Asiakasmaksujen muutokset ja tarkistukset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan.

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava, kun

  • perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut,
  • kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet esim. perheen koko muuttuu,
  • lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai
  • maksu osoittautuu virheelliseksi.

Perheen tulojen muuttuessa tulotiedot tai suostumus ylimpään maksuun voidaan ilmoittaa eVakan kautta.

Huoltajat voivat antaa Suostumuksen tulorekisterin käyttöoikeuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa, jolloin huoltajan ei tarvitse toimittaa tulotietoja. Kangasalan kaupungilla on käyttöoikeus palkka-, eläke- ja etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä, mutta kaupunki ei voi käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseen ilman asiakkaalta saatua suostumusta. Tulorekisteristä ei saa vielä kaikkia tulotietoja, joten ao. tulotiedot tulee toimittaa
– aikuiskoulutustuet, apurahat
– elatustuet
– pääoma-, korko-, osinko- ja metsätulot
– opiskelutodistus
– yrittäjän tuloselvitys (tuloslaskelma)

Jos lapsen varhaiskasvatusaikaan halutaan muutosta tai perhekoko muuttuu, huoltajan tulee olla yhteydessä lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajaan. Muutoksesta ilmoitetaan aina kirjallisesti.

Varhaiskasvatusmaksun muutosta on haettava kirjallisesti viimeistään edellisen kalenterikuukauden aikana. Muutoshakemuksen liitteet on mahdollista toimittaa myöhemmin sopimuksen mukaan.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Mikäli maksu on virheellinen kunnan tekemän virheen vuoksi noudatetaan korjauksessa hallintolain 8 luvun säännöksiä.

Muutoksista on aina ilmoitettava lapsen varhaiskasvatuspaikkaan sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksusähköpostiin varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi

Tulorajojen euromäärät tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Korkeimman ja pienimmän maksun euromäärä tarkistetaan opetustoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Tarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1 päivänä.