Nivelvaiheyhteistyö

Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

Esiopetusta edeltävänä keväänä pidettävässä lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa tai tuen VASU-palaverissa tulevan esioppilaan tuen järjestämiseen liittyvä tieto siirtyy päiväkodin henkilökunnan ja lapsen tulevan esiopetuspaikan opiskeluhuoltoryhmän kautta esiopetukseen. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan esioppilaan opettamisen kannalta välttämättömät tiedot välitetään pedagogisessa arviossa tai selvityksessä tulevan esiopetuspaikan opiskeluhuollolle. Lastenneuvolan kehitysarviot välittyvät opiskeluhuoltoryhmälle terveydenhoitajan kautta niistä lapsista, joilla on havaittu kehitysviivettä tai muuta erityistarvetta.

Esiopetuksesta kouluun

Esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirtyvää oppilasta koskevien tietojen vaihtaminen asiantuntijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Erityisesti sellaisten lasten kohdalla, joilla on tehostetun tai erityisen tuen tarvetta, se turvaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioinnin, olemassa olevien tukitoimien jatkuvuuden ja mahdollistaa riittävän varhaisten tukitoimien järjestämisen koulussa. Kangasalla tiedonsiirto tapahtuu Kangasalan kaupungin opiskeluhuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

Toiselta kolmannelle luokalle
 • viikkotuntimäärä lisääntyy
 • mahdollinen alkuopettajan vaihtuminen/aineenopettajat mukaan opetukseen
 • itsenäisen työskentelyn ja vastuun lisääntyminen
 • tehdään tarvittaessa pedagoginen arvio yleisen tuen oppilaille, jos on paljon erilaisia tukitoimia käytössä
Neljänneltä viidennelle luokalle
 • 5. luokalta alkavat reaaliaineet
 • itsenäinen työskentely ja vastuu lisääntyvät edelleen
Kuudennelta seitsemännelle luokalle
 • usein siirtymiseen liittyy koulurakennuksen vaihto ja siirtyminen aineenopettajajärjestelmään
 • luokanopettaja kartoittaa taustatiedot
 • tiedonsiirtopalaveri alakoululla, johon osallistuvat luokanopettaja, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja
 • tukioppilaat käyvät kertomassa opiskelusta yläluokilla
 • tutustumispäivä, tutustumiskäynnit uuteen kouluun
 • vanhempainilta tulevien seiskojen vanhemmille
 • oppilaan oma vastuunotto painottuu, vastuu koulunkäynnistä ja sen tukemisesta kuitenkin edelleen kodeilla
Alakoulun ja yläkoulun nivel yleisesti

Lähettävä alakoulu ja vastaanottava yläkoulu pitävät keväällä yhdessä koulupalaverin, jossa ovat mukana luokanopettaja, opinto-ohjaaja ja erityisopettajat. Huoltajille on myös tiedotettava tietojen siirtymisestä yläkouluun. Jos oppilaalla on erityinen tuki, pidetään yhteinen palaveri jo keväällä. Palaverissa ovat läsnä huoltajat, oppilas, luokanopettaja, erityisopettajat sekä mahdollisesti tuleva luokanvalvoja. Jos oppilaalla on oppimissuunnitelma, on huolehdittava siitä, että tiedot siirtyvät yläkouluun.

Yläkoulusta toiselle asteelle

Yläkoulusta toiselle asteelle siirryttäessä otetaan käyttöön tiedonsiirtolomake, jossa tiedot oppilaan erityistarpeista siirtyvät jatko-opintopaikkaan. Jos huoltajalta ja oppilaalta saadaan lupa, järjestetään neuvottelu oppilaan asioista uudessa koulussa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa lasten ja nuorten terveystiedot siirtyvät kaupungin sisällä automaattisesti sähköisen tietojärjestelmän kautta seuraavalle asteelle. Muualta muuttaneiden terveystiedot tilataan asianomaisen tai huoltajan kirjallisella luvalla koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon.