Koulun yhteisöllinen oppilashuoltotyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö (OPS 8.1.)

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

 

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

 

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.

 

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia.

 

OPPILASHUOLTO KANGASALLA

Kangasalla oppilashuollon toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ohjausryhmän asiantuntijat. Ohjausryhmä vastaa yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta, arvioinnista ja seurannasta. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa ja asettaa vuosittaiset kehittämiskohteet palautteen perusteella kunnan oppilashuollon toiminnalle. Oppilashuollon toimintaa ohjaa lisäksi Kangasalan kunnan oppilashuollon toimintasuunnitelma. Kouluilla on omat oppilashuoltoryhmänsä, jotka vastaavat oman koulunsa oppilashuollon suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Koulun oppilashuollonsuunnitelmassa kerrotaan, miten oppilaiden hyvinvointia edistetään ennakoivasti ja pitkäjänteisesti. Yksikkökohtainen oppilashuollonsuunnitelma päivitetään vuosittain koulun työsuunnitelman yhteydessä.