Siirtymävaiheet

 

Siirtyminen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun ovat lapsille tärkeitä elämänvaiheita. Onnistunut siirtyminen edistää lasten turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia sekä heidän kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Siirtymävaiheiden käytäntöjen tulee olla suunnitelmallisia.  On tärkeää, että paikallisissa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevissa suunnitelmissa on yhtenäinen linja siirtymävaiheisiin liittyvistä käytännöistä. Käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään henkilöstön yhteistyössä. Huoltajilta saatu palaute otetaan kehittämisessä huomioon.

Opetuksen järjestäjä luo yhteistyön ja tiedon siirron käytänteet, joiden avulla lasten siirtyminen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen tapahtuu mahdollisimman joustavasti lasten kasvua ja oppimista tukevalla tavalla. Tavoitteena on, että opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisen kannalta keskeinen tieto siirtyy lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen tai koulutusasteelta toiselle. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä. Esiopetuksen tai perusopetuksen siirtymävaiheissa ja erityisesti poikkeuksellisesta aloittamisajankohdasta päätettäessä hyödynnetään aikaisempien ja tulevien opettajien asiantuntemusta lapsen kasvun ja oppimisen etenemisestä ja tukemisesta.

Lapsen ja huoltajan kanssa keskustellaan esiopetukseen ja kouluun siirryttäessä alkavan opetuksen tavoitteista, tehtävästä sekä toimintatavoista. Tavoitteena on, että lapset ja huoltajat tutustuvat esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöihin, toimintaan ja henkilöstöön jo ennen opetuksen alkua. Perusopetukseen siirtyville lapsille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

 

Varhaiskasvatus – Esiopetus

Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvästä lapsesta välitetään tulevaan esiopetus paikkaan sellaista tietoa, joka on opetuksen järjestämisen näkökulmasta tärkeää. Nämä asiat sovitaan yhdessä huoltajien kanssa ja kirjataan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Tässä siirtymävaiheessa lomakkeeseen kirjataan lapsen sen hetkiset  vahvuudet ja mahdolliset tuen tarpeet.

Esiopetus – alakoulu

Esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirtyvää oppilasta koskevien tietojen vaihtaminen asiantuntijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Kangasalla tiedonsiirto toimii sekä neuvolan terveydenhoitajan ja varhaiskasvatuksen että esikoulun opettajien ja koulun alkuopettajien välillä. Kaupungissa on käytössä seudun yhteinen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma -lomake, jonka avulla yhteistyössä huoltajien kanssa tieto siirtyy esiopetuksesta perusopetuksen puolelle.

Tiedonsiirrossa hyödynnetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetuksen oppimissuunnitelmaa. Yhteistyökäytännöt tarkennetaan vuosittain esiopetusyksikön lukuvuosisuunnitelmassa.