Keskeiset vastuualueet ja tehtävät

Rehtori
 • koulun rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija vastaa opiskeluhuoltotyön johtamisesta ja opiskeluhuoltoryhmän toimintojen koordinoinnista
 • toimii yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän koollekutsujana
 • vastaa yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toimintasuunnitelman laatimisesta, toiminnan toteutumisesta, seurannasta  ja arvioinnista
 • Huolehtii opiskeluhuoltokertomusten ja muiden opiskeluhuollon tehtävissä laadittujen tai saatujen asiakirjojen tallentamisesta opiskeluhuoltorekisteriin
 • valmistelee käsiteltävät asiat yhteisölliseen opiskeluhuoltoon tai delegoi asioiden valmistelun valtuuttamalleen henkilölle
 • vastaa yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän käsittelemien asioiden tiedottamisesta
 • vastaa yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän sisäisestä tehtävänjaosta, nimeää tarvittaessa vastuuhenkilön asioiden käsittelyyn
 • vastaa, että koulun suunnitelmat: turvallisuus-, kriisi-, kiusaamis-, päihde- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat ovat ajan tasalla
 • valmistelee hallinnollista päätöstä vaativat tukitoimenpiteet, esimerkiksi erityisen tuen päätökset, yhdessä luokanopettajan / aineenopettajan / luokanvalvojan ja erityisopettajan kanssa
 • päättää luokan kertaamisesta yhdessä luokanopettajan/luokanvalvojan ja erityisopettajan kanssa
 • järjestävät opiskeluhuollon palvelut kurinpidollisen rangaistuksen saaneelle oppilaalle
Johtava erityisopettaja
 • tekee perusopetuslakiin pohjautuvat kolmiportaisen tuen päätökset perusopetuksen osalta.
 • toimii kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmässä
 • suunnittelee ja koordinoi kaupungin kolmiportaista tukea yhdessä erityisopetuksen ohjausryhmän kanssa
 • tukee ja konsultoi kouluja koulukohtaisten tukitoimien ja opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • tukee kaupungin erityisopettajien työtä, osallistuu tarvittaessa oppilasta koskeviin yhteisneuvotteluihin
 • auttaa esiopetuksen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulusijoituksissa
 • voi toimia pedagogisena asiantuntijana erityisen tuen valmistelussa
Erityisluokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja
 • osallistuu tarvittaessa opiskeluhuoltoryhmien toimintaan
 • valmistelee opiskeluhuoltoryhmän käsittelyyn tulevia asioita ja
 • kartoittaa oppilaan tilannetta moniammatillisessa yhteistyössä
 • toimii erityisopetuksen pedagogisena asiantuntijana ja kehittää koulunsa joustavasti toimivia opetusjärjestelyjä sekä yleisiä että tarvittavia erityisiä tukitoimia
 • päättää luokan kertaamisesta yhdessä rehtorin ja luokanopettajan/luokanvalvojan kanssa
 • valmistelevat tukitoimenpiteet, esimerkiksi tehostetun ja erityisen tuen, yhdessä esiopetuksen opettaja/luokanopettajan/aineenopettajan/luokanvalvojan ja rehtorin kanssa
 • osallistuu oppimissuunnitelman ja HOJKS:n laatimiseen
 • osallistuu tiedonsiirtoon esiopetuksen/koulun nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet)
Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut
 • Psykologin ja/tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa oppilasta ohjataan saamaan muita opiskeluhuollon palveluja tai ohjataan muun tuen piiriin. (esim. perheneuvola, perhetyö, nuorisopsykiatrian poliklinikka, neuropsykologinen kuntoutus).
Varhaiskasvatuksen johtaja
 • tekee perusopetuslakiin pohjautuvat kolmiportaisen tuen päätökset esiopetuksen osalta.
Päiväkodinjohtaja
 • huolehtii yksikössään opiskeluhuollon järjestämisestä monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa
 • takaa huoltajien ja lasten osallisuuden
 • päiväkodinjohtaja vastaa opiskeluhuollosta tiedottamisesta yksikössään
 • päiväkodinjohtaja nimeää ja johtaa yksikkökohtaista yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää, joka huolehtii esiopetuksen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.
 • huolehtii opiskeluhuoltokertomusten ja muista opiskeluhuollon tehtävissä laadittujen tai saatujen asiakirjojen tallentamisesta opiskeluhuoltorekisteriin
 • vastaa opiskeluhuollon asiakasrekisterissä olevien opetuksen järjestämisen kannalta tärkeiden tietojen luovuttamisesta
 • vastaa yksikön suunnitelmista: turvallisuus-, kriisi-, kiusaamis-, päihde- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat ovat ajan tasalla
Monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä
 • Kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi.
 • Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan.
 • Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • suunnittelee ja koordinoi erityisvarhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen esiopetuksen tukipalveluja
 • tukee kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajien työtä
 • suunnittelee ja valmistelee kaupungin erityisvarhaiskasvatuksen lasten sijoittamisen yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja päiväkodinjohtajien kanssa
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan keskeiset tehtävät esiopetuksen opiskeluhuollossa
 • osallistuu tarvittaessa opiskeluhuoltoryhmien toimintaan
 • toimeenpanee opiskeluhuoltotyössä sovitut menettelyt omalta osaltaan
 • arvioi esiopetukseen osallistuvien lasten tehostetun ja erityisen tuen tarpeen ja suunnittelee tarvittavia tukitoimia
 • osallistuu tehostetun tuen oppimissuunnitelman sekä HOJKS:n laatimiseen
 • järjestää tarvittaessa esiopetuksessa olevalle lapselle ja hänen perheelleen tukitoimia sekä ohjaa esiopetuksen ulkopuolisen tuen piiriin
 • tarjoaa kriisitilanteissa neuvontaa sekä ohjausta lapsille ja koko esiopetuksen yhteisölle
 • osallistuu tiedonsiirtoon varhaiskasvatuksen/esiopetuksen sekä esiopetuksen/ perusopetuksen nivelvaiheessa tehostetun ja erityisen tuen lasten osalta (kokoukset, lomakkeet)
 Esiopettaja/luokanopettaja/aineenopettaja, luokanvalvoja
 • osallistuu asiantuntijana opiskeluhuoltoryhmiin
 • seuraa oppilaan psykofyysistä hyvinvointia
 • havainnoi ryhmädynamiikkaa
 • seuraa oppilaiden poissaoloja
 • pitää yhteyttä oppilaiden huoltajiin ja/tai sopii yhteydenpidosta muiden opiskeluhuollon henkilöiden kanssa
 • valmistelee tukitoimenpiteitä, esimerkiksi tehostetun ja erityisen tuen, tekee pedagogisen arvion yhdessä erityisopettajan ja päiväkodin johtajan/rehtorin kanssa
 • laatii oppimissuunnitelman ja HOJKS:n yhteistyössä erityisopettajan, huoltajien ja/tai muiden yhteistyötahojen kanssa
 • päättää esiopetuksen/luokan kertaamisesta yhdessä päiväkodinjohtajan/rehtorin ja erityisopettajan kanssa
 • huolehtii tiedonsiirrosta koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet)
Opinto-ohjaaja
 • osallistuu asiantuntijana opiskeluhuoltoryhmiin: opon asiantuntijuus liittyy oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä mm. näkemykseen siitä, miten edistää oppilaan opiskelua ja opiskelutaitojen kehittymistä sekä urasuunnittelua
 • toimii yhteistyössä muun opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa opiskeluhuollon tarpeen arvioinnissa ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistämisessä
 • osallistuu oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun
 • osallistuu tarvittaessa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimiseen sekä pedagogisen selvityksen tekemiseen ja HOJKS:n laatimiseen
 • tekee opiskeluhuollollista yhteistyötä myös huoltajien, luokanvalvojien, aineenopettajien, toisen asteen oppilaitosten ja muiden tahojen, esim. TET-työnantajien kanssa
 • hakevat jatkokoulutukseen ja ohjaa myös tilanteessa, jossa oppilas jää vaille koulutuspaikkaa
 • huolehtii tarvittavasta ohjaukseen liittyvästä tiedottamisesta
 • huolehtii osaltaan tiedonsiirrosta koulutuksen nivelvaiheissa sekä erityistilanteissa esim. oppilaan vaihtaessa koulua
Koulunkäynninohjaaja/avustaja
 • osallistuu pyydettäessä opiskeluhuoltoryhmän kokoukseen
 • tiedottaa havainnoistaan opettajalle
 • tekee yhteistyötä opettajien ja sovittaessa huoltajien kanssa
 • osallistuu opiskeluhuollollisiin tapaamisiin tarvittaessa
Huoltaja
 • on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta/nuoresta
 • osallistuu tarvittaessa oman lapsensa asioiden käsittelyyn opiskeluhuoltoryhmässä
 • osallistuu lapsensa koulunkäyntiin/opiskeluun liittyvien asioiden selvittelyssä sekä tukitoimenpiteiden suunnittelussa