Haja-asutusalueen jätevedet

Haja-asutuksen tuottamat jätevedet ovat merkittävä kuormituksen lähde myös kangasalalaisille vesistöille. Jätevesien käsittelyvaatimukset perustuvat ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014, muutos 19/2017) sekä sen perusteella annettuun valtioneuvoston asetukseen (Vna 157/2017) eli ns. hajajätevesiasetukseen.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Kiinteistön jätevesijärjestelmästä tulee olla laadittuna selvitys, joka tulee säilyttää kiinteistöllä. Kiinteistön omistuksen vaihtuessa selvitys tulee esittää uudelle omistajalle tai pyydettäessä viranomaiselle.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen

 

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien järjestelmien tulee täyttää vähintään ympäristönsuojelulain mukainen perustason puhdistusvaatimus sekä Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Rantavyöhykkeeksi on määritelty 100 metriä vesistön keskivedenkorkeudesta sen rakennuksen seinään, jossa jätevesiä syntyy. Muilla alueilla kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kuitenkin kunnostaa määräysten mukaiseksi tehtäessä rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä. Järjestelmä tulee uusia myös, kun rakennetaan vesi-WC tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä. Uudisrakentajia määräykset koskevat heti.

Jätevesien käsittelyn perustason puhdistusvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat 9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 vuotta. Ikäpoikkeus ei koske vapaa-ajanasuntoja.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen tai vanhan järjestelmän saneeraaminen vaatii toimenpideluvan

Jätevesijärjestelmän uusiminen tai vanhan järjestelmän saneeraaminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteys asiantuntevaan suunnittelijaan, joka auttaa valitsemaan kiinteistölle sopivimman järjestelmän ja laatii jätevesisuunnitelman. Suunnitelma järjestelmästä toimitetaan rakennusvalvontaan jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemuksen liitteenä. Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelmasta on tarkemmin ympäristönsuojelulaissa (YSL 527/2014) ja hajajätevesiasetuksessa (Vna 157/2017).

Lisätietoja hajajätevesiasetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä saat ympäristönsuojelusta. Rakennuslupa-asioihin liittyvää neuvontaa saat rakennusvalvonnasta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen internet-sivustolta löytyy haja-asutuksen jätevesitietoa. Tästä linkistä pääset KVVY:n nettisivuille.

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan luvan poiketa jätevesienkäsittelyn perustason puhdistusvaatimuksista (YSL 156 d §). Poikkeaminen on käsittelyjärjestelmäkohtaista. Poikkeamista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista (YSL 156 §) haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Hakemukseen tulee liittää:

Lisäksi hakemukseen on aina liitettävä yksi tai useampi perustelu, jolla poikkeamista haetaan:

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen maksutaulukon mukainen maksu.

Jätevesilietteiden tyhjentäminen ja jätevesijärjestelmän huoltaminen

Kiinteistön haltijalla on vastuu jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta ja huoltotoimenpiteistä. Lähes kaikkia jätevesijärjestelmiä koskeva oleellinen hoitotoimenpide on riittävän usein ja säännöllisesti tehtävä lietteentyhjennys. Jätevesilietesäiliöiden tyhjentäminen tulee suorittaa kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisia tyhjennysvälejä noudattaen. WC-jätevesiä sisältävistä saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Pelkästään harmaavesilietteitä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.

Jätevesijärjestelmällä tulee olla ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tehdään tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet. Tehdyt toimet ja havainnot kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan.  Esimerkiksi saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä 1-2 kertaa vuodessa on maaperäkäsittelyjärjestelmien tärkein hoitotoimi. Näin varmistetaan, ettei kiintoaine ja rasva pääse saostussäiliön ohi tukkimaan suodatus-/imeytyskenttää.

Asumisessa syntyvät jätevesilietteet kuuluvat ns. kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jolloin lietetyhjennykset hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Jätevesilietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta, puh. (03) 240 5010. Tyhjennyksen voi tilata myös sähköpostitse: liete(at)pjhoy.fi. Kirjoita viestin otsikkokenttään TILAUS.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan lietettä voi käsitellä tietyin edellytyksin myös omatoimisesti. Lietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Kiinteistöttäinen lietteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa täysin käyttämättömänä. Lietetyhjennyksen keskeytyksen myöntäminen edellyttää poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Poikkeusta haetaan jätehuoltoviranomaiselta. Lomakkeita ja lisätietoa hakemuksista löytyy alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.