Ilmoitukset

Useat ympäristön tilaan vaikuttavat toimet vaativat ilmoituksen tekemistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelu käsittelee erilaisia ilmoituksia mm. meluun, maatalouden ympäristönsuojeluun ja rekisteröinteihin liittyen.

Ilmoitukset tehdään tehdä joko Lupapiste.fi palvelun kautta tai toimittamalla lomake ilmoituksesta sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@kangasala.fi.

 

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kangasalan ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään, mistä toiminnoista meluilmoitus tulee ainakin tehdä.

Yksityishenkilöltä ei edellytetä meluilmoitusta omaan talouteen liittyvistä toiminnoista.

Toimi näin
Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava. Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusmenettelyn piirissä olevia toimintoja ovat muun muassa osa eläinsuojista, eräät elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot, eräät kemikaalivarastot, vähäiset ampumaradat, sahalaitokset, varikot ja kiinteät eläintarhat ja huvipuistot.

Yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, josta viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen.

Toimi näin

Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Tiettyjen ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos) ja 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu, asfaltin valmistaminen sekä betoniasemat ja betonituotetehtaat. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, joissa käytetään orgaanisia liuottimia. Jos edellä mainittu toiminto sijoittuu pohjavesialueelle, tulee toiminnalle hakea ympäristölupa.

Toimi näin

Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Aumausilmoitus

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tulee etukäteen ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen.

Toimi näin
Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy.

Ilmoitus toimitetaan sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@kangasala.fi.

 

Lannan levittäminen poikkeusolosuhteissa

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Lannan levityksestä poikkeustilanteessa ilmoitetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kaupunki, mikäli kyseessä ei ole vesilupaa tai ojitustoimitusta vaativa asia. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Kaupunki ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Toimi näin
Ojitusta koskeva riita-asia laitetaan vireille viranomaislautakunnalle toimitettavalla vapaamuotoisella kirjelmällä.

 

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella yritys merkitään jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kenen toimeksiannosta jätettä kerätään ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa, ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista.

Toimi näin
Ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Toimi näin
Koeluontoisesta toiminnasta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus toimitetaan ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä viranomaiselle. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä. Pilaantumista tai vaaraa voivat aiheuttaa kiinteän aineen, nesteen tai kaasun päästöt, jäte tai esimerkiksi radioaktiivisuus. Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, ilmoitus tulee tehdä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin
Ilmoitus jätetään Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen (112). Sen jälkeen, kun ilmoitus poikkeuksellisesta toiminnasta on tehty, ilmoituksen tekijän tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Leirintäalueista ja tilapäisistä leirintäalueista on ilmoitettava leirintäalueviranomaiselle

​Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus leirintäalueviranomaiselle, jona Kangasalla toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Myös tilapäisestä leirintäalueesta on tehtävä ilmoitus. Tilapäisenä leirintäalueena pidetään aluetta, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä. Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta. Leirintäalueilmoituksen käsittely on maksuton.