Tontinjaon hakeminen

Tontinjako asemakaavaa muuttamalla mahdollistaa tontin järjestelyt ja rakentamisen uudella tavalla. Alueelle voi olla mahdollista osoittaa jopa muutamia uusia tontteja. Asemakaavamuutos on maankäyttö- ja rakennuslain säätelemä ja vuorovaikutteinen prosessi, jota kuvataan tarkemmin kaavan käsittely sivulla. Voimaan tulleen asemakaavamuutoksen mukaiset tontit voi lohkoa omiksi kiinteistöikseen Maanmittauslaitoksen kanssa sopien.

Jos ajateltu tontinjako edellyttää asemakaavan muuttamista, seuraava vaihe on hakemuslomakkeen täyttäminen. Asemakaavan muutosta tontin jakamiseksi hakee tontin omistaja tai kaikki omistajat yhteisesti, mikäli heitä on useita.

Hakemuksen voi lähettää suoraan oheisella sähköisellä lomakkeella. Lomaketta lähettäessään päähakija tunnistautuu vahvasti ja muut hakijat osallistuvat hakemukseen valtakirja-liitteillä.

Hakemuslomake

Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa ja toimittaa kaikkien hakijoiden allekirjoittamana liitteineen.

Sähköpostiosoite: kaavoitus(at)kangasala.fi tai

Postiosoite: Kaavoitus, PL 50, 36201 Kangasala

Käyntiosoite: Kangasalan teknisen keskuksen asiakaspalvelupiste, Urheilutie 13

 

MAKSUT, EHDOT JA HAKEMUKSEN LIITTEET

Kaupungin perimät maksut

Kaavoituksesta aiheutuvien kulujen veloitusperusteen edellytyksenä on pääasiassa yksityisen edun toteutuminen.

Kaupunginhallituksen päätöksen (19.2.2018 § 41) mukaisesti:

  • tontin jakaminen kahtia on vähäinen asemakaavan muutos, josta peritään kustannuksina 4 000 €
  • tontin jakaminen useampaan osaan on vähäistä suurempi asemakaavan muutos, josta peritään kustannuksina 6 000 €

 

Muutoksen hakijalta peritään kuulutuskustannuksina lehteen tulevaa kuulutusta kohti 200 €. Lehtikuulutuksen tarve arvioidaan hankekohtaisesti.

Mikäli asemakaavan laatiminen edellyttää erillisselvityksiä (esim. melu-, hulevesi- tai luontoselvitys) peritään asemakaavamuutoksen hakijalta niiden kustannukset. Hakijaa tiedotetaan selvitysten teettämisestä etukäteen.

Vaikutuksiltaan merkittävät muutokset ja uudet asemakaavat edellyttävät erillisen maankäyttösopimuksen laatimista. Maankäyttösopimus vaaditaan myös, mikäli asemakaavan muutoksen jälkeen tonttien yhteenlaskettu asuntorakennusoikeuden määrä ylittää 500 kerrosalaneliömetriä. Tällöin kaavoituksen kustannukset määräytyvät muiden maksujen lisäksi laadittavan sopimuksen mukaisesti. Käynnissä olevan tontinjakoprojektin puitteissa kaupunki myöntää 50 % alennuksen maapoliittisen ohjelman mukaisesta korvauksesta.


Muut ehdot

Jos muutoksen hakijan omistamalla alueella sijaitsee asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitettuja alueita, kuten katu- tai puistoaluetta, kaupunki lunastaa alueet ilman korvausta.

Hakijan on suoritettava asemakaavan muutoksesta perittävä kiinteä palkkio kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan kaavan tullessa vireille ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi. Mahdollinen maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä ja sopimuksen mukainen korvaus peritään kaavan tullessa lainvoimaiseksi.

Mikäli muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, jaetaan kaupungin perimät kustannukset heidän välillään rakennusoikeuksien mukaisessa suhteessa tai heidän itse ilmoittamansa mukaisesti.


Hakemuksen liitteet

Hakemusta tehdessä on hyvä huomioida, että liitteeksi tarvitaan:

  • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta

Selvityksenä omistus- ja hallintaoikeuksista käytetään lainhuutotodistusta (ei kuitenkaan kolmea kuukautta vanhempaa) tai kauppakirjaa, vuokrasopimusta tai muuta vastaavaa asiakirjaa erikseen pyydettäessä. Lupahakemukseen riittää asiakirjan jäljennös. Jos kiinteistön omistaa yritys, on hakemukseen liitettävä kaupparekisteriote.

  • karttaote

Liitettävän karttaotteen tulee esittää tiedossa olevat sijaintitiedot kiinteistön sisäisistä ja säilytettävistä johto- ja putkilinjauksista, kaivoista ja mahdollisista rasitteista. Lisäksi voidaan esittää muita tontinjakoon vaikuttavia seikkoja ja toiveita.  

  • valtakirja ja muut selventävät liitteet

Jos tontin omistaja valtuuttaa toisen henkilön hakemaan asemakaavan muutosta puolestaan, tarvitaan siitä valtakirja.

 

Asemakaavamuutoksen peruutusehdot

Jos hakija peruu asemakaavan muutoshakemuksen prosessin valmisteluvaiheessa, sitoutuu hän suorittamaan enintään puolet kaavoituksen kustannuksista. Jos peruminen tapahtuu elinympäristölautakunnan käsiteltyä asemakaavamuutosehdotuksen, veloitetaan täysi maksu. Lisäksi mikäli erillisselvityksiä on laadittu, tulee hakijan maksaa niistä koituneet kulut.

Hakijalla on kaavamuutosprosessin edetessä ilmenneiden erillisselvitystarpeiden perusteella oikeus perua kaavamuutoshakemus kuluitta.

Mikäli kaavamuutosta ei hyväksytä, ei kaavoituksen palkkiota ja kuulutuskustannuksia peritä ja ennakkosuoritus palautetaan hakijalle.

Hakija maksaa mahdollisista erillisselvityksistä aiheutuvat kulut, vaikka kaavaa ei hyväksytä.

 

Muut kustannukset

Jos jaettava tontti lohkotaan myytäväksi, perii Maanmittauslaitos toimituksista omat kulunsa. Esimerkiksi 26.10.2020 hinnaston mukaan enintään 1000 m2 pinta-alan lohkomisen toimitusmaksu on 910 € ja lainhuudatus 119 €/kiinteistö. Myös mahdollisista rasitetoimituksista voi syntyä kuluja. Ajantasaiset hinnat tulee tarkistaa Maanmittauslaitoksen hinnastosta.

Kiinteistöveron suuruus riippuu kiinteistön käytöstä, joten tontinjako voi aiheuttaa korotuksen kiinteistöveroon. Vuonna 2021 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on 0,43 %, kun taas rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero on 4 % (Kangasalan valtuusto 9.11.2020 § 91). Jos lohkottava tontti myydään, saattaa siitä joutua lisäksi maksamaan myyntivoittoveroa. Verotukseen liittyvät asiat on syytä tarkistaa etukäteen Verohallinnosta.