Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta tiedottaa

Vantaalla 02.03.2023 kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden johdosta, missä henkilö putosi parvekkeelta parvekekaiteen lasiosan rikkouduttua, ovat Ympäristöministeriö ja Kuntaliitto lähettäneet kuntien rakennusvalvontaviranomaisille 29.3.2023 päivätyn kirjeen, jossa esitetään mm. seuraavaa:

”Ympäristöministeriö suosittelee kuntien rakennusvalvontaviranomaisille, että ne ohjaavat rakennushankkeisiin ryhtyviä kiinnittämään huomiota kaiderakenteita koskevien vaatimusten täyttymiseen käynnissä olevissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa. Rakennushankkeeseen ryhtyneiden on syytä varmistaa lasirakenteisten kaiteiden vaatimustenmukaisuus.”

Kirjeen johdosta kehotamme rakennushankkeeseen ryhtynyttä, yhdessä vastaavan rakennesuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa, varmistamaan lasirakenteisten parvekekaiteiden vaatimuksenmukaisuuden.

Olemassa olevat rakennukset

Poliisin ja Tukesin tiedotteen mukaan Tukes käynnistää valvontahankkeen, jolla pyritään selvittämään vastaavien suunnitteluratkaisujen yleisyyttä. Tutkimusten ollessa kesken, on ymmärrettävää, jos ihmisillä nousee huolta ja kysymyksiä parvekkeiden käyttöturvallisuudesta. Rakennusten omistajat, esimerkiksi taloyhtiöt, voivat tarvittaessa hankkia asiantuntijan selvittämään asiaa. Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa asiassa yleistä neuvontaa.

Kaiderakenteita koskevat vaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, jäljempänä MRL) 117 d §:n mukaisesti, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että rakennuksen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. MRL 117 d §:n nojalla annetussa ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017) säädetään kaiteita koskevista yleisistä vaatimuksista, kaiteen korkeuksista ja kaiteen suojaavasta osasta. Kaiteen on oltava turvallinen ja sen on kestettävä siihen kohdistuvat kuormat.

MRL 117 a §:n mukaisesti, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennustuotteita.

MRL 117 a §:n nojalla on annettu ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista (477/2014). Asetusta sovelletaan myös käyttöturvallisuuden kannalta merkittävien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen, kun niiden mahdollisesta vauriosta voi aiheutua vaaraa henkilöturvallisuudelle. Tällaisia rakenteita voivat olla esimerkiksi kaiteet. Asetuksen mukaisesti, rakennuksen kantavia ja jäykistäviä rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien ympäristöministeriön asetuksina annettujen kansallisten valintojen mukaan. Suunnittelijan on lisäksi otettava huomioon rakennuspaikasta johtuvat olosuhteet.

Jos sovelletaan muuta suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle sen niin edellyttäessä, että suunnittelu ja toteutus täyttävät olennaiset tekniset vaatimukset rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta, käyttökelpoisuudesta ja käyttöiästä.

Kantavia rakenteita koskevassa asetuksessa säädetään myös vaatimukset rakenteiden suunnittelusta, suunnitelmista ja niiden tarkastamisesta sekä rakennustuotteista. Eurokoodeihin liittyvissä kansallisten valintojen asetuksissa säädetään kantavien rakenteiden suunnittelussa käytettävistä rakenteisiin kohdistuvista kuormista (4/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden tilavuuspainoa, omaa painoa ja rakennusten hyötykuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-1 ja 7/16 Ympäristöministeriön asetus tuulikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-4).

Rakennushankkeeseen ryhtyvä, suunnittelijat ja työnjohtajat vastaavat rakentamiselle säädettyjen vaatimusten täyttymisestä siten kuin siitä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.

Poliisin ja TUKES:n tiedote:

Vantaalla kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta aloitettu esitutkinta / Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES)

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnassa on edelleen jonkin verran ruuhkaa hakemusten käsittelyssä.

Hakemuksiin ja luvan jälkeisiin asioihin liittyvät kysymykset pyydämme esittämään lupapisteen kautta.

Palvelemme puhelimitse ainoastaan arkisin klo 12-13, muuna aikana keskitymme ruuhkan purkamiseen.

Kaikki rakentamiseen liittyvät kysymykset pyydämme ensisijaisesti toimittamaan Lupapiste.fi -palvelun kautta, kiitos. Palvelussa on hakemuksen jättämisen lisäksi maksuton kysy neuvoa -osio. 

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, toimenpidelupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä. Kangasala on rakennusjärjestyksessään määritellyt toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Hankkeen rakennuslupa-asiointi hoidetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelun kautta aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kaupungin viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Kangasalan rakennus- ja toimenpidelupien sekä suunnittelutarve ja poikkeamispäätösten hakemisen. Lupapisteen kautta voi kysyä myös neuvoa rakentamisasioissa.

 

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Jos hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä. Käsittelyaika on kolme (3) kuukautta siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Palvelu on maksullinen.

Toimi näin

Rakennusvalvontaviranomaiset toivovat, että varsinkin pienrakentajat yhdessä pääsuunnittelijan kanssa esittelisivät suunnitelmiaan jo luonnosvaiheessa. Pääsuunnittelussa lyödään lukkoon huomattava osa talon lopullisista kustannuksista, joten suunnittelun tasosta ei kannata tinkiä.

Lupapiste.fi -palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö. Kaikkien hankkeen osapuolien tulee olla valtuutettuna Lupapisteeseen.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Lisäohjeita luvan hakemiseen ja Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapiste.fi -sivuilta. Tarvittaessa lisätietoa voi kysyä rakennusvalvonnasta.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Lupapisteeseen kirjautuminen ja palvelun käyttäminen on maksutonta. Lupapäätöksistä veloitetaan taksan mukaisesti.