Rakennusvalvonta

 

Kaikki rakentamiseen liittyvät kysymykset pyydämme ensisijaisesti toimittamaan Lupapiste.fi -palvelun kautta, kiitos. Palvelussa on hakemuksen jättämisen lisäksi maksuton kysy neuvoa -osio. 

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, toimenpidelupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä. Kangasala on rakennusjärjestyksessään määritellyt toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Hankkeen rakennuslupa-asiointi hoidetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelun kautta aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kaupungin viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Kangasalan rakennus- ja toimenpidelupien sekä suunnittelutarve ja poikkeamispäätösten hakemisen. Lupapisteen kautta voi kysyä myös neuvoa rakentamisasioissa.

 

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Jos hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä. Käsittelyaika on kolme (3) kuukautta siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Palvelu on maksullinen.

Toimi näin

Rakennusvalvontaviranomaiset toivovat, että varsinkin pienrakentajat yhdessä pääsuunnittelijan kanssa esittelisivät suunnitelmiaan jo luonnosvaiheessa. Pääsuunnittelussa lyödään lukkoon huomattava osa talon lopullisista kustannuksista, joten suunnittelun tasosta ei kannata tinkiä.

Lupapiste.fi -palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö. Kaikkien hankkeen osapuolien tulee olla valtuutettuna Lupapisteeseen.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Lisäohjeita luvan hakemiseen ja Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapiste.fi -sivuilta. Tarvittaessa lisätietoa voi kysyä rakennusvalvonnasta.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Lupapisteeseen kirjautuminen ja palvelun käyttäminen on maksutonta. Lupapäätöksistä veloitetaan taksan mukaisesti.