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta. Ilmoitusasian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Aumausilmoitus

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tule ilmoittaa etukäteen ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen kohteessa. Aumausilmoitus tulee tehdä 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkipystytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy. Aumausilmoitus toimitetaan sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@kangasala.fi.

 

Lannan levittäminen poikkeusolosuhteissa

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen taikka veden kyllästämään maaperään. Lannan levityksestä poikkeustilanteessa ilmoitetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kaupunki, mikäli kyseessä ei ole vesilupaa tai ojitustoimitusta vaativa asia. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisen kiinteistöllä sijaitsevaan ojaan. Kaupunki ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle. Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan pääsääntöisesti vesilain perusteella ja asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Ojitusta koskeva riita-asia laitetaan vireille viranomaislautakunnalle toimitettavalla vapaamuotoisella kirjelmällä, joka toimitetaan sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@kangasala.fi. Viranomaislautakunnan ratkaisemasta asiasta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristölupaa tai on osa ympäristöluvallista toimintaa. Ilmoituksen perusteelle yritys merkitään jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kenen toimeksiannosta jätettä kerätään ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Lisäksi ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta. Ilmoitusasian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluontoista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 vuorokautta ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös vastaavaan pysyvään toimintaan liittyvät lupa. Koeluonteiden toiminta voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä toiminnasta voi syntyä sekä miten niitä mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön.

Koeluontoista toimintaa koskeva ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta. Ilmoitusasian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapurussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

 

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä viranomaiselle. Tilanne voi aiheutua mm. onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta vastaavasta syystä. Ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa voivat aiheuttaa mm. kiinteän aineen, nesteen tai kaasun päästöt, jäte tai esimerkiksi radioaktiivisuus. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, jonka antamaan lupaa toiminta perustuu. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa. Ilmoitus jätetään Lupapiste.fi -palvelun kautta ja sen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Mikäli poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle tai ympäristölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen (112).

 

Ilmoitus leirintäalueesta

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus viimeistään 3 kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista leirintäalueviranomaiselle, joka Kangasalan kaupungissa on ympäristönsuojeluviranomainen. Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä leirintäalueesta. Tilapäisenä leirintäalueena pidetään aluetta, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai matkailuperävaunuihin taikka -ajoneuvoihin yli 100 henkilöä. Ilmoitus jätetään Lupapiste.fi -palvelun kautta. Leirintäalueilmoituksen käsittely on maksuton.