Kasvun ja oppimisen tuki

Kolmiportainen tuki

 • Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea ja ohjausta oppimiseensa heti tuen tarpeen ilmetessä.
 • Esiopetuksessa on käytössä kolme tuen porrasta: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.
 • Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä.
 • Esiopetuksessa tukimuotoja ovat esimerkiksi oppimisympäristön muokkaaminen, pienryhmät sekä muut joustavat ryhmittelyt.
 • Lapsia tuetaan esiopetuksessa heidän tarpeidensa mukaisesti.
 • Tuen portailla liikutaan joustavasti ja lapselle annettava tuki muuntuu tarpeen mukaan.
 • Tehostetussa tuessa lapselle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisessä tuessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Näissä pedagogisissa asiakirjoissa määritellään tavoitteet, pedagogiset järjestelyt ja tarvittavat tukitoimet.

Yleinen tuki

 • Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä.
 • Tukea annetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa
 • Yleisessä tuessa yksittäiset ratkaisut ja tukitoimet riittävät vastaamaan tuen tarpeeseen.

Tehostettu tuki

 • Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.
 • Tehostetussa tuessa lapsi tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja.
 • Lapselle annettava tuki on vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.

Erityinen tuki

 • Erityistä tukea annetaan silloin, kun kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu muilla tukitoimilla.
 • Lapsen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.
 • Erityiseen tukeen tarvitaan pedagogiseen selvitykseen perustuva hallintopäätös.
 • Tuki voi perustua myös psykologiseen tai lääketieteelliseen lausuntoon.
 • Tuen tarve on kokoaikaista ja jatkuvaa.
 • Tukitoimet ovat vahvoja ja yksilöllisesti mietittyjä, niitä on käytössä useita.
 • Lapsen saama erityisen tuen kokonaisuus pohjautuu moniammatilliseen yhteistyöhön.

Yhteistyö tuen aikana esiopetuksessa

 • Jokaiselle esiopetusyksikölle on nimetty varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
 • Mikäli lapsella huomataan tuen tarvetta, esiopetusyksikön henkilökunta keskustelee asiasta mahdollisimman pian huoltajien kanssa sekä ottaa yhteyttä erityisopettajaan.
 • Huoltajat voivat itse olla yhteydessä esiopetusryhmään tai erityisopettajaan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä huolissa.
 • Tuen tarpeen ilmetessä, järjestetään keskustelu huoltajien, esiopettajan ja erityisopettajan kesken.
 • Keskustelussa määritellään tarvittavat jatkotoimenpiteet ja suunnitellaan lapselle annettava tuki.
 • Lapselle annettavaa tukea arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.