Haja-asutusalueen jätevedet

Haja-asutuksen tuottamat jätevedet ovat merkittävä kuormituksen lähde myös kangasalalaisille vesistöille. Haja- ja vapaa-ajanasutuksesta peräisin olevat ravinteet rehevöittävät järviä siinä missä teollisuuden ja maataloudenkin vedet. Jätevesien käsittelyvaatimukset perustuvat ympäristönsuojelulakiin (muutos 19/2017) sekä sen perusteella annettuun valtioneuvoston asetukseen (Vna 157/2017).

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien järjestelmien tulee täyttää vähintään perustason puhidstusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueeksi on määritelty 100 metriä vesistön keskivedenkorkeudesta rakennuksen seinään, jossa jätevesiä syntyy.

Muilla alueilla kiinteistönomistaja voi itse päättää, milloin hän tekee vaadittavan järjestelmän saneerauksen. Kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kuitenkin kunnostaa määräysten mukaiseksi tehtäessä rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä. Uudisrakentajia määräykset koskevat heti.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen tai vanhan järjestelmän saneeraaminen vaatii toimenpideluvan.

Jätevesien käsittelyn perustason puhdistusvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat 9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 vuotta. Poikkeus ei koske loma-asuntoja.

Lisätietoja jätevesiasetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä saat ympäristönsuojeluyksiköstä. Rakennuslupa-asioihin liittyvää neuvontaa saat rakennusvalvonnasta.

Tästä pääset rakennusvalvonnan sivuille.

 

Kokemänejoen vesistön vesiensuojeluyhdistys antaa jätevesineuvontaa myös vuonna 2018. Kiinteistönomistajat ja mökkiläiset voivat olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla, jos jätevesijärjestelmän toiminta, huolto, uusiminen tai jätevesilainsäädäntö mietityttää.

Tästä pääset KVVY:n nettisivuille.

 

Jätevesilietteiden tyhjentäminen

Lähes kaikkiin jätevesijärjestelmiin liittyy oleellisesti lietteentyhjennys. Hajajätevesiasetuksen mukaan saostussäiliöt ja pienpuhdistamoiden ylijäämälietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Esimerkiksi saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä 1-2 kertaa vuodessa on maaperäkäsittelyjärjestelmien tärkein hoitotoimi. Näin varmistetaan, ettei kiintoaine ja rasva pääse saostussäiliön ohi tukkimaan suodatus-/imeytyskenttää.

 

Jätevesilietteiden tyhjennykset tulee tilata 1.1.2017 alkaen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta,  puh. (03) 240 5010. Tyhjennyksen voi tilata myös sähköpostitse: liete(at)pjhoy.fi. Kirjoita viestin otsikkokenttään TILAUS.

 

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan lietettä voi käsitellä tietyin edellytyksin myös omatoimisesti. Lisätietoa asumisessa syntyvistä lietteistä löytyy täältä.