Vesistöt ja pohjavedet

Vesistöillä on keskeinen merkitys Kangasalan maisemassa. Kaupungin pinta-alasta noin neljännes on vettä. Pääosan vesipinta-alasta muodostavat kolme suurinta järveä: Roine, Längelmävesi ja Vesijärvi. Kangasalan kaupungin alueella sijaitsee toistasataa järveä ja lampea. Kangasalan järvien tila vaihtelee suuresti. Linturikas Kirkkojärvi on voimakkaasti rehevöitynyt, mutta toisaalta Heramaanjärvi, joka on Kangasalan arvokkaimpia pienvesiä, on lähes luonnontilainen ja erittäin karu. Sen vesi on kirkasta, ja kesällä järven näkösyvyys on noin 8 metriä. Lisätietoja Kangasalan järvistä on saatavilla kunnan ympäristönsuojelusta ja Kangasalan järviselvityksestä.

Kangasalan kaupunki on mukana valtakunnallisessa leväseurannassa. Leväseurantapisteitä on neljä – Kirkkojärvi, Roine, Ukkijärvi sekä Vesijärvi. Seurantaa suoritetaan vuosittain kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Myös kuntalaiset voivat ilmoittaa omia levähavaintojaan Järviwiki -sivustolla.

 

Kangasalan järvien tarkkailusuunnitelma on laadittu vuosille 2014 – 2023. Siihen on sisällytetty 41 järveä, joihin kohdistuu ulkopuolista kuormitusta, esimerkiksi rantarakentamista ja maatalouden päästöjä. Suunnitelman mukaisen näytteenoton tarkoitus on selvittää perustutkimuksin järvien veden laatua ja käyttökelpoisuutta. Vedenlaatua seurataan järvestä riippuen 2 – 10 vuoden välein. Tarkkailusuunnitelman ulkopuolella vesinäytteitä otetaan tarpeen mukaan.

 

Vesistöjen kunnostus

Vesistön kunnostamisesta, esimerkiksi ruoppaamisesta ja vesikasvien niitosta, tulee tehdä ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukseen (PL 297, 33101 Tampere). Toimenpiteelle on hyvä hankkia suostumus naapureilta, vesialueen omistajalta (yleensä osakaskunnalta) ja niiltä, joiden alueelle haitalliset vaikutukset ulottuvat. Laajat, yli 500 kuutiometrin ruoppaukset edellyttävät luvan hakemista aluehallintovirastosta. Ruoppaukset tulisi tehdä talvella, niitot kesällä vasta lintujen pesintäajan jälkeen.

Muista, että olet vastuussa kunnostuksesta aiheutuvista haitallisista vaikutuksista!

Rannan täyttöön ei tule ryhtyä ominpäin – ensin tulee selvittää hankkeen luvanvaraisuus kunnan ympäristönsuojelusta ja hankkia naapurien suostumus toimenpiteelle.

 

Kangasalan pohjavesialueet

Kangasalan kaupungin pohjavesialueet ovat: Kirkkoharju (II-luokka), Vehoniemenharju (I-luokka), Riku (I-luokka), Lintusyrjä (I-luokka), Vuortenharju (II-luokka) ja Kuhmalahden Kirkkoharju (II-luokka).