Saarenmaan osayleiskaava kumoutui Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa


Kangasalan ja Tampereen rajalle, tulevan kehä 2:n varrelle, suunnitellaan työpaikka-aluetta ja myöhemmin rakennettavaa asutusta. Työpaikka-alue sijoittuu Tampereen puolella olevan Ruskon yritysalueen jatkeeksi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 18.12.2023 ratkaisunsa Saarenmaan uutta osayleiskaavaa koskevaan valitukseen. Kangasalan valtuuston 13.6.2022 hyväksymä osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla Kangasalan länsiosaan ja uuden 2-kehätien varrelle on suunniteltu uutta merkittävää yritysaluetta sekä myöhemmin tulevaisuudessa myös asumista. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen saapuneessa valituksessa oli kyse muun muassa vuorovaikutuksesta kaavaprosessin aikana, maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta yleiskaavan laadintaan ja luonnonarvojen huomioon ottamisesta kaavassa.

Hallinto-oikeus kumosi kaavan kaavaprosessiin liittyvän virheen johdosta. Hallinto-oikeus arvioi, että osayleiskaavaan oli tehty merkityksellisiä muutoksia ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen ennen kaavan viemistä hyväksymiskäsittelyyn. Kaupunki oli kuullut kaava-alueen maanomistajia, Tampereen kaupunkia ja viranomaistahoja tehdyistä muutoksista ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Hallinto-oikeus arvioi kuitenkin, että muutokset teollisuus- ja varastoalueeseen, lähivirkistysalueeseen ja viheryhteystarpeeseen muodostuivat siinä määrin merkityksellisiksi, että ne olisivat edellyttäneet kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville ennen kaavan hyväksymistä.

Muilta osin hallinto-oikeus ei päätöksessään tarkastellut osayleiskaavan sisältöä ja sen lainmukaisuutta.

Seuraavaksi kaupunki harkitsee seuraavat askeleet osayleiskaavan valmiiksi saattamisessa.

Elinvoiman kehittämisen suunnitelma

Saarenmaan osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla Kangasalan länsiosaan ja uuden 2-kehätien varrelle on suunniteltu uutta merkittävää yritysaluetta sekä myöhemmin tulevaisuudessa myös asumista. Kaavan tärkeitä tavoitteita ovat kaupungin elinvoiman ja työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen.

Osayleiskaavalla suunnitellaan ja yhteensovitetaan eri toimintojen, kuten teollisuus- ja työpaikka-alueiden, asutuksen, palvelujen, liikenteen sekä virkistys- ja viheralueiden sijoittumista. Saarenmaan alue on myös mahdollista raitiotien laajennusaluetta tulevaisuudessa. Osayleiskaavalla määritellään alueen maankäytön kehittämisen periaatteet, jotka ohjaavat asemakaavojen laatimista ja muuta tarkemman tason suunnittelua.

Tutustu Saarenmaan osayleiskaavaan

Lisätietoja antavat:

elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala
puh. 044 430 9421, sirkku.malviala(at)kangasala.fi

kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi