Ohjaavat periaatteet

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellyttämää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuollon toiminnan tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä

Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä ja yhteisöllisessä toiminnassa. Niiden avulla edistetään oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.  Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ohjaavat kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmän linjaukset, esiopetus-/ koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä ja sen laatima opiskeluhuoltosuunnitelma. Vastuu toiminnasta on ensisijaisesti oppilaitoksen henkilökunnalla.

Opiskeluhuoltoon kuuluu myös yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Siihen sisältyvät esioppilaille annettavat terveydenhoitopalvelut/ koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi ja kuraattoripalvelut sekä monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto. Tätä toteutetaan tarvittaessa erikseen koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Opiskeluhuolto muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jota toteutetaan suunnitelmallisesti ja moniammatillisena yhteistyönä. Yhteistyötahoja ovat opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö, opiskelija, hänen huoltajansa ja tarvittaessa muut yhteistyötahot.

Oppilaitosten ja oppilashuollon henkilöstö ohjaavat tarvittaessa opiskelijoita hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluita.

Opiskeluhuollon toiminta perustuu

·         Oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin 1287/2013

·         Perusopetuslakiin 628/1998

·         Lukiolakiin 629/1998

·         Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin 630/1998