Vesistöt ja pohjavedet

Vesistöt

Vesistöillä on keskeinen merkitys Kangasalan maisemassa, sillä kaupungin pinta-alasta on noin neljännes vettä. Pääosan Kangasalan vesipinta-alasta muodostavat kolme suurinta järveä: Roine, Längelmävesi ja Vesijärvi.

Kangasalan vesistöistä Roineen, Vesijärven, Längelmäveden ja Vehkajärven tilaa tarkkaillaan tällä hetkellä säännöllisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta ja velvoitetarkkailun tai muun seurannan puitteissa tarkkaillaan säännöllisesti 10 järven tilaa. Näiden lisäksi Kangasalan kaupunki suorittaa järvien tarkkailua kaupungin oman vesistötarkkailusuunnitelman mukaisesti. Vuosien 2024–2033 tarkkailusuunnitelmaan kuuluu yhteensä 42 järveä, joihin kohdistuu ulkopuolista kuormitusta esimerkiksi rakentamisesta tai maa- ja metsätaloudesta johtuen. Pitkän aikavälin vesistötarkkailu tuottaa arvokasta tietoa järvien veden laadusta ja sen muutoksista sekä vesistöjen käyttökelpoisuudesta. Tarkkailu tuottaa lisäksi tietoa myös järvien tilan kehittymisestä kaupunkitaajamien kasvaessa ja järvien valuma-alueiden maankäytön muuttuessa. Tarkkailun avulla myös mahdollisiin veden laadun ei-toivottuihin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeammin. Lisätietoa Kangasalan järvistä on saatavilla kaupungin ympäristönsuojelusta sekä KVVY:n vesien tila -palvelusta.

Kangasalan kaupunki on mukana myös valtakunnallisessa leväseurannassa, johon kuuluvat Roine, Kangasalan Kirkkojärvi, Vesijärvi ja Ukkijärvi. Seurantaa suoritetaan vuosittain kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Myös kuntalaiset voivat ilmoittaa omia levähavaintojaan Järviwiki-sivuston kautta.

Kangasalan kaupungin yleiset uimarannat kuuluvat Tampereen kaupungin ympäristöterveyden valvonta-alueeseen. Yleisiltä uimarannoilta otetaan kesäisin 3–4 uimavesinäytettä uimarannan kävijämäärien mukaan. Näytetulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla ja Tampereen kaupungin internetsivuilla. Ajankohtaista tietoa yleisten uimarantojen sinilevähavainnoista ja uimavesien lämpötiloista saa Tampereen kaupungin ulkoliikunnan olosuhdepalvelusta.

Ruoppaus ja niitto

Ruoppauksesta tai vesikasvien koneellisesta poistamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus 30 vrk ennen toimenpiteiden suorittamista Pirkanmaan ELY-keskukselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen arvioi toimenpiteen mahdollisen luvantarpeen sekä antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita toimenpiteen toteuttamista varten. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Erityisillä suojelualueilla ja Natura 2000 -alueilla sekä muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla ruoppaus- ja niittotöitä saa suorittaa pääsääntöisesti 1.10.–31.3. välisenä aikana. Lisätietoa rantojen kunnostuksessa ja ruoppaus-/niittoilmoituksen tekemisestä löytyy vesi.fi-sivustolta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Pohjavesialueet

Kangasalan kaupungin alueella sijaitsee yhteensä kuusi luokiteltua pohjavesialuetta, joista kolme pohjavesialuetta sijaitsee Kangasalan alueella ja kolme Kangasalan Kuhmalahdella. Kangasalan luokitellut pohjavesialueet sijoittuvat kaupungin länsipuolella Tampereen saumaharjun alueelle ja tähän liittyvälle harjujaksolle. Kangasalan itäpuolella sijaitsevat luokitellut pohjavesialueet sijoittuvat yksittäisille pohjois–eteläsuuntaisille harjujaksoille. Kangasalan luokitellut pohjavesialueet ovat Kirkkoharju-Keisarinharju (2-luokka), Vehoniemenharju (1-luokka), Riku (1-luokka), Lintusyrjä (1-luokka), Vuortenharju (2-luokka) ja Kuhmalahden Kirkkoharju (2-luokka).

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2021

Kangasalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu kaikille kuudelle Kangasalan luokitellulle pohjavesialueelle. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, eikä sillä ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suojelusuunnitelmaa voidaan soveltaa esimerkiksi apuna maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelma kokoaa yhteen tiedot alueen pohjavesiolosuhteista ja pohjavettä mahdollisesti vaarantavista riskitoiminnoista.

Suojelusuunnitelmaan voit tutustua tämän linkin kautta: Kangasalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma