Luvan liitteet

Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat ladataan Lupapiste.fi -palveluun Suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle. Piirustusten tulee olla liitettynä yhtenäisenä ja oikein päin.

Rakennusluvan liitteet

Vaadittavia liitteitä ovat:

 • Asemapiirros. Asemapiirroksessa tulee olla rakennuspaikan rakennusoikeuslaskelma, mitoitukset, tontin toiminnot, rajanaapurit, ympäristön korkeusasemat, pihajärjestelyt, liittymät verkostoihin ja muut tarvittavat toiminnot sekä allekirjoitettu nimiö.
 • Pääpiirustukset. Suunnitelmissa tulee olla mitoitukset, ainemerkinnät, huonemerkinnät sekä rakennushankkeen huoneistoala, kerrosala, kokonaisala ja tilavuustiedot.
  • Julkisivupiirustukset. Piirustus esitetään koko tontin alueelta ja siinä tulee näkyä tuleva maanpinta sekä olemassa oleva maanpinta korkeusmerkintöineen.
  • Pohjapiirustukset
  • Leikkauspiirrokset ja rakennetyypit u-arvoineen
 • Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tutkintotodistus sekä CV
 • Julkisivuväritystä koskeva selvitys
 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta. Voi olla lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimus tms.
 • Kosteudenhallintaselvitys. Lisätietoa Rakennusvalvonnan ohjeissa.
 • Selvitys tontin tai rakennuspaikan hulevesien käsittelystä
 • Naapurien kuuleminen ja/tai naapurin suostumus. Kaikkien rajanaapurien kuuleminen.
 • Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys. Tarvittaessa myös pohjatutkimus.
 • Pintatasaussuunnitelma. Koskee rakennusaluetta, jossa on korkeusvaihtelua.
 • Energiaselvitys. Selvitykseen kuuluvat myös energiatodistus sekä tasauslaskelma.
 • Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai muu liittymälausunto.
 • Valtakirja. Mikäli luvan hakija on joku muu kuin rakennuspaikan hallitsija.

Tapauskohtaisesti voidaan tarvita myös muita liitteitä.

Toimenpideluvan liitteet

Varastorakennuksen tai vajan rakentaminen, julkisivun muutos

Vaadittavia liitteitä ovat:

 • Asemapiirros
 • Rakennuksen pääpiirustukset tai julkisivupiirustukset
 • Selvitys hallintaoikeudesta
 • Naapurien kuuleminen
 • Valtakirja tarvittaessa

Maisematyöluvan liitteet

Vaadittavia liitteitä ovat:

 • Selvitys hallintaoikeudesta
 • Naapurien kuuleminen
 • Suunnitelmat suoritettavasta toimenpiteestä
 • Valtakirja tarvittaessa