Esiopetuksen matkat ja kuljetus

Esiopetuksen kuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n antamien ohjeistusten mukaisesti.

Perusopetuslaki (628/1998 sekä laki em. lain muuttamisesta)

32 §:

Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetuksen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun/esiopetuksen järjestämispaikan välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle.

Kuljetus esioppilaalle haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai jos tarve kuljetukseen ilmenee.


Kaupungin joukkoliikennettä suunnitteleva liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen laatii kuljetussopimukset, suunnittelee kuljetusreitit ja aikataulut.

  • Liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen puh. 050 406 1173

Esiopetuksen maksuton kuljetus haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy sivupalkista.

Päätöksen maksuttomasta kuljetuksesta tekee lapsen esiopetusyksikön johtaja.