Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain mukaan kuntien tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä maisemansuojelua alueellaan.

Luonnonsuojelu otetaan Kangasalla huomioon osana yleistä maankäytön suunnittelua. Esimerkiksi uutta aluetta kaavoitettaessa tutkitaan jo suunnitteluvaiheessa, onko alueella suojelua vaativia arvokkaita eläimiä tai kasveja tai muita luonnonarvoiltaan tärkeitä kohteita.   Tunnistetut luontokohteet huomioidaan alueen maankäytössä.

Kaupunki edistää luonnonsuojelua perustamalla myös luonnonsuojelualueita omistamilleen maille.  Perustetuille luonnonsuojelualueille laaditaan tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelmat, joilla sovitetaan yhteen alueiden suojeluarvot, virkistyskäyttö sekä muut mahdolliset käytön tavoitteet.

Luonnonsuojelualueen perustaminen

Luonnonsuojelualueiden tehtävänä on suojella luonnon monimuotoisuutta rauhoittamalla luonnolle arvokkaita alueita.  Kaupunki sekä yksityiset ihmiset voivat tehdä ehdotuksen suojelualueen perustamisesta omistamalleen maalle tai antaa suostumuksen ELY-keskuksen tekemään ehdotukseen. Päätökset luonnonsuojelualueen perustamisesta tekee ELY-keskus.

Suojeltavaksi ehdotettavan alueen tulee täyttää luonnonsuojelulaissa esitetyt perustamisen edellytykset.  Näitä edellytyksiä luonnonsuojelulain mukaan ovat:

  • Alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö, luontotyyppi tai ekosysteemi
  • Alueella on suojellun eläinlajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja
  • Alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma
  • Alueella on erityistä maisemallista arvoa
  • Luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii
  • Alueella on erityistä merkitystä luontotyyppien tai eliölajien mahdollisuuksille sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
  • Alue on muutoin niin edustava, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi

 

Maanomistaja voi hakea korvausta yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta tai alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta aiheutuvasta taloudellisesta menetyksestä. Maanomistajan ja ELY-keskus sopivat korvauksen suuruudesta ennen rauhoituspäätöksen antamista.

Lisää tietoa luonnonsuojelualueen perustamisesta löytyy sivun laidassa olevien linkkien kautta.

Kangasalan kaupungin luonnonsuojelualueet

Kangasalan kaupungin mailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita ovat Pähkinäkallio, Suoramajärven lehto, Myllymäen luonnonsuojelualue, Isolukon lukkoalue, Hietalahden lehto, Lemposen lehto, Hanhiluponkorpi, Pahakorpi, Seppälän metsä, Mäyrävuoren luonnonsuojelualue, Kirkkojärven rantametsä ja Kirkkojärven-Taivallammin luonnonsuojelualue. Näiden lisäksi kaupungilla on pienet määräalat Taivallammin ja Tervaniemenlahden luonnonsuojelualueilta. Kuvaukset kaupungin omistamista luonnonsuojelualueista löytyy tästä linkistä.

Kangasalla sijaitsee myös yksi valtion omistuksessa oleva luonnonsuojelualue. Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 101 ha.

Kangasalan Natura-alueet

Euroopan unionin (EU) Natura 2000 –verkosto on perustettu suojelemaan EU:n luontodirektiivissä ja lintudirektiivissä määriteltyjä luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä Euroopan unionin alueella. Natura-alueiden suojeluarvoja merkittävästi heikentävä toiminta on Natura-alueilla sekä niiden läheisyydessä kielletty.

Kangasalla on yhdeksän Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta. Keisarinharju-Vehoniemenharju, Hepomäki-Kalkunvuori, Salmuksen alue, Längelmäveden saaret ja Sipilän niitty on liitetty Natura-alueisiin alueiden arvokkaiden luontotyyppien ja lajien suojelemiseksi. Näistä Salmus sijaitsee osin Lempäälässä ja Längelmäveden saaret osin Orivedellä. Tervaniemenlahden ja Vehkajärven suojelu perustuu puolestaan alueilla esiintyviin lintudirektiivin mukaisiin lintulajeihin.  Kangasalan keskustan kupeessa sijaitseva Kirkkojärven alue on suojeltu sekä siellä esiintyvien luontotyyppien että lintulajien takia.

Lisää Natura 2000-verkostoon kuuluvista alueista voit lukea sivun oikeasta laidasta löytyvän linkin kautta.

Luonnonmuistomerkit

Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi luonnonsuojelulain mukaisesti.

Yksityisen omistamalla alueella olevan luonnonmuodostuman rauhoittamisesta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella kunta.  Kangasalla päätöksen luonnonmuistomerkin perustamisesta tekee elinympäristölautakunta.

Rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä ei saa vahingoittaa eikä turmella.

Kangasalla on yhteensä 12 luonnonsuojelulain mukaisesti perustettua luonnonmuistomerkkiä, jotka kaikki ovat erityisiä ja usein maisemaa hallitsevia puita. Vanhin suojelupäätös on vuodelta 1957 ja tuorein vuodelta 2023.

Mikäli omistamallasi kiinteistöllä sijaitseva luonnonmuodostuma tulisi suojella luonnonmuistomerkkinä, niin ota yhteyttä kaupungin ympäristönsuojeluun!

Liikkuminen luonnonsuojelualueilla

Suojelualueilla liikkumista ja toimimista voidaan rajoittaa erityisillä suojelumääräyksillä alueen suojeluarvojen turvaamiseksi.  Luonnonsuojelualueilla on usein kielletty maa- ja kallioperän vahingoittaminen, kasvien ja kasvinosien kerääminen, eläinten vahingoittaminen sekä hyönteisten pyydystäminen. Myös leiriytyminen ja tulenteko on usein kielletty.

Otathan siis rauhoitusmääräyksistä selvää ennen luonnonsuojelualueelle menemistä.  Huomioi liikkuessasi sekä ihmiset että luonto, niin jokainen meistä, linnusta vaariin, saa nauttia luonnon tuomasta rauhasta.

Lisätietoa luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä voit kysyä kaupungin ympäristönsuojelusta tai Pirkanmaan ELY-keskukselta.