Maa- ja metsätilat

Sivulla kerrotaan kaupungin omistamista erityyppisistä metsistä ja hoito- ja hakkuutoimenpiteiden toteutuksista sekä puisto- ja virkistysalueiden metsistä. Linkkien takaa löytyy metsänhoitosuunnitelmasta poimittua tietoa esimerkiksi metsien määrästä, ikärakenteesta, hakkuu- sekä hoitotöistä ja kartta suunnitelman metsistä.

Metsät

Kangasalan kaupunki omistaa eri hoito- ja käyttötarkoitukseen määriteltyjä metsiä, esimerkiksi puistometsiä, suojametsiä ja suojelualueita sekä talousmetsiä. Suurin osa kaupungin omistamista metsistä sijaitsee asutuksen läheisyydessä, eli keskustan, Ruutanan, Aseman ja Saarenmaan väliin muodostuvan alueen sisällä. Tällä alueella olevista metsistä pääosa palvelee virkistyskäyttöä, osa on suojeltua, tai tulevaa rakennusmaata. Pohjois- ja Etelä- Kangasalla, Sahalahdella ja Kuhmalahdella kaupungin metsien omistus on hajanaisempaa ja käyttö painottuu enemmän talouskäyttöön. Talousmetsät ovat käytettävissä vapaasti myös virkistyskäyttöön.

Kangasalla metsien hoidosta vastaavat maankäyttöinsinööri ja kaupunginpuutarhuri. Maankäyttöinsinööri vastaa pääasiassa talousmetsien ja rakennetun ympäristön ulkopuolisten metsien hoidosta, kaupunginpuutarhuri vastaa rakennetun ympäristön metsien hoidosta. Kaupunki hoitaa metsiään metsän käyttö ja tarkoitus huomioiden. Metsän laadun ja käytön mukaan hoidosta laaditaan aina ammattitaitoisesti laadittu suunnitelma. Vuosisuunnitelmien sijaan suunnitelmat päivitetään aina tilanteen mukaan ja metsien kuntoa seurataan säännöllisin maastokäynnein.  Talousmetsien osalta käytetään monipuolisia menetelmiä ja pyritään käsittelyissä huomioimaan hakkuiden ja toimenpiteiden oikea-aikainen toteuttaminen ja sen lisäksi myös luontoarvot. Lahopuita jätetään aina hakkuissa ja puustorakenne pidetään monilajisena. Hakkuissa pääpaino on vahvasti harvennushakkuissa jo puuston ikärakenteenkin vuoksi. Puisto- ja virkistysalueiden osalta korostuvat monikäyttöarvot ja metsiä pyritään hoitamaan ilman avohakkuita.

Talouskäyttöön suunnattujen metsien osalta ja osin myös virkistys- ja puistoalueille on laadittu kymmenvuotinen metsänhoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoitus on antaa tarvittavat perustiedot metsistä, jotka helpottavat niiden hallinnointia ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelua. Tämän hetkinen metsäsuunnitelma kattaa vuodet 2018-2027 ja sen käsittämä pinta-ala on 2218 hehtaaria. Osa kaupungin omistamista metsistä ei ole mukana suunnitelmassa, sillä osa kaupungin omistuksessa olevista metsäalueista on pienialaisia, esimerkiksi puisto- ja virkistyskäyttöön sekä suojametsiksi tarkoitettuja kohteita. Näitä metsiä käsitellään omien suunnitelmiensa mukaisesti. Metsäsuunnitelman ulkopuolella on myös hieman yli 50 hehtaaria metsäalueita, joille suunnitelma on päivittymässä vuoden 2022 aikana. Suunnitelman valmistumisen jälkeen osa metsäalueista on muuttunut suojelualueeksi ja tulee siten poistumaan seuraavan laadittavan suunnitelman alueista.

Hakkuut 2018-2027

Puistometsien hoito

Ennusteen mukainen puuston määrä vuonna 2022

Elinympäristöt

Kehitysennuste puustolle

Kehitysluokat

Metsämaiden kasvupaikat

Metsänhoitotyöt 2018-2027

Puuston ikärakenne

____________________________________________________

Pellot

Kaupungin peltoja ja laidunalueita vuokrataan yksityiseen käyttöön. Viljeltävät pellot ja laidunmaat vuokrataan määräajaksi.