Kuhmalahden rantaoyk ja kirkonkylän ja Pohjan kyläyleiskaavat, kaavat nrot 32-34

KAAVOJEN KÄSITTELYVAIHEET

HYVÄKSYMISVAIHE

Pohjan osayleiskaava, kaava 34

Kangasalan valtuusto hyväksyi Pohjan kylän osayleiskaavan 23.1.2023.
Kaavan hyväksymispäätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole tullut voimaan.

Hyväksytyn kaavan aineistot
Osayleiskaavakartta
Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostus liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus liite 2 Mitoitusperiaatteet
Kaavaselostus liite 3 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Kaavaselostus liite 4 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain
Kaavaselostus liite 5 Arkeologiset kohteet
Kaavaselostus liite 6 Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet
Kaavaselostus liite 7 Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet
Kaavaselostus liite 8 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Palauteraportti maanomistajien kuuleminen hyväksymisvaiheen muutoksista
Listaus kaavakarttaan, määräyksiin ja selostukseen tehdyistä muutoksista kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen

Pohjan osayleiskaavan palauteraportti
Palauteraporttiin on koottu Pohjan osayleiskaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset. Saatuihin muistutuksiin on annettu kaupungin perustellut vastaukset. Kaupunginhallitus hyväksyi palauteraportin kokouksessaan 31.5.2021.

 

Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava, kaava 33

Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavan palauteraportti
Palauteraporttiin on koottu Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset. Saatuihin muistutuksiin on annettu kaupungin perustellut vastaukset. Kaupunginhallitus hyväksyi palauteraportin kokouksessaan 28.11.2022. Seuraavassa vaiheessa kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

 

EHDOTUSVAIHE

Kuhmalahden kaavaehdotuksista saadut lausunnot ja muistutukset
Kuhmalahden rantaosayleiskaavasta, Kirkonkylän osayleiskaavasta ja Pohjan osayleiskaavasta saadut lausunnot ja muistutukset. Elinympäristölautakunta keskusteli saadusta palautteesta 23.3.2021. Seuraavissa vaiheissa laaditaan jokaisesta kaavasta erilliset palauteraportit, joissa lausuntoihin ja muistutuksiin annetaan kaupungin perustellut vastaukset.

Kuhmalahden rantaosayleiskaavaehdotus, Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus ja Pohjan osayleiskaavaehdotus olivat nähtävillä 14.–22.12.2020 ja 4.– 25.1.2021 Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13, Kuhmalahden lähikirjastossa, os. Rautajärventie 26, ja kaupungin verkkosivuilla kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat.

Videoesittely
Kaavaehdotuksista on laadittu esittelyvideo (13 min). Suora linkki esittelyvideoon

Etäyleisötilaisuus keskiviikkona 16.12.2020

Kaavaehdotuksista järjestettiin etäyleisötilaisuus Teamsin kautta keskiviikkona 16.12.2020.
Tilaisuuteen sai toimittaa kysymyksiä etukäteen tai niitä pystyi esittämään tilaisuuden aikana.

Tähän on koottu kaikki yleisötilaisuuden kysymykset vastauksineen

Vastaanottotilaisuudet

Nähtävillä oloaikana järjestettiin kaavoittajan vastaanottotilaisuuksia Kangasalan teknisessä keskuksessa. Vastaanottotilaisuuteen sai varata ajan ja tulla keskustelemaan kaavaehdotuksista.

 

Rantaosayleiskaava, kaava 32

32 Ehdotus Osayleiskaavakartta 1
32 Ehdotus Osayleiskaavakartta 2
32 Ehdotus Osayleiskaavakartta 3
32 Ehdotus Osayleiskaavakartta 4
32 Ehdotus kaavamerkinnät ja määräykset
32 Ehdotus Kaavaselostus
32 Ehdotus Selostuksen liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
32 Ehdotus Selostuksen liite 2 Mitoitusperiaatteet
32 Ehdotus Selostuksen liite 3 Viranomaisaloitusneuvottelun muistio
32 Ehdotus Selostuksen liite 4 Muunnettu rantaviiva
32 Ehdotus Selostuksen liite 5 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain
32 Ehdotus Selostuksen liite 6 Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet
32 Ehdotus Selostuksen liite 7 Rakennetun ympäristön kohteet

Rantaosayleiskaavan karttalehdet

Rantayleiskaavan karttalehdet

 

Kirkonkylän osayleiskaava, kaava 33

33 Ehdotus Osayleiskaavakartta
33 Ehdotus kaavamerkinnät ja määräykset
33 Ehdotus Kaavaselostus
33 Ehdotus Selostuksen liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
33 Ehdotus Selostuksen liite 2 Mitoitusperiaatteet
33 Ehdotus Selostuksen liite 3 Viranomaisaloitusneuvottelun muistio
33 Ehdotus Selostuksen liite 4 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain
33 Ehdotus Selostuksen liite 5 Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet
33 Ehdotus Selostuksen liite 6 Rakennetun ympäristön kohteet

Pohjan osayleiskaava, kaava 34

34 Ehdotus Osayleiskaavakartta
34 Ehdotus Kaavamerkinnät ja määräykset
34 Ehdotus Kaavaselostus
34 Ehdotus Selostuksen liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
34 Ehdotus Selostuksen liite 2 Mitoitusperiaatteet
34 Ehdotus Selostuksen liite 3 Viranomaisaloitusneuvottelun muistio
34 Ehdotus Selostuksen liite 4 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain
34 Ehdotus Selostuksen liite 5 Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet
34 Ehdotus Selostuksen liite 6 Rakennetun ympäristön kohteet

Yleiskaavaluonnoksista saadut lausunnot ja mielipiteet koottiin palauteraportiksi, jossa niihin annettiin kaupungin perustellut vastineet. Vastineissa kuvattiin, kuinka kaavaluonnoksista kehitetään kaavaehdotukset.

Kuhmalahden kaavaluonnosten palauteraportti, 2018
Luontoselvityksen täydennys, 2018
Täydennetyt rakennusinventoinnit, 2018
Metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa-pilottihankkeen loppuraportti, 2017

Kartta suunnittelualueista

LUONNOSVAIHE

Kuhmalahden rantaosayleiskaavaluonnos ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos olivat uudestaan nähtävillä 4.10.–2.11.2017 käsittelyvirheen vuoksi. Kaavojen aiempaan käsittelyyn kunnanhallituksessa (19.6.2017, § 232 ja § 233) oli osallistunut esteellinen jäsen. Pohjan kylän osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 14.8.-12.9.2017.

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille esittely- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 15.8. Kuhmalahden seurakuntatalon Pentosalissa.

Rantaosayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto:

Rantaosayleiskaavan alue on rajattu karttaan sinisellä ja karttalehtijako mustalla.

32 Kaavakartat:karttalehti 1, karttalehti 2, karttalehti 3, karttalehti 4, 19.6.2017.
32 luonnos kaavamerkinnät ja määräykset, 19.6.2017.
32 Kaavaluonnosten selostus, 19.6.2017. Selostus päivitetty 16.8.2017, lisätty kaavan vaikutuksia metsätalouteen.
Kaavaselostuksen liitteet:
32 Liite 1 Kuhmalahden yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
32 Liite 2 Kuhmalahden yleiskaavojen mitoitusperiaatteet
32 Liite 3 Kuhmalahden yleiskaavojen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
32 Liite 4 Muunnettu rantaviiva
32 Liite 5 Rakennuslaskelma emätiloittain ja tiloittain

Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos, kaava 33
33 Kaavakartta, 19.6.2017.
33 Kaavamerkinnät ja -määräykset, 19.6.3017.
33 Kaavaluonnoksen selostus, 19.6.2017. Selostus päivitetty 16.8.2017, lisätty kaavan vaikutuksia metsätalouteen.
Kaavaselostuksen liitteet:
33 Liite 1 Kuhmalahden yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
33 Liite 2 Kuhmalahden yleiskaavojen mitoitusperiaatteet
33 Liite 3 Kuhmalahden yleiskaavojen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
33 Liite 4 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain

Pohjan kylän osayleiskaavaluonnos, kaava 34
34 Kaavakartta, 19.6.2017.
34 Kaavamerkinnät ja -määräykset, 19.6.2017.
34 Kaavaluonnoksen selostus, 9.6.2017. Selostus päivitetty 16.8.2017, lisätty kaavan vaikutuksia metsätalouteen.
Kaavaselostuksen liitteet:
34 Liite 1 Kuhmalahden yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
34 Liite 2 Kuhmalahden yleiskaavojen mitoitusperiaatteet
34 Liite 3 Kuhmalahden yleiskaavojen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
34 Liite 4 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain

Yleiskaavoitusta varten laaditut selvitykset:
Kuhmalahden arkeologisen selvityksen täydennys, 2017
Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen täydennys, 2017
Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luontoselvitys, 2017
Kuhmalahden Pohjan luontoselvitys, 2017
Kuhmalahden Kirkonkylän luontoselvitys, 2017
Kuhmalahden arkeologinen selvitys, 2016
Kuhmalahden rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, liite 1, 2016
Arkeologiseen selvityksen ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen voi tutustua myös Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteisessä tietopalvelussa Siirissä. Tutustu selvitykseen Siirissä tästä.

Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.9.-8.11.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 5.9.2016

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden kaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista tiistaina 27.9.2016 Kuhmalahden seurakuntatalon Pentosalissa, os. Lehtitie 1.
Tilaisuudessa oli noin 120 osallistujaa. Lue Sydän-Hämeen Lehden juttu keskustelutilaisuudesta täältä.

 

Lisätietoja yleiskaavoista antaa

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi