Opiskeluhuollon kokonaisuus

Lähtökohdat ja tavoitteet 

Opiskeluhuollon avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Siten edistetään lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään esiopetus- ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opiskeluhuollon palveluilla tuetaan myös oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.

Opiskeluhuoltoryhmiä ovat

1) monialainen kuntakohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä (yhteisöllinen)

2) monialainen esiopetus-/oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä (yhteisöllinen) sekä

3) monialainen asiantuntijaryhmä (yksilökohtainen). Lisäksi yksilökohtaiseen oppimiseen liittyvä perusopetuslain mukainen kolmiportainen tuki suunnitellaan moniammatillisena yhteistyönä tuki-oppilashuoltoryhmässä.

Monialaisessa opiskeluhuollon ohjausryhmässä suunnitellaan, kehitetään, ohjataan ja arvioidaan yleisesti opiskelijahuoltotyötä Kangasalan kaupungissa. Ryhmän muodostaa monialainen opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö. Kangasalan kaupungin hyvinvointisuunnitelma sisältää oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevan osuuden, joka ohjaa myös monialaista opiskelijahuollon ohjausryhmää.

Yhteisöllinen opiskelijahuolto on ensisijainen opiskeluhuollon muoto ja pääasiassa vastuu on esiopetuksen/oppilaitoksen henkilökunnalla. Lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Työskentely perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Yhteistyötä tehdään kaupungin muiden lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Myös opiskeluympäristön terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys tulee huomioida.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ovat

1) esioppilaille annettavat terveydenhoitopalvelut/koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

2) psykologi- ja kuraattoripalvelut ja

3) monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuoltokertomus.