Luonto

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elinympäristöjen ja eliöyhteisöjen kirjoa sekä lajien sisäistä vaihtelua aina perimään saakka. Luonnon monimuotoisuus luo pohjan toimiville ekosysteemeille. Hyvinvoivien ekosysteemien tuottamat ekosysteemipalvelut turvaavat puolestaan myös ihmisille muun muassa puhtaan ilman ja veden, tuottavan maaperän sekä satojen ravintokasvien pölytyksen. Monimuotoiset ekosysteemit auttavat luontoa sopeutumaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Siten luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on meidän kaikkien kuntalaisten tehtävä.

Kangasalan luonto

Harjut ja niihin liittyvät vesistöt ovat Suomen kauneinta luonnonmaisemaa.  Tämä korostuu erityisesti Kangasalla, jossa luonnon yleispiirteitä luonnehtivat kaupungin halki kulkeva harjujakso sekä lukuisat välkkyvät vesistöt, jotka peittävät kaupungin pinta-alasta jopa neljänneksen. Oman leimansa luontoon tuo kunnan sijainti eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen vuokkovyöhykkeellä monien lehtolajien levinneisyyden pohjoisella rajalla.  Kangasala sijoittuukin Etelä-Hämeen lehtokeskukseen. Lehtokeskuksen rehevyys perustuu savimaiden viljavuuteen ja harjujen maaperän ravinteisuuteen.

Lisätietoa Kangasalan ja Pirkanmaan luonnosta löydät sivun oikeasta laidasta löytyvien linkkien kautta

Tuo arvokkaat luontohavaintosi viranomaisten saataville

Luonnossa kulkiessa voi törmätä harvinaiseen kasvilajiin tai vaikkapa liito-oravan papanoihin.  On tärkeää tuoda arvokkaat lajihavainnot viranomaisten tietoon. Tämä onnistuu helposti Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämän Laji.fi- sivuston kautta. Lajitietokeskus kerää havaintoja lajien esiintymisestä ja levinneisyydestä yhtenäisen tietokannan alle, josta havainnot ovat tutkijoiden ja viranomaisten käytettävissä.

Palveluun tallennettuja havaintoja hyödynnetään kaupungin luonnonsuojelun toimenpiteissä sekä maankäytön suunnittelussa. Ohjeet omien havaintojen tallentamiseen löytyy Laji.fi-palvelun sivuilta.

Kaupungin luonnonsuojelu- ja ennallistamishankkeet

Kangasala edistää kaupungin luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä omien hankkeiden kautta että osallistumalla muiden toimijoiden kunnostus- ja ennallistamishankkeisiin käytettävissä olevien resurssien sallimissa rajoissa. Luonnonsuojelua edistäviä toimia ovat esimerkiksi uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen kaupungin omistamille maille, rehevöityneiden järvien kunnostushankkeet sekä vieraslajien kitkentätalkoiden järjestäminen. Kaupungin ympäristönsuojelu onkin esimerkiksi yhdessä ulkoalueiden ylläpidon kanssa järjestänyt vieraslajien kitkentätalkoita vuodesta 2020 alkaen.

Liikkuminen luonnossa

Jokaisenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta liikkua ja käyttää luontoa riippumatta alueen omistuksesta. Jokaisenoikeudella liikkuessa ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa maanomistajalle tai luonnolle.

Kaupungin alueella on monia retkeilyreittejä, joista osa liittyy Lempäälän ja Tampereen retkeilyreitistöihin. Kangasalan kaupunki on koonnut Liiku ja leiki -sivustolle kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen ja ulkoiluun. Sivulta löytyy liikuntareittejä, luontopolkuja sekä vaellusreittejä. Viitoitettujen reittien lisäksi luontoon voi tutustua jokamiehenoikeuksin koko kaupungin alueella

Linkki liiku ja leiki-sivustolle löytyy sivun oikeasta laidasta.