Haja-asutusalueen jätevedet

Haja-asutuksen tuottamat jätevedet ovat merkittävä kuormituksen lähde myös kangasalalaisille vesistöille. Jätevesien käsittelyvaatimukset perustuvat ympäristönsuojelulakiin (muutos 19/2017) sekä sen perusteella annettuun valtioneuvoston asetukseen (Vna 157/2017).

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien järjestelmien tulee täyttää vähintään ympäristönsuojelulain mukainen perustason puhdistusvaatimus sekä Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Rantavyöhykkeeksi on määritelty 100 metriä vesistön keskivedenkorkeudesta sen rakennuksen seinään, jossa jätevesiä syntyy. Muilla alueilla kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kuitenkin kunnostaa määräysten mukaiseksi tehtäessä rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä. Uudisrakentajia määräykset koskevat heti.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen tai vanhan järjestelmän saneeraaminen vaatii toimenpideluvan.

Jätevesien käsittelyn perustason puhdistusvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat 9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 vuotta. Ikäpoikkeus ei koske vapaa-ajanasuntoja.

Lisätietoja jätevesiasetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä saat ympäristönsuojeluyksiköstä. Rakennuslupa-asioihin liittyvää neuvontaa saat rakennusvalvonnasta. Tästä linkistä pääset rakennusvalvonnan sivuille.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen internet-sivustolta löytyy haja-asutuksen jätevesitietoa sekä Kangasalan alueella toimivia jätevesijärjestelmän suunnittelijoita. Tästä linkistä pääset KVVY:n nettisivuille.

 

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan luvan poiketa jätevesienkäsittelyn perustason puhdistusvaatimuksista (YSL 156 d §). Poikkeaminen on käsittelyjärjestelmäkohtaista.

Hakemuksessa tulee aina olla:

Lisäksi hakemukseen on aina liitettävä yksi tai useampi perustelu, jolla poikkeamista haetaan:

Hakemus liitteineen voidaan toimittaa sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu(at)kangasala.fi tai postitse osoitteeseen Kangasalan kaupunki, Ympäristönsuojelu, PL 50, 36201 Kangasala.

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen maksutaulukon mukainen maksu.

 

Jätevesilietteiden tyhjentäminen

Hajajätevesiasetuksen mukaan saostussäiliöt ja pienpuhdistamoiden ylijäämälietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Esimerkiksi saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä 1-2 kertaa vuodessa on maaperäkäsittelyjärjestelmien tärkein hoitotoimi. Näin varmistetaan, ettei kiintoaine ja rasva pääse saostussäiliön ohi tukkimaan suodatus-/imeytyskenttää.

Jätevesilietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta,  puh. (03) 240 5010. Tyhjennyksen voi tilata myös sähköpostitse: liete(at)pjhoy.fi. Kirjoita viestin otsikkokenttään TILAUS.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan lietettä voi käsitellä tietyin edellytyksin myös omatoimisesti. Lisätietoa asumisessa syntyvistä lietteistä löytyy täältä.