Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suunnitelma laaditaan erikseen jokaisesta kaavoitushankkeesta työtä käynnistettäessä, mikäli kaavahanke ei ole vaikutukseltaan vähäinen.
Osallistumis- ja arvioimissuunnitelmat ovat nähtävillä teknisen keskuksen kaavoituksessa koko hankkeen etenemisen ajan, ja siitä voi esittää huomautuksia. Ristiriidat ratkaisee ELY-keskus.

Suunnittelualue

Osallistumis- ja arvioimissuunnitelmassa määritellään alue, jota kaava koskee. Merkittävillä kaavoilla saattaa olla vaikutuksia kaava-alueen ulkopuolellekin.

Suunnittelun lähtökohdat ja alustavat tavoitteet

Suunnittelun lähtökohtina ovat yleensä alueen nykytila, yleiskaavoissa ja kuntasuunnitelmassa asetetut tavoitteet sekä asukkaiden etukäteen asettamat toiveet.

Vaikutukseltaan vähäisissä kaavoissa olennaisia ovat asukkaiden ja kiinteistönomistajien esitykset alueen maankäytön kehittämiseksi.

Vaihtoehtotarkastelu

Laaja-alaisissa kaavoissa laaditaan yleensä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joita verrataan työn kuluessa toisiinsa ja lähtötilanteeseen. Vaihtoehdot saattavat erota toisistaan rakentamisen tehokkuuden, liikenneratkaisujen ja maankäyttömuotojen osalta.

Arvioitavat vaikutukset

Jokaisen kaavan ja kaavanmuutoksen vaikutukset tulee lain mukaan arvioida seuraavien ominaisuuksien osalta

 • Ympäristölliset (luonto ja eläimistö, melu, pintavedet, maaperä)
 • Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset ja kadunrakentamiskustannukset, talonrakennuskustannukset, palvelujen järjestäminen)
 • Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, julkinen liikenne, kevyt liikenne)
 • Sosiaaliset (asukkaiden arkielämän laatu, lasten ja nuorten toimimisen paikat sisällä ja ulkona, turvallisuus, viihtyisyys)
 • Kulttuuri- ja muut vaikutukset (rakennuskulttuuri, taajamakuva, kulttuuripalvelujen tarjonta)
Osalliset

Osallisten määrittely helpottaa kaavan laatijaa suuntaamaan tiedottamisen ja vuorovaikutuksen oikealle kohderyhmälle. Osallisia ovat yleensä ne, joille kaavasta saattaa olla jotain vaikutuksia, esimerkiksi:

 • Maanomistajat
 • Alueen ja lähiseudun asukkaat
 • Alueella työssä käyvät
 • Alueen yrittäjät ja yrittäjäyhdistys
 • Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, kuntasuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, sivistyskeskus, sosiaali- ja terveyskeskus, elinkeinotoimi, sosiaaliosasto)
 • Tampereen aluepelastuslaitos, terveystarkastus
 • Teknisten verkostojen toimittajat (Kangasalan Lämpö, Vattenfall, ELTEL Networks, Finngrid)
 • Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus, maakuntamuseo)
Sopimukset

Jos alueella on yksityisten omistamia maa-alueita, kaavan toteuttamiseksi kanssa laaditaan sopimus yleisten alueiden luovuttamisesta ja kunnallistekniikan korvaamisesta. Sopimusten periaatteista on päätetty kunnan maapoliittisessa ohjelmassa.

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Merkittävistä kaavoista ja kaavan muutoksista järjestetään suunnittelua käynnistettäessä yleisötilaisuus, jossa osalliset voivat asettaa suunnittelulle omia tavoitteitaan. Luonnossuunnittelun jälkeen valmistelumateriaali asetetaan nähtäville, ja sitä esitellään toisessa yleisötilaisuudessa. Asiaa selvitetään myös paikallislehdessä. Nähtävillepanosta kuulutetaan niin kuin kunnan virallisista ilmoituksista on päätetty.

Vähämerkityksisten kaavojen ja kaavamuutosten valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan hoitaa yksinkertaisemmin, esimerkiksi tiedottamalla kirjeitse osallisille.

Valmisteluaineistosta pyydetään kommentteja tarvittavilta viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta.

Osalliset voivat määräajassa esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta kirjallisesti tai suullisesti.

Luonnos kehitetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Yleiskaavat ja merkittävät asemakaavat ovat nähtävillä 30 päivää, vähämerkityksiset asemakaavat 14 päivää. Nähtävillepanosta tiedotetaan kaavan tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot tarpeellisilta viranomaisilta.

Kunnan jäsenet ja osalliset voivat jättää asiassa muistutuksen. Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto mielipiteeseen.

Maankäytön suunnittelua kunnassa ohjaa kunnanhallitus. Kaava-asioita valmistelee kunnassa kaavoituslautakunnan alainen kaavoitus. Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päätöksen tekee valtuusto. Merkitykseltään vähäiset kaava-asiat päättää kaavoituslautakunta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan.