Yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on kasvatuskumppanuutta, jossa henkilöstö ja huoltajat toimivat yhdessä lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen turvaamiseksi. Se kehittyy jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun. Yhteistyö on arvostavaa, monipuolista ja aktiivista. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa esiopetuksen toteuttamiseen ja sisältöön päivittäisen vuorovaikutuksen, henkilökohtaisten keskustelujen ja huoltajille järjestettyjen tilaisuuksien kautta. Yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteistyöllä luodaan pohjaa myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle sekä myöhemmälle kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyörakenteiden toimivuutta ja riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa. Esiopetuksen järjestämisen arviointiin huoltajat voivat osallistua mm. vuosittaisen asiakaspalautteen kautta.

Ennen lapsen siirtymistä esiopetukseen ja suunniteltaessa esiopetuksen järjestämistä huoltajien tulee saada riittävästi tietoa esiopetukseen liittyvistä käytännöistä ja tarvittaessa eri tukimuodoista. Esiopetuksessa olevan lapsen päivähoidon järjestelyt suunnitellaan lapsen ja lapsiryhmän tarpeet huomioon ottaen. Huoltajalla tulee olla mahdollisuus osallistua esiopetuksen kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajan ja lasten kanssa. Esiopetusvuoden aikana huoltajilla on oikeus vähintään kahteen henkilökohtaiseen lapsen esiopetuksen opetussuunnitelmaa koskevaan keskusteluun lapsen esiopettajan kanssa. Yhteistyöllä luodaan pohjaa myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle sekä myöhemmälle kodin ja koulun yhteistyölle.