Esiopetuksen oppilashuoltotyö

 • Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden edistämistä.
 • Se on myös sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellyttämää toimintaa kouluyhteisössä.
 • Oppilashuollon toiminnan tavoitteena on edistää lasten oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä.
 • Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä ja yhteisöllisessä toiminnassa. Niiden avulla edistetään kouluyhteisön ja oppimisympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä sekä yhteisöllistä toimintaa
 • Kodin ja esiopetuksen välistä yhteistyötä.
 • Opiskeluhuolto toteutetaan suunnitelmallisesti ja moniammatillisena yhteistyönä.
 • Yhteistyötahoja ovat opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö, opiskelija, hänen huoltajansa ja tarvittaessa muut yhteistyötahot.

 

Kuntakohtainen opiskelijahuollon ohjausryhmä

 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevan osuuden
 • opiskelijahuoltotyön yleinen suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja arviointi
 • monialainen opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö

 

Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä

 • yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma
 • yksikön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja turvallisuus
 • yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi
 • kokoonpano määritetään yksikkökohtaisesti
 • Moniammatillinen kokoonpano määritetään yksikkö kohtaisesti
 • yksikön esimies vastaa ko. ryhmän toiminnasta
 • oppilaiden ja huoltajien osallisuus
 • kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa

 

Yksilökohtainen oppilashuolto (Monialainen asiantuntijaryhmä)

 1. koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
 2. psykologi- ja kuraattoripalvelut
 3. monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto
 4. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain10 §:ssä tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja
 • tapauskohtaisesti yksittäisen lapsen/oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen
 • yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa

 

Kolmiportainen oppimisentuki kytkeytyy moniammatilliseen oppilashuoltoon.