Kuntavaalit

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestysajankohta kotimaassa on 7.–13.4.2021.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa kesäkuussa.

Kuntavaaleissa 2017 Kangasalan valtuustoon valittiin 51 valtuutettua ja varavaltuutettua neljän vuoden toimikaudeksi. Valtuuston toimikausi alkoi 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2021.

Kuntavaaleissa 2021 Kangasalan valtuustoon valitaan 51 valtuutettua.

Äänioikeus kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on
a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 ja jolla on tähän mennessä ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Vaalikelpoisuus kuntavaaleissa

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on, jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Se, missä kunnassa henkilö on vaalikelpoinen, määräytyy lähtökohtaisesti samassa aikataulussa kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli väestötietojärjestelmässä 26.2.2021 olevien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana.

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Kukin puolue, puolueiden vaaliliitto tai valitsijayhdistysten yhteislista voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita eli Kangasalla 76 ehdokasta. Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokashakemuksensa kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021. Keskusvaalilautakunta julkaisee viimeistään 1.3.2021 kuulutuksen, jossa kerrotaan tarkemmin ehdokashakemusten ja ilmoitusten vastaanottamisesta Kangasalla.

Lisätietoja kuntavaaleista: Oikeusministeriön vaalisivut.